Công giáoTài liệu Công giáo

Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2022

Lịch phụng vụ Công giáo 2022 trình bày đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, âm lịch và ngày kính các Thánh để tiện theo dõi suốt năm Nhâm Dần 2022. Lịch Công Giáo 2022 năm C được soạn thảo dựa theo Lịch Phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Joseph Tuấn kính chúc mọi người một năm an vui và tràn đầy ân sủng Chúa. Hãy cùng nhau loan báo Tin Mừng và phục vụ bạn nhé!

bàn thờ gỗ công giáo banner

Lịch Công Giáo Tháng 01/2022

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 29/11 Trắng
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21
2 30 Trắng
Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12
3 1/12 Trắng
Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34
4 2 Trắng
Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh. Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42
5 3 Trắng
Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh. Thánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51
6
4
Trắng
Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12
7
5
Trắng
Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 3:224; Tv 2:7-8,10-11; Mt 4:12-17,23-25
8
6
Trắng
Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:7-10; Tv 72:1-2,3-4,7-8; Mc 6:34-44
9
7
Trắng
Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Is 55:1-11; Is 12:2-3,4,5-6; 1 Ga 5:1-9; Mc 1:7-11
10
8
Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 1:1-8; Tv 116:12-13,14-17,18-19; Mc 1:14-20
11
9
Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 1:9-20; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Mc 1:21-28
12
10
Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 3:1-10,19-20; Tv 40:2-5,7-8,8-9,10; Mc 1:29-39
13
11
Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 4:1-11; Tv 44:10-11,14-15,25-26; Mc 1:40-45
14
12
Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 8:4-7,10-22; Tv 89:16-17,18-19; Mc 2:1-12
15
13
Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 9:1-4,17-19; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mc 2:13-17
16
14
Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm
Is 62:1-5; Tv 96:1-2,2-3,7-8,9-10; 1 Cr 12:4-11; Ga 2:1-11
17
15
Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm. Thánh Antôn, Ab
1 Sm 15:16-23; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mc 2:18-22
18
16
Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 16:1-13; Tv 89:20,21-22,27-28; Mc 2:23-28
19
17
Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 17:32-33,37,40-51; Tv 144:1,2,9-10; Mc 3:1-6
20
18
Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 18:6-9; Tv 56:2-3,9-10,10-12,13-14; Mc 3:7-12
21
19
Đỏ
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm. Thánh Agnes, Đttđ
1 Sm 24:3-21; Tv 57:2,3-4,6,11; Mc 3:13-19
22
20
Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
2 Sm 1:1-4,11-12,19,23-27; Tv 80:2-3,5-7; Mc 3:20-21
23
21
Xanh
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm
Nkm 8:2-4,5-6,8-10; Tv 19:8,9,10,15; 1 Cr 12:12-30; 1 Cr 12:12-14,27; Lc 1:1-4
24
22
Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
2 Sm 5:1-7,10; Tv 89:20,21-22,25-26; Mc 3:22-30
25
23
Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại
2 Sm 6:12-15,17-19; Tv 24:7,8,9,10; Mc 3:31-35
26
24
Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Timôthêô và Titô, Gm
2 Sm 7:4-17; Tv 89:4-5,27-28,29-30; Mc 4:1-20
27
25
Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 7:18-19,24-29; Tv 132:1-2,3-5,11,12,13-14; Mc 4:21-25
28
26
Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Tôma Aquinas, Lmts
2 Sm 11:1-4,5-10,13-17; Tv 51:3-4,5-6,6-7,10-11; Mc 4:26-34
29
27
Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 12:1-7,10-17; Tv 51:12-13,14-15,16-17; Mc 4:35-41
30
28
Xanh
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm
Gr 1:4-5,17-19; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15-17; 1 Cr 12:3113; 1 Cr 13:4-13; Lc 4:21-30
31
29
Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm. Thánh Gioan Bosco, Lm
2 Sm 15:13-14,30; Tv 3:2-3,4-5,6-7; Mc 5:1-20

 

Lịch Công Giáo Tháng 02/2022

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 1/1 Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm. Mồng Một Tết Tân Sửu: Cầu Bình An Cho Năm Mới
St 1,14-18 hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9; Pl 4,4-8 hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17; Mt 6,25-34 hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27
2 2 Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm. Dâng Chúa Trong Đền Thờ (Lễ Nến). Lễ kính. Thánh vịnh riêng.
Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 hay Lc 2,22-32.
Mồng Hai Tết Tân Sửu: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ
Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6
3 3 Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm. Mồng Ba Tết Tân Sửu: Thánh hóa Công Ăn Việc Làm
St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30
4 4 Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
Hc 47:2-11; Tv 18:31,47,50,51; Mc 6:14-29
5 5 Đỏ
Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm. Thánh Agatha, Đttđ
1 V 3:4-13; Tv 119:9,10,11,12,13,14; Mc 6:30-34
6 6 Xanh
Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm
Is 6:1-2,3-8; Tv 138:1-2,2-3,4-5,7-8; 1 Cr 15:1-11; 1 Cr 15:3-8,11; Lc 5:1-11
7 7 Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 8:1-7,9-13; Tv 132:6-7,8-10; Mc 6:53-56
8 8 Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 8:22-23,27-30; Tv 84:3-4,5,10,11; Mc 7:1-13
9 9 Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 10:1-10; Tv 37:5-6,30-31,39-40; Mc 7:14-23
10 10 Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm. Thánh Scholastica, Đt
1 V 11:4-13; Tv 106:3-4,35-3,37,40; Mc 7:24-30
11 11 Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 11:29-32; Tv 81:10-11,12-13,14-15; Mc 7:31-37
12 12 Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 12:26-32; Tv 106:6-7,19-20,21-22; Mc 8:1-10
13 13 Xanh
Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 17:5-8; Tv 1:1-2,3,4-6; 1 Cr 15:12,16-20; Lc 6:17,20-26
14 14 Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm. Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
Gc 1:1-11; Tv 119:67,68,71,72,75,76; Mc 8:11-13
15 15 Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 1:12-18; Tv 94:12-13,14-15,18-19; Mc 8:14-21
16 16 Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 1:19-27; Tv 15:2-3,3-4,5; Mc 8:22-26
17 17 Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 2:1-9; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mc 8:27-33
18 18 Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 2:14-24,26; Tv 112:1-2,3-4,5-6; Mc 8:34; Mc 9:1
19 19 Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 3:1-10; Tv 12:2-3,4-5,7-8; Mc 9:2-13
20 20 Xanh
Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Quanh Năm
1 Sm 26:2,7-9,12-13,22-23; Tv 103:1-2,3-4,8-10,12-13; 1 Cr 15:45-49; Lc 6:27-38
21 21 Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Gc 3:13-18; Tv 19:8,9,10,15; Mc 9:14-29
22 22 Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm. Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
Gc 4:1-10; Tv 55:7-8,9-10,10-11,23; Mc 9:30-37
23 23 Đỏ
Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm. Thánh Polycarp, Gmtđ
Gc 4:13-17; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:38-40
24 24 Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Gc 5:1-6; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:41-50
25 25 Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Gc 5:9-12; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mc 10:1-12
26 26 Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Gc 5:13-20; Tv 141:1-2,3,8; Mc 10:13-16
27 27 Xanh
Chúa Nhật thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 27:5-8; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 1 Cr 15:54-58; Lc 6:39-45
28 28 Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
1 Pr 1:3-9; Tv 111:1-2,5-6,9,10; Mc 10:17-27

 

Lịch Công Giáo Tháng 03/2022

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 29/1 Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
1 Pr 1:10-16; Tv 98:1,2-3,3-4; Mc 10:28-31
2 30 Tím
Thứ Tư Lễ Tro (Lễ trọng)
Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18
3 1/2 Tím
Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro
Đnl 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25
4 2 Tím
Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:1-9; Tv 51:3-4,5-6,18-19; Mt 9:14-15
5 3 Tím
Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32
6 4 Tím
Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay
Đnl 26:4-10; Tv 91:1-2,10-11,12-13,14-15; Rm 10:8-13; Lc 4:1-13
7 5 Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46
8 6 Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15
9 7 Tím
Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32
10 8 Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12
11 9 Tím
Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26
12 10 Tím
Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Đnl 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48
13 11 Tím
Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay
St 15:5-12,17-18; Tv 27:1,7-8,8-9,13-14; Pl 3:174; Pl 3:204; Lc 9:28-36
14 12 Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Đn 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38
15 13 Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12
16 14 Tím
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28
17 15 Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31
18 16 Tím
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Chay
St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 21:33-43,45-46
19 17 Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Chay. Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria (Lễ trọng)
St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-3,11-32
20 18 Tím
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay
Xh 3:1-8,13-15; Tv 103:1-2,3-4,6-7,8-11; 1 Cr 10:1-6,10-12; Lc 13:1-9
21 19 Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Chay
2 V 5:1-15; Tv 42:2-3; Lc 4:24-30
22 20 Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Đn 3:25,34-43; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 18:21-35
23 21 Tím
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Đnl 4:1,5-9; Tv 147:12-13,15-16,19-20; Mt 5:17-19
24 22 Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Gr 7:23-28; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Lc 11:14-23
25 23 Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Chay. Lễ Truyền Tin (Lễ trọng)
Hs 14:2-10; Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17; Mc 12:28-34
26 24 Tím
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Hs 6:1-6; Tv 51:3-4,18-19,20-21; Lc 18:9-14
27 25 Tím
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay
Gs 5:9,10-12; Tv 34:2-3,4-5,6-7; 2 Cr 5:17-21; Lc 15:1-3,11-32
28 26 Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Is 65:17-21; Tv 30:2,4,5-6,11-13; Ga 4:43-54
29
27 Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16
30
28 Tím
Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30
31
29 Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47

 

Lịch Công Giáo Tháng 04/2022

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 1/3 Tím
Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30
2 2 Tím
Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53
3 3 Tím
Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay
Is 43:16-21; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Pl 3:8-14; Ga 8:1-11
4 4 Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Đn 13:1-9,15-17,19-30,33-62; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ga 8:1-11; Ga 8:12-20; Ga 13:41-62
5 5 Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30
6 6 Tím
Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Đn 3:14-20,91-92,95; Đn 3:52,53,54,55,56; Ga 8:31-42
7 7 Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Chay
St 17:3-9; Tv 105:4-5,6-7,8-9; Ga 8:51-59
8 8 Tím
Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Gr 20:10-13; Tv 18:2-3,3-4,5-6,7; Ga 10:31-42
9 9 Tím
Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Ed 37:21-28; Gr 31:10,11-12,13; Ga 11:45-57
10 10 Đỏ
Chúa Nhật Lễ Lá
Lc 19:28-40; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6-11; Lc 22:1423; Lc 23:1-49
11 11 Tím
Thứ Hai Tuần Thánh
Is 42:1-7; Tv 27:1,2,3,13-14; Ga 12:1-11
12 12 Tím
Thứ Ba Tuần Thánh
Is 49:1-6; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Ga 13:21-33,36-38
13 13 Tím
Thứ Tư Tuần Thánh
Is 50:4-9; Tv 69:8-10,21-22,31,33-34; Mt 26:14-25
14 14 Trắng
Thứ Năm Tuần Thánh
Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15
15 15 Đỏ
Thứ Sáu Tuần Thánh
Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42
16 16 Trắng
Lễ Vọng Phục Sinh
Rm 6:3-11118; Lc 24:1-12
17 17 Trắng
Chúa Nhật Lễ Phục Sinh
St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9
18 18 Trắng
Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15
19 19 Trắng
Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18
20 20 Trắng
Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35
21 21 Trắng
Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48
22 22 Trắng
Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14
23 23 Trắng
Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15
24 24 Trắng
Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót Chúa
Cv 5:12-16; Tv 118:2-4,13-15,22-24; Kh 1:9-11,12-13,17-19; Ga 20:19-31
25 25 Đỏ
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh. Thánh Máccô, Thánh Sử (Lễ kính)
Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8
26 26 Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15
27 27 Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21
28 28 Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36
29
29 Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh. Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts (Lễ nhớ)
Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15
30
30 Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21

 

Lịch Công Giáo Tháng 05/2022

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 1/4 Trắng
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 5:27-32,40-41; Tv 30:2-4,5-6,11-12-13; Kh 5:11-14; Ga 21:1-19; Ga 21:1-14
2 2 Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh. Thánh Anathasiô, Gmtsht (Lễ nhớ)
Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29
3 3 Đỏ
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh. Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ (Lễ kính)
Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35
4 4 Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40
5 5 Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51
6 6 Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59
7 7 Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69
8 8 Trắng
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:14,43-52; Tv 100:1-2,3,5; Kh 7:9,14-17; Ga 10:27-30
9 9 Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18
10 10 Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30
11 11 Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50
12 12 Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20
13 13 Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6
14 14 Đỏ
Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh. Thánh Matthia, Tông Đồ (Lễ kính)
Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14
15 15 Trắng
Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:21-27; Tv 145:8-9,10-11,12-13; Kh 21:1-5; Ga 13:31-33,34-35
16 16 Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26
17 17 Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31
18 18 Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8
19 19 Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11
20 20 Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17
21 21 Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21
22 22 Trắng
Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 15:1-2,22-29; Tv 67:2-3,5,6-8; Kh 21:10-14,22-23; Ga 14:23-29
23 23 Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616
24 24 Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11
25 25 Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15
26 26 Trắng Thứ Năm trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh. Lễ Thăng Thiên (Lễ trọng)
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 (hoặc Hr 9,24-28;10,19-23); Lc 24,46-53
27 27 Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23
28 28 Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28
29
29 Trắng
Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 7:55-60; Tv 97:1-2,6-7,9; Kh 22:12-14,16-17,20; Ga 17:20-26
30
1/5 Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33
31
2 Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh. Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave (Lễ kính)
Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11

 

Lịch Công Giáo Tháng 06/2022

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 3/5 Đỏ
Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh. Thánh Justin, Tđ (Lễ nhớ)
Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19
2 4 Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26
3 5 Đỏ
Thứ Sáu trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh. Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo (Lễ nhớ)
Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19
4 6 Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25
5 7 Đỏ
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Rm 8:8-17; Ga 14:14-16,23-26
6 8 Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:1-6; Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8; Mt 5:1-12
7 9 Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:7-16; Tv 4:2-3,4-5,7-8; Mt 5:13-16
8 10 Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 18:20-39; Tv 16:1-2,4,5,8,11; Mt 5:17-19
9 11 Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 18:41-46; Tv 65:10,10-11,12-13; Mt 5:20-26
10 12 Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 19:9,11-16; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Mt 5:27-32
11 13 Đỏ
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm. Thánh Barnabas, Tông Đồ (Lễ nhớ)
1 V 19:19-21; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10; Mt 5:33-37
12 14 Trắng
Lễ Chúa Ba Ngôi
Cn 8:22-31; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Rm 5:1-5; Ga 16:12-15
13 15 Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm. Thánh Antôn đệ Padua, Lmts (Lễ nhớ)
1 V 21:1-16; Tv 5:2-3,5-6,7; Mt 5:38-42
14 16 Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
1 V 21:17-29; Tv 51:3-4,5-6,11,16; Mt 5:43-48
15 17 Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 2:1,6-14; Tv 31:20,21,24; Mt 6:1-6,16-18
16 18 Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
Hc 48:1-14; Tv 97:1-2,3-4,5-6,7; Mt 6:7-15
17 19 Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 11:1-4,9-18,20; Tv 132:11,12,13-14,17-18; Mt 6:19-23
18 20 Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Sb 24:17-25; Tv 89:4-5,29-30,31-32,33-34; Mt 6:24-34
19 21 Trắng
Lễ Mình Máu Thánh Chúa
St 14:18-20; Tv 110:1,2,3,4; 1 Cr 11:23-26; Lc 9:11-17
20 22 Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 17:5-8,13-15,18; Tv 60:3,4-5,12-13; Mt 7:1-5
21 23 Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm. Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ (Lễ nhớ)
2 V 19:9-11,14-21,31-36; Tv 48:2-3,3-4,10-11; Mt 7:6,12-14
22 24 Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 22:8-13; Tv 119:33,34,35,36,37,40; Mt 7:15-20
23 25 Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 24:8-17; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Mt 7:21-29
24 26 Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (Lễ trọng)
2 V 25:1-12; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Mt 8:1-4
25 27 Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm. Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ (Lễ nhớ)
Ac 2:2,10-14,18-19; Tv 74:1-2,3-5,5-7,20-21; Mt 8:5-17
26 28 Xanh
Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
1 V 19:16,19-21; Tv 16:1-2-5,7-8,9-10,11; Gl 5:1,13-18; Lc 9:51-62
27 29 Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 2:6-10,13-16; Tv 50:16-17,18-19,20-21,22-23; Mt 8:18-22
28 30 Đỏ
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Irenaeus, Gmtđ (Lễ nhớ)
Am 3:1-8; Tv 5:4-6,6-7,8; Mt 8:23-27
29
1/6 Đỏ
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ (Lễ trọng)
Am 5:14-15,21-24; Tv 50:7,8-9,10-11,12-12,16-17; Mt 8:28-34
30
2 Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 7:10-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 9:1-8

 

bàn thờ gỗ công giáo banner

Lịch Công Giáo Tháng 07/2022

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 3/6 Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 8:4-6,9-12; Tv 119:2,10,20,30,40,131; Mt 9:9-13
2 4 Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 9:11-15; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 9:14-17
3 5 Xanh
Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Is 66:10-14; Tv 66:1-3,4-5,6-7,16-20; Gl 6:14-18; Lc 10:1-12,17-20; Lc 10:1-9
4 6 Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 2:16-18,21-22; Tv 145:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 9:18-26
5 7 Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 8:4-7,11-13; Tv 115:3-4,5-6,7-8,9-10; Mt 9:32-38
6 8 Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 10:1-3,7-8,12; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Mt 10:1-7
7 9 Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 11:1,3-4,8-9; Tv 80:2,3,15-16; Mt 10:7-15
8 10 Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 14:2-10; Tv 51:3-4,8-912-13,14,17; Mt 10:16-23
9 11 Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Is 6:1-8; Tv 93:1,1-2,5; Mt 10:24-33
10 12 Xanh
Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Đnl 30:10-14; Tv 69:14-17,30-31,33-34,36-37; Tv 19:8,9,10,11; Cl 1:15-20; Lc 10:25-37
11 13 Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm. Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng (Lễ nhớ)
Is 1:10-17; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 10:34; Mt 11:1
12 14 Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 7:1-9; Tv 48:2-3,3-4,5-6,7-8; Mt 11:20-24
13 15 Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 10:5-7,13-16; Tv 94:5-6,7-8,9-10,14-15; Mt 11:25-27
14 16 Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm. Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt (Lễ nhớ)
Is 26:7-9,12,16-19; Tv 102:13-14,15,16-18,19-21; Mt 11:28-30
15 17 Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm. Thánh Bonaventure, Gmtsht (Lễ nhớ)
Is 38:1-8,21-22; Is 38:10-11,12,16; Mt 12:1-8
16 18 Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
St 2:1-5; Tv 10:1-2,3-4,7-8,14; Mt 12:14-21
17 19 Xanh
Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
St 18:1-10; Tv 15:2-3,3-4,5; Cl 1:24-28; Lc 10:38-42
18 20 Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
St 6:1-4,6-8; Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23; Mt 12:38-42
19 21 Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
St 7:14-15,18-20; Tv 85:2-4,5-6,7-8; Mt 12:46-50
20 22 Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 1:1,4-10; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Mt 13:1-9
21 23 Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 2:1-3,7-8,12-13; Tv 36:6-7,8-9,10-11; Mt 13:10-17
22 24 Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm. Thánh Maria Mađalêna (Lễ nhớ)
Gr 3:14-17; Gr 31:10,11-12,13; Mt 13:18-23
23 25 Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 7:1-11; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:24-30
24 26 Xanh
Chúa Nhật thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm
St 18:20-32; Tv 138:1-2,2-3,6-7,7-8; Cl 2:12-14; Lc 11:1-13
25 27 Đỏ
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm. Thánh Giacôbê, Tông Đồ (Lễ kính)
Gr 13:1-11; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 13:31-35
26 28 Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm. Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ (Lễ nhớ)
Gr 14:17-22; Tv 79:8,9,11,13; Mt 13:35-43
27 29 Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm
Gr 15:10,16-21; Tv 59:2-3,4,10-11,17,18; Mt 13:44-46
28 30 Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm
Gr 18:1-6; Tv 146:1-2,2-4,5-6; Mt 13:47-53
29
1/7 Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm. Thánh Mátta (Lễ nhớ)
Gr 26:1-9; Tv 69:5,8-10,14; Mt 13:54-58
30
2 Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm
Gr 26:11-16,24; Tv 69:15-16,30-31,33-34; Mt 14:1-12
31
3 Trắng
Chúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gv 1:2,2; Tv 90:3-4,5-6,12-14,17; Cl 3:1-5,9-11; Lc 12:13-21

 

Lịch Công Giáo Tháng 08/2022

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 4/7 Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm. Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht (Lễ nhớ)
Gr 28:1-17; Tv 119:29,43,79,80,95,102; Mt 14:13-21
2 5 Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 30:1-2,12-15,18-22; Tv 102:16-18,19-1,29,22-23; Mt 14:22-36
3 6 Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 31:1-7; Gr 31:10,11-12,13; Mt 15:21-28
4 7 Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm. Thánh Gioan Vianney, Lm (Lễ nhớ)
Gr 31:31-34; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 16:13-23
5 8 Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Nk 2:1,3; Đnl 32:35-36,39,41; Mt 16:24-28
6 9 Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm. Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung (Lễ kính)
St 1:12; St 2:4; Tv 9:8-9,10-11,12-13; Mt 17:14-20
7 10 Xanh
Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Kn 18:6-9; Tv 33:1-12,18-19,20-22; Dt 11:1-2,8-19; Dt 11:1-2,8-12; Lc 12:32-48; Lc 12:35-40
8 11 Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm. Thánh Đa Minh, Lm (Lễ nhớ)
Ed 1:2-5,24-28; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Mt 17:22-27
9 12 Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 2:8; Ed 3:4; Tv 119:14,24,72,103,111,131; Mt 18:1-5,10,12-14
10 13 Đỏ
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm. Thánh Lôrensô, Tstđ (Lễ kính)
Ed 9:1-7; Tv 113:1-2,3-4,5-6; Mt 18:15-20
11 14 Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm. Thánh Clare, Đt (Lễ nhớ)
Ed 12:1-2; Tv 78:56-57,58-59,61-62; Mt 18:21-19
12 15 Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 16:1-15,60,63; Ed 16:59-63; Is 12:2-3,4,5-6; Mt 19:3-12
13 16 Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 18:1-10,13,30-32; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 19:13-15
14 17 Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Gr 38:4-6,8-10; Tv 40:2,3,4,18; Dt 12:1-4; Lc 12:49-53
15 18 Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm. Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lễ trọng)
Ed 24:15-24; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 19:16-22
16 19 Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 28:1-10; Đnl 32:26-27,27-28,30,35-36; Mt 19:23-30
17 20 Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 34:1-11; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 20:1-16
18 21 Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 36:23-28; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 22:1-14
19 22 Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 37:1-14; Tv 107:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 22:34-40
20 23 Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm. Thánh Bênađô, Gmtsht (Lễ nhớ)
Ed 43:1-7; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Mt 23:1-12
21 24 Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Is 66:18-21; Tv 117:1,2; Dt 12:5-7,11-13; Lc 13:22-30
22 25 Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm. Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương (Lễ nhớ)
St 1:1-5,11-12; Tv 96:1-2,2-3,4-5; Mt 23:13-22
23 26 Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
St 2:1-3,14-16; Tv 96:10,11-12,13; Mt 23:23-26
24 27 Đỏ
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm. Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ (Lễ kính)
St 3:6-10,16-18; Tv 128:1-24-5; Mt 23:27-32
25 28 Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
1 Cr 1:1-9; Tv 145:2-3,4-5,6-7; Mt 24:42-51
26 29 Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
1 Cr 1:17-25; Tv 33:1-2,4-5,10,11; Mt 25:1-13
27 1/8 Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm. Thánh Monica (Lễ nhớ)
1 Cr 1:26-31; Tv 33:12-13,18-19,20-21; Mt 25:14-30
28 2 Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Hc 3:17-18,20,28-29; Tv 68:4-5,6-7,10-11; Dt 12:18-19,22-24; Lc 14:1,7-14
29
3 Đỏ
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm. Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu (Lễ nhớ)
1 Cr 2:1-5; Tv 119:97,98,99,100,101,102; Lc 4:16-30
30
4 Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 2:10-16; Tv 145:8-9,10-11,12-13,13-14; Lc 4:31-37
31
5 Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 3:1-9; Tv 33:12-13,14-15,20-21; Lc 4:38-44

 

Lịch Công Giáo Tháng 09/2022

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 6/8 Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 3:18-23; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 5:1-11
2 7 Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 4:1-5; Tv 37:3-4,5-6,27-28,39-40; Lc 5:33-39
3 8 Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm. Thánh Grêgôriô Cả, Ghts (Lễ nhớ)
1 Cr 4:9-15; Tv 145:17-18,19-20,21; Lc 6:1-5
4 9 Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Kn 9:13-18; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14-17; Lc 14:25-33
5 10 Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 5:1-8; Tv 5:5-6,7,12; Lc 6:6-11
6 11 Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 6:1-11; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 6:12-19
7 12 Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 7:25-31; Tv 45:11-12,14-15,16-17; Lc 6:20-26
8 13 Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm. Sinh Nhật Đức Mẹ (Lễ kính)
1 Cr 8:1-7,11-13; Tv 139:1-3,13-14,23-24; Lc 6:27-38
9 14 Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Phêrô Claver, Lm (Lễ nhớ)
1 Cr 9:16-19,22-27; Tv 84:3,4,5-6,8,12; Lc 6:39-42
10 15 Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 10:14-22; Tv 116:12-13,17-18; Lc 6:43-49
11 16 Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Tư Mùa Quanh Năm
Xh 32:7-11,13-14; Tv 51:3-4,12-13,17-19; 1 Tm 1:12-17; Lc 15:1-32; Lc 15:1-10
12 17 Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Tư Mùa Quanh Năm
1 Cr 11:17-26,33; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Lc 7:1-10
13 18 Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Tư Mùa Quanh Năm. Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht (Lễ nhớ)
1 Cr 12:12-14,27-31; Tv 100:1-2,3,4,5; Lc 7:11-17
14 19 Đỏ
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Tư Mùa Quanh Năm. Tôn Vinh Thánh Giá (Lễ kính)
1 Cr 12:31; 1 Cr 13:13; Tv 33:2-3,4-5,12,22; Lc 7:31-35
15 20 Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Tư Mùa Quanh Năm. Đức Mẹ Sầu Bi (Lễ nhớ)
1 Cr 15:1-11; Tv 118:1-2,16-17,28; Lc 7:36-50
16 21 Đỏ
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Tư Mùa Quanh Năm. Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ (Lễ nhớ)
1 Cr 15:12-20; Tv 17:1,6-7,8,15; Lc 8:1-3
17 22 Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Tư Mùa Quanh Năm
1 Cr 15:35-37,42-49; Tv 56:10-12,13-14; Lc 8:4-15
18 23 Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Năm Mùa Quanh Năm
Am 8:4-7; Tv 113:1-2,4-6,7-8; 1 Tm 2:1-8; Lc 16:1-13; Lc 16:10-13
19 24 Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Năm Mùa Quanh Năm
Cn 3:27-34; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 8:16-18
20 25 Đỏ
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Năm Mùa Quanh Năm. Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo (Lễ nhớ)
Cn 21:1-6,10-13; Tv 119:12720343544; Lc 8:19-21
21 26 Đỏ
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Năm Mùa Quanh Năm. Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử (Lễ kính)
Cn 30:5-9; Tv 119:29,72,89,101,104,163; Lc 9:1-6
22 27 Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Năm Mùa Quanh Năm
Gv 1:2-11; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:7-9
23 28 Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Năm Mùa Quanh Năm
Gv 3:1-11; Tv 144:1-2,3-4; Lc 9:18-22
24 29 Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Năm Mùa Quanh Năm
Gv 11:9-12; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:43-45
25 30 Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm
Am 6:1,4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; 1 Tm 6:11-16; Lc 16:19-31
26 1/9 Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm
G 1:6-22; Tv 17:1,2-3,6-7; Lc 9:46-50
27 2 Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm. Thánh Vincentê de Phaolô, Lm (Lễ nhớ)
G 3:1-3,11-17,20-23; Tv 88:2-3,4-5,6,7-8; Lc 9:51-56
28 3 Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm
G 9:1-12,14-16; Tv 88:10-11,12-13,14-15; Lc 9:57-62
29
4 Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael (Lễ kính)
G 19:21-27; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Lc 10:1-12
30
5 Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm. Thánh Giêrômiô, Lmts (Lễ nhớ)
G 38:1,12-21; Tv 139:1-3,78,9-10,13-14; Lc 10:13-16

 

Lịch Công Giáo Tháng 10/2022

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 6/9 Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts (Lễ nhớ)
G 42:1-3,5-6,12-16; Tv 119:66,71,75,91,125,130; Lc 10:17-24
2 7 Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm
Kb 1:2-3,2; Tv 95:1-2,6-7,8-9; 2 Tm 1:6-8,13-14; Lc 17:5-10
3 8 Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm
Gl 1:6-12; Tv 111:1-2,7-8,9,10; Lc 10:25-37
4 9 Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm. Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ (Lễ nhớ)
Gl 1:13-24; Tv 139:1-3,13-14,14-15; Lc 10:38-42
5 10 Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm
Gl 2:1-2,7-14; Tv 117:1,2; Lc 11:1-4
6 11 Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm
Gl 3:1-5; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Lc 11:5-13
7 12 Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm. Đức Mẹ Mân Côi (Lễ nhớ)
Gl 3:7-14; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 11:15-26
8 13 Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm
Gl 3:22-29; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 11:27-28
9 14 Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
2 V 5:14-17; Tv 98:1,2-3,3-4; 2 Tm 2:8-13; Lc 17:11-19
10 15 Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Gl 4:22-24,26-27,31; Gl 5:1; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 11:29-32
11 16 Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Gl 5:1-6; Tv 119:41,43,44,45,47,48; Lc 11:37-41
12 17 Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Gl 5:18-25; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:42-46
13 18 Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Ep 1:3-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Lc 11:47-54
14 19 Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Ep 1:11-14; Tv 33:1-2,4-5,12-13; Lc 12:1-7
15 20 Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm. Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts (Lễ nhớ)
Ep 1:15-23; Tv 8:2-3,4-5,6-7; Lc 12:8-12
16 11 Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Xh 17:8-13; Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8; 2 Tm 3:144; Lc 18:1-8
17 22 Đỏ
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm. Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ (Lễ nhớ)
Ep 2:1-10; Tv 100:2,3,4,5; Lc 12:13-21
18 23 Đỏ
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm. Thánh Luca, Thánh Sử (Lễ kính)
Ep 2:12-22; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 12:35-38
19 24 Đỏ
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm. Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo (Lễ nhớ)
Ep 3:2-12; Is 12:2-3,4,5-6; Lc 12:39-48
20 25 Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Ep 3:14-21; Tv 33:1-2,4-5,11-12,18-19; Lc 12:49-53
21 26 Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Ep 4:1-6; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 12:54-59
22 27 Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Ep 4:7-16; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 13:1-9
23 28 Xanh
Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Hc 35:12-14,16-18; Tv 34:2-3,17-18,19-23; 2 Tm 4:6-8,16-18; Lc 18:9-14
24 29 Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 4:32-5; Tv 1:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:10-17
25 1/10 Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 5:21-33; Tv 128:1-2,3,4-5; Lc 13:18-21
26 2 Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 6:1-9; Tv 145:10-11,12-13,13-14; Lc 13:22-30
27 3 Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 6:10-20; Tv 144:1,2,9-10; Lc 13:31-35
28 4 Đỏ
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm. Thánh Simon và Jude, Tông Đồ (Lễ kính)
Pl 1:1-11; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 14:1-6
29
5 Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Pl 1:18-26; Tv 42:2,3,5; Lc 14:1,7-11
30
6 Xanh
Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Kn 11:22-12; Tv 145:1-2,8-9,10-11,13-1421; Lc 19:1-10
31
7 Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Pl 2:1-4; Tv 131:1,2,3; Lc 14:12-14

 

Lịch Công Giáo Tháng 11/2022

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 8/10 Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm. Lễ Các Thánh (Lễ trọng)
Pl 2:5-11; Tv 22:26-27,28-30,31-32; Lc 14:15-24
2 9 Tím
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm. Lễ Các Đẳng Linh Hồn (Lễ trọng)
Pl 2:12-18; Tv 27:1,4,13-14; Lc 14:25-33
3 10 Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Pl 3:3-8; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 15:1-10
4 11 Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm. Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ (Lễ nhớ)
Pl 3:17; Pl 4:1; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 16:1-8
5 12 Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Pl 4:10-19; Tv 112:1-2,5-6,8,9; Lc 16:9-15
6 13 Xanh
Chúa Nhật thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm
2 Mcb 7:1-2,9-14; Tv 17:1,5-6,8-1522; Lc 20:27-38; Lc 20:27,34-38
7 14 Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm
St 1:1-9; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 17:1-6
8 15 Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm
St 2:1-8,11-14; Tv 37:3-4,18,23,27,29; Lc 17:7-10
9 16 Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm. Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô (Lễ kính)
St 3:1-7; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Lc 17:11-19
10 17 Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm. Thánh Lêo Cả, Ghts (Lễ nhớ)
Tv 146:7,8-9,9-10; Lc 17:20-25
11 18 Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm. Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ (Lễ nhớ)
2 Ga 119:1,2,10,11,17,18; Lc 17:26-37
12 19 Đỏ
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm. Thánh Josaphat, Gmtđ (Lễ nhớ)
3 Ga 112:1-2,3-4,5-6; Lc 18:1-8
13 20 Xanh
Chúa Nhật thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
St 3:19-20; Tv 98:5-6,7-8,923; Lc 21:5-19
14 21 Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Kh 1:1-4; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 18:35-43
15 22 Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Kh 3:1-6,14-22; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 19:1-10
16 23 Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Kh 4:1-11; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 19:11-28
17 24 Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ (Lễ nhớ)
Kh 5:1-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 19:41-44
18 25 Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Kh 10:8-11; Tv 19:45-48
19 26 Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Kh 11:4-12; Tv 144:1,2,9-10; Lc 20:27-40
20 27 Trắng
Lễ Chúa Kitô Vua
2 Sm 5:1-3; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Cl 1:12-20; Lc 23:35-43
21 28 Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Tư Mùa Quanh Năm. Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh (Lễ nhớ)
Kh 14:1-3,4-5; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 21:1-4
22 29 Đỏ
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Tư Mùa Quanh Năm. Thánh Cêcilia, Đttđ (Lễ nhớ)
Kh 14:14-19; Tv 96:10,11-12,13; Lc 21:5-11
23 30 Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Tư Mùa Quanh Năm
Kh 15:1-4; Tv 98:1,2-3,7-8,9; Lc 21:12-19
24 1/11 Đỏ
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Tư Mùa Quanh Năm. Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam (Lễ nhớ)
Kh 18:1-2,21-23; Tv 100:2,3,4,5; Lc 21:20-28
25 2 Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 20:1-4,11-21; Tv 84:3,4,5-6,8; Lc 21:29-33
26 3 Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 22:1-7; Tv 95:1-2,3-5,6-7; Lc 21:34-36
27 4 Tím
Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng
Gr 33:14-16; Tv 25:4-5,8-9,10-1413; Lc 21:25-28,34-36
28 5 Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18
29
6 Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35
30
7 Đỏ
Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng. Thánh Andrê, Tông Đồ
Rm 10:9-18; Mt 4:18-22 (Lễ kính)

 

Lịch Công Giáo Tháng 12/2022

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 8/11 Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27
2 9 Tím
Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31
3 10 Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng. Thánh Phanxicô Xaviê, Lm (Lễ nhớ)
Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8
4 11 Tím
Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng
Br 5:1-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Pl 1:4-6,8-11; Lc 3:1-6
5 12 Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26
6 13 Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14
7 14 Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Vọng. Thánh Ambrose, Gmtsht (Lễ nhớ)
Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30
8 15 Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Vọng. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15
9 16 Tím
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19
10 17 Tím
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13
11 18 Hồng
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng
Xp 3:14-18; Is 12:2-3,4,5-6; Pl 4:4-7; Lc 3:10-18
12 19 Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Vọng. Lễ Đức Mẹ Guadalupe (Lễ nhớ)
Ds 24:2-7,15-17; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 21:23-27
13 20 Đỏ
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Vọng. Thánh Lucia, Đttđ (Lễ nhớ)
Xp 3:1-2,9-13; Tv 34:2-3,6-8,17-18,19,23; Mt 21:28-32
14 21 Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Vọng. Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts (Lễ nhớ)
Is 45:6-8,18,21-25; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 7:18-23
15 22 Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Is 54:1-10; Tv 30:2,4,5-6,11-12,13; Lc 7:24-30
16 23 Tím
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Is 56:1-3,6-8; Tv 67:2-3,5,7-8; Ga 5:33-36
17 24 Tím
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
St 49:2,8-10; Tv 72:3-4,7-8,17; Mt 1:1-17
18 25 Tím
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng
St 5:1-4; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Dt 10:5-10; Lc 1:39-45
19 26 Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
Tl 13:2-7,24-25; Tv 71:3-4,5-6,16-17; Lc 1:5-25
20 27 Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 1:26-38
21 28 Tím
Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45
22 29 Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Lc 1:46-56
23 1/12 Tím
Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
St 3:1-4,23-24; Tv 25:4-5,8-9,10,14; Lc 1:57-66
24 2 Trắng
Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh (Lễ kính)
Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv 96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14
25 3 Trắng
Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14
26 4 Đỏ
Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Thánh Stêphanô, Tđ (Lễ kính)
Cv 6:8-10; Tv 31:3-4,6,7,8,17,21; Mt 10:17-22
27 5 Trắng
Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử (Lễ kính)
1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8
28 6 Đỏ
Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Các Thánh Anh Hài (Lễ kính)
1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18
29
7 Trắng
Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35
30
8 Trắng Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Lễ Thánh Gia (Lễ kính)
31
9 Trắng
Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:18-21; Tv 96:1-2,11-12,13; Ga 1:1-18

Bạn thấy bài viết này như thế nào?
Thích
Thích
0
Yêu thích
Yêu thích
3
Haha
Haha
0
Wow
Wow
0
Buồn
Buồn
0
Phẫn nộ
Phẫn nộ
0

Bài viết liên quan

Back to top button
error: © Joseph Tuan

Adblock Detected

Hãy ủng hộ mình bằng cách tắt trình chặn quảng cáo nhé!