Công giáoTài liệu Công giáo

Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2022

Lịch phụng vụ Công giáo 2022 trình bày đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, âm lịch và ngày kính các Thánh để tiện theo dõi suốt năm Nhâm Dần 2022. Lịch Công Giáo 2022 năm C được soạn thảo dựa theo Lịch Phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Joseph Tuấn kính chúc mọi người một năm an vui và tràn đầy ân sủng Chúa. Hãy cùng nhau loan báo Tin Mừng và phục vụ bạn nhé!

Lịch Công Giáo Tháng 01/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
129/11 Trắng
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21
2 30 Trắng
Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12
3 1/12 Trắng
Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34
42 Trắng
Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh. Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42
5 3 Trắng
Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh. Thánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51
6
4
Trắng
Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12
7
5
Trắng
Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 3:224; Tv 2:7-8,10-11; Mt 4:12-17,23-25
8
6
Trắng
Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:7-10; Tv 72:1-2,3-4,7-8; Mc 6:34-44
9
7
Trắng
Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Is 55:1-11; Is 12:2-3,4,5-6; 1 Ga 5:1-9; Mc 1:7-11
10
8
Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 1:1-8; Tv 116:12-13,14-17,18-19; Mc 1:14-20
11
9
Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 1:9-20; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Mc 1:21-28
12
10
Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 3:1-10,19-20; Tv 40:2-5,7-8,8-9,10; Mc 1:29-39
13
11
Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 4:1-11; Tv 44:10-11,14-15,25-26; Mc 1:40-45
14
12
Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 8:4-7,10-22; Tv 89:16-17,18-19; Mc 2:1-12
15
13
Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 9:1-4,17-19; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mc 2:13-17
16
14
Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm
Is 62:1-5; Tv 96:1-2,2-3,7-8,9-10; 1 Cr 12:4-11; Ga 2:1-11
17
15
Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm. Thánh Antôn, Ab
1 Sm 15:16-23; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mc 2:18-22
18
16
Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 16:1-13; Tv 89:20,21-22,27-28; Mc 2:23-28
19
17
Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 17:32-33,37,40-51; Tv 144:1,2,9-10; Mc 3:1-6
20
18
Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 18:6-9; Tv 56:2-3,9-10,10-12,13-14; Mc 3:7-12
21
19
Đỏ
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm. Thánh Agnes, Đttđ
1 Sm 24:3-21; Tv 57:2,3-4,6,11; Mc 3:13-19
22
20
Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
2 Sm 1:1-4,11-12,19,23-27; Tv 80:2-3,5-7; Mc 3:20-21
23
21
Xanh
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm
Nkm 8:2-4,5-6,8-10; Tv 19:8,9,10,15; 1 Cr 12:12-30; 1 Cr 12:12-14,27; Lc 1:1-4
24
22
Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
2 Sm 5:1-7,10; Tv 89:20,21-22,25-26; Mc 3:22-30
25
23
Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại
2 Sm 6:12-15,17-19; Tv 24:7,8,9,10; Mc 3:31-35
26
24
Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Timôthêô và Titô, Gm
2 Sm 7:4-17; Tv 89:4-5,27-28,29-30; Mc 4:1-20
27
25
Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 7:18-19,24-29; Tv 132:1-2,3-5,11,12,13-14; Mc 4:21-25
28
26
Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Tôma Aquinas, Lmts
2 Sm 11:1-4,5-10,13-17; Tv 51:3-4,5-6,6-7,10-11; Mc 4:26-34
29
27
Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 12:1-7,10-17; Tv 51:12-13,14-15,16-17; Mc 4:35-41
30
28
Xanh
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm
Gr 1:4-5,17-19; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15-17; 1 Cr 12:3113; 1 Cr 13:4-13; Lc 4:21-30
31
29
Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm. Thánh Gioan Bosco, Lm
2 Sm 15:13-14,30; Tv 3:2-3,4-5,6-7; Mc 5:1-20

 

Lịch Công Giáo Tháng 02/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
11/1Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm. Mồng Một Tết Tân Sửu: Cầu Bình An Cho Năm Mới
St 1,14-18 hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9; Pl 4,4-8 hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17; Mt 6,25-34 hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27
22Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm. Dâng Chúa Trong Đền Thờ (Lễ Nến). Lễ kính. Thánh vịnh riêng.
Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 hay Lc 2,22-32.
Mồng Hai Tết Tân Sửu: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ
Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6
33Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm. Mồng Ba Tết Tân Sửu: Thánh hóa Công Ăn Việc Làm
St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30
44Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
Hc 47:2-11; Tv 18:31,47,50,51; Mc 6:14-29
55Đỏ
Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm. Thánh Agatha, Đttđ
1 V 3:4-13; Tv 119:9,10,11,12,13,14; Mc 6:30-34
66Xanh
Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm
Is 6:1-2,3-8; Tv 138:1-2,2-3,4-5,7-8; 1 Cr 15:1-11; 1 Cr 15:3-8,11; Lc 5:1-11
77Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 8:1-7,9-13; Tv 132:6-7,8-10; Mc 6:53-56
88Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 8:22-23,27-30; Tv 84:3-4,5,10,11; Mc 7:1-13
99Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 10:1-10; Tv 37:5-6,30-31,39-40; Mc 7:14-23
1010Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm. Thánh Scholastica, Đt
1 V 11:4-13; Tv 106:3-4,35-3,37,40; Mc 7:24-30
1111Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 11:29-32; Tv 81:10-11,12-13,14-15; Mc 7:31-37
1212Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 12:26-32; Tv 106:6-7,19-20,21-22; Mc 8:1-10
1313Xanh
Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 17:5-8; Tv 1:1-2,3,4-6; 1 Cr 15:12,16-20; Lc 6:17,20-26
1414Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm. Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
Gc 1:1-11; Tv 119:67,68,71,72,75,76; Mc 8:11-13
1515Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 1:12-18; Tv 94:12-13,14-15,18-19; Mc 8:14-21
1616Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 1:19-27; Tv 15:2-3,3-4,5; Mc 8:22-26
1717Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 2:1-9; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mc 8:27-33
1818Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 2:14-24,26; Tv 112:1-2,3-4,5-6; Mc 8:34; Mc 9:1
1919Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 3:1-10; Tv 12:2-3,4-5,7-8; Mc 9:2-13
2020Xanh
Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Quanh Năm
1 Sm 26:2,7-9,12-13,22-23; Tv 103:1-2,3-4,8-10,12-13; 1 Cr 15:45-49; Lc 6:27-38
2121Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Gc 3:13-18; Tv 19:8,9,10,15; Mc 9:14-29
2222Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm. Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
Gc 4:1-10; Tv 55:7-8,9-10,10-11,23; Mc 9:30-37
2323Đỏ
Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm. Thánh Polycarp, Gmtđ
Gc 4:13-17; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:38-40
2424Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Gc 5:1-6; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:41-50
2525Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Gc 5:9-12; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mc 10:1-12
2626Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Gc 5:13-20; Tv 141:1-2,3,8; Mc 10:13-16
2727Xanh
Chúa Nhật thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 27:5-8; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 1 Cr 15:54-58; Lc 6:39-45
2828Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
1 Pr 1:3-9; Tv 111:1-2,5-6,9,10; Mc 10:17-27

 

Lịch Công Giáo Tháng 03/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
129/1Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
1 Pr 1:10-16; Tv 98:1,2-3,3-4; Mc 10:28-31
230Tím
Thứ Tư Lễ Tro (Lễ trọng)
Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18
31/2Tím
Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro
Đnl 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25
42Tím
Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:1-9; Tv 51:3-4,5-6,18-19; Mt 9:14-15
53Tím
Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32
64Tím
Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay
Đnl 26:4-10; Tv 91:1-2,10-11,12-13,14-15; Rm 10:8-13; Lc 4:1-13
75Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46
86Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15
97Tím
Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32
108Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12
119Tím
Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26
1210Tím
Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Đnl 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48
1311Tím
Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay
St 15:5-12,17-18; Tv 27:1,7-8,8-9,13-14; Pl 3:174; Pl 3:204; Lc 9:28-36
1412Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Đn 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38
1513Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12
1614Tím
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28
1715Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31
1816Tím
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Chay
St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 21:33-43,45-46
1917Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Chay. Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria (Lễ trọng)
St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-3,11-32
2018Tím
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay
Xh 3:1-8,13-15; Tv 103:1-2,3-4,6-7,8-11; 1 Cr 10:1-6,10-12; Lc 13:1-9
2119Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Chay
2 V 5:1-15; Tv 42:2-3; Lc 4:24-30
2220Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Đn 3:25,34-43; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 18:21-35
2321Tím
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Đnl 4:1,5-9; Tv 147:12-13,15-16,19-20; Mt 5:17-19
2422Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Gr 7:23-28; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Lc 11:14-23
2523Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Chay. Lễ Truyền Tin (Lễ trọng)
Hs 14:2-10; Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17; Mc 12:28-34
2624Tím
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Hs 6:1-6; Tv 51:3-4,18-19,20-21; Lc 18:9-14
2725Tím
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay
Gs 5:9,10-12; Tv 34:2-3,4-5,6-7; 2 Cr 5:17-21; Lc 15:1-3,11-32
2826Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Is 65:17-21; Tv 30:2,4,5-6,11-13; Ga 4:43-54
29
27Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16
30
28Tím
Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30
31
29Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47

 

Lịch Công Giáo Tháng 04/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
11/3Tím
Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30
22Tím
Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53
33Tím
Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay
Is 43:16-21; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Pl 3:8-14; Ga 8:1-11
44Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Đn 13:1-9,15-17,19-30,33-62; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ga 8:1-11; Ga 8:12-20; Ga 13:41-62
55Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30
66Tím
Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Đn 3:14-20,91-92,95; Đn 3:52,53,54,55,56; Ga 8:31-42
77Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Chay
St 17:3-9; Tv 105:4-5,6-7,8-9; Ga 8:51-59
88Tím
Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Gr 20:10-13; Tv 18:2-3,3-4,5-6,7; Ga 10:31-42
99Tím
Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Ed 37:21-28; Gr 31:10,11-12,13; Ga 11:45-57
1010Đỏ
Chúa Nhật Lễ Lá
Lc 19:28-40; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6-11; Lc 22:1423; Lc 23:1-49
1111Tím
Thứ Hai Tuần Thánh
Is 42:1-7; Tv 27:1,2,3,13-14; Ga 12:1-11
1212Tím
Thứ Ba Tuần Thánh
Is 49:1-6; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Ga 13:21-33,36-38
1313Tím
Thứ Tư Tuần Thánh
Is 50:4-9; Tv 69:8-10,21-22,31,33-34; Mt 26:14-25
1414Trắng
Thứ Năm Tuần Thánh
Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15
1515Đỏ
Thứ Sáu Tuần Thánh
Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42
1616Trắng
Lễ Vọng Phục Sinh
Rm 6:3-11118; Lc 24:1-12
1717Trắng
Chúa Nhật Lễ Phục Sinh
St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9
1818Trắng
Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15
1919Trắng
Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18
2020Trắng
Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35
2121Trắng
Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48
2222Trắng
Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14
2323Trắng
Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15
2424Trắng
Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót Chúa
Cv 5:12-16; Tv 118:2-4,13-15,22-24; Kh 1:9-11,12-13,17-19; Ga 20:19-31
2525Đỏ
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh. Thánh Máccô, Thánh Sử (Lễ kính)
Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8
2626Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15
2727Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21
2828Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36
29
29Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh. Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts (Lễ nhớ)
Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15
30
30Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21

 

Lịch Công Giáo Tháng 05/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
11/4Trắng
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 5:27-32,40-41; Tv 30:2-4,5-6,11-12-13; Kh 5:11-14; Ga 21:1-19; Ga 21:1-14
22Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh. Thánh Anathasiô, Gmtsht (Lễ nhớ)
Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29
33Đỏ
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh. Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ (Lễ kính)
Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35
44Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40
55Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51
66Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59
77Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69
88Trắng
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:14,43-52; Tv 100:1-2,3,5; Kh 7:9,14-17; Ga 10:27-30
99Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18
1010Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30
1111Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50
1212Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20
1313Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6
1414Đỏ
Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh. Thánh Matthia, Tông Đồ (Lễ kính)
Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14
1515Trắng
Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:21-27; Tv 145:8-9,10-11,12-13; Kh 21:1-5; Ga 13:31-33,34-35
1616Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26
1717Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31
1818Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8
1919Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11
2020Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17
2121Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21
2222Trắng
Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 15:1-2,22-29; Tv 67:2-3,5,6-8; Kh 21:10-14,22-23; Ga 14:23-29
2323Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616
2424Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11
2525Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15
2626TrắngThứ Năm trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh. Lễ Thăng Thiên (Lễ trọng)
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 (hoặc Hr 9,24-28;10,19-23); Lc 24,46-53
2727Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23
2828Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28
29
29Trắng
Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 7:55-60; Tv 97:1-2,6-7,9; Kh 22:12-14,16-17,20; Ga 17:20-26
30
1/5Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33
31
2Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh. Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave (Lễ kính)
Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11

 

Lịch Công Giáo Tháng 06/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
13/5Đỏ
Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh. Thánh Justin, Tđ (Lễ nhớ)
Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19
24Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26
35Đỏ
Thứ Sáu trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh. Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo (Lễ nhớ)
Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19
46Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25
57Đỏ
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Rm 8:8-17; Ga 14:14-16,23-26
68Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:1-6; Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8; Mt 5:1-12
79Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:7-16; Tv 4:2-3,4-5,7-8; Mt 5:13-16
810Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 18:20-39; Tv 16:1-2,4,5,8,11; Mt 5:17-19
911Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 18:41-46; Tv 65:10,10-11,12-13; Mt 5:20-26
1012Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 19:9,11-16; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Mt 5:27-32
1113Đỏ
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm. Thánh Barnabas, Tông Đồ (Lễ nhớ)
1 V 19:19-21; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10; Mt 5:33-37
1214Trắng
Lễ Chúa Ba Ngôi
Cn 8:22-31; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Rm 5:1-5; Ga 16:12-15
1315Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm. Thánh Antôn đệ Padua, Lmts (Lễ nhớ)
1 V 21:1-16; Tv 5:2-3,5-6,7; Mt 5:38-42
1416Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
1 V 21:17-29; Tv 51:3-4,5-6,11,16; Mt 5:43-48
1517Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 2:1,6-14; Tv 31:20,21,24; Mt 6:1-6,16-18
1618Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
Hc 48:1-14; Tv 97:1-2,3-4,5-6,7; Mt 6:7-15
1719Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 11:1-4,9-18,20; Tv 132:11,12,13-14,17-18; Mt 6:19-23
1820Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Sb 24:17-25; Tv 89:4-5,29-30,31-32,33-34; Mt 6:24-34
1921Trắng
Lễ Mình Máu Thánh Chúa
St 14:18-20; Tv 110:1,2,3,4; 1 Cr 11:23-26; Lc 9:11-17
2022Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 17:5-8,13-15,18; Tv 60:3,4-5,12-13; Mt 7:1-5
2123Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm. Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ (Lễ nhớ)
2 V 19:9-11,14-21,31-36; Tv 48:2-3,3-4,10-11; Mt 7:6,12-14
2224Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 22:8-13; Tv 119:33,34,35,36,37,40; Mt 7:15-20
2325Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 24:8-17; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Mt 7:21-29
2426Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (Lễ trọng)
2 V 25:1-12; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Mt 8:1-4
2527Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm. Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ (Lễ nhớ)
Ac 2:2,10-14,18-19; Tv 74:1-2,3-5,5-7,20-21; Mt 8:5-17
2628Xanh
Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
1 V 19:16,19-21; Tv 16:1-2-5,7-8,9-10,11; Gl 5:1,13-18; Lc 9:51-62
2729Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 2:6-10,13-16; Tv 50:16-17,18-19,20-21,22-23; Mt 8:18-22
2830Đỏ
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Irenaeus, Gmtđ (Lễ nhớ)
Am 3:1-8; Tv 5:4-6,6-7,8; Mt 8:23-27
29
1/6Đỏ
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ (Lễ trọng)
Am 5:14-15,21-24; Tv 50:7,8-9,10-11,12-12,16-17; Mt 8:28-34
30
2Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 7:10-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 9:1-8

 

Lịch Công Giáo Tháng 07/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
13/6Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 8:4-6,9-12; Tv 119:2,10,20,30,40,131; Mt 9:9-13
24Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 9:11-15; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 9:14-17
35Xanh
Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Is 66:10-14; Tv 66:1-3,4-5,6-7,16-20; Gl 6:14-18; Lc 10:1-12,17-20; Lc 10:1-9
46Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 2:16-18,21-22; Tv 145:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 9:18-26
57Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 8:4-7,11-13; Tv 115:3-4,5-6,7-8,9-10; Mt 9:32-38
68Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 10:1-3,7-8,12; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Mt 10:1-7
79Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 11:1,3-4,8-9; Tv 80:2,3,15-16; Mt 10:7-15
810Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Hs 14:2-10; Tv 51:3-4,8-912-13,14,17; Mt 10:16-23
911Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Is 6:1-8; Tv 93:1,1-2,5; Mt 10:24-33
1012Xanh
Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Đnl 30:10-14; Tv 69:14-17,30-31,33-34,36-37; Tv 19:8,9,10,11; Cl 1:15-20; Lc 10:25-37
1113Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm. Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng (Lễ nhớ)
Is 1:10-17; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 10:34; Mt 11:1
1214Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 7:1-9; Tv 48:2-3,3-4,5-6,7-8; Mt 11:20-24
1315Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 10:5-7,13-16; Tv 94:5-6,7-8,9-10,14-15; Mt 11:25-27
1416Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm. Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt (Lễ nhớ)
Is 26:7-9,12,16-19; Tv 102:13-14,15,16-18,19-21; Mt 11:28-30
1517Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm. Thánh Bonaventure, Gmtsht (Lễ nhớ)
Is 38:1-8,21-22; Is 38:10-11,12,16; Mt 12:1-8
1618Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
St 2:1-5; Tv 10:1-2,3-4,7-8,14; Mt 12:14-21
1719Xanh
Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
St 18:1-10; Tv 15:2-3,3-4,5; Cl 1:24-28; Lc 10:38-42
1820Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
St 6:1-4,6-8; Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23; Mt 12:38-42
1921Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
St 7:14-15,18-20; Tv 85:2-4,5-6,7-8; Mt 12:46-50
2022Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 1:1,4-10; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Mt 13:1-9
2123Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 2:1-3,7-8,12-13; Tv 36:6-7,8-9,10-11; Mt 13:10-17
2224Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm. Thánh Maria Mađalêna (Lễ nhớ)
Gr 3:14-17; Gr 31:10,11-12,13; Mt 13:18-23
2325Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 7:1-11; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:24-30
2426Xanh
Chúa Nhật thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm
St 18:20-32; Tv 138:1-2,2-3,6-7,7-8; Cl 2:12-14; Lc 11:1-13
2527Đỏ
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm. Thánh Giacôbê, Tông Đồ (Lễ kính)
Gr 13:1-11; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 13:31-35
2628Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm. Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ (Lễ nhớ)
Gr 14:17-22; Tv 79:8,9,11,13; Mt 13:35-43
2729Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm
Gr 15:10,16-21; Tv 59:2-3,4,10-11,17,18; Mt 13:44-46
2830Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm
Gr 18:1-6; Tv 146:1-2,2-4,5-6; Mt 13:47-53
29
1/7Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm. Thánh Mátta (Lễ nhớ)
Gr 26:1-9; Tv 69:5,8-10,14; Mt 13:54-58
30
2Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm
Gr 26:11-16,24; Tv 69:15-16,30-31,33-34; Mt 14:1-12
31
3Trắng
Chúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gv 1:2,2; Tv 90:3-4,5-6,12-14,17; Cl 3:1-5,9-11; Lc 12:13-21

 

Lịch Công Giáo Tháng 08/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
14/7Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm. Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht (Lễ nhớ)
Gr 28:1-17; Tv 119:29,43,79,80,95,102; Mt 14:13-21
25Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 30:1-2,12-15,18-22; Tv 102:16-18,19-1,29,22-23; Mt 14:22-36
36Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 31:1-7; Gr 31:10,11-12,13; Mt 15:21-28
47Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm. Thánh Gioan Vianney, Lm (Lễ nhớ)
Gr 31:31-34; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 16:13-23
58Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Nk 2:1,3; Đnl 32:35-36,39,41; Mt 16:24-28
69Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm. Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung (Lễ kính)
St 1:12; St 2:4; Tv 9:8-9,10-11,12-13; Mt 17:14-20
710Xanh
Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Kn 18:6-9; Tv 33:1-12,18-19,20-22; Dt 11:1-2,8-19; Dt 11:1-2,8-12; Lc 12:32-48; Lc 12:35-40
811Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm. Thánh Đa Minh, Lm (Lễ nhớ)
Ed 1:2-5,24-28; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Mt 17:22-27
912Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 2:8; Ed 3:4; Tv 119:14,24,72,103,111,131; Mt 18:1-5,10,12-14
1013Đỏ
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm. Thánh Lôrensô, Tstđ (Lễ kính)
Ed 9:1-7; Tv 113:1-2,3-4,5-6; Mt 18:15-20
1114Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm. Thánh Clare, Đt (Lễ nhớ)
Ed 12:1-2; Tv 78:56-57,58-59,61-62; Mt 18:21-19
1215Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 16:1-15,60,63; Ed 16:59-63; Is 12:2-3,4,5-6; Mt 19:3-12
1316Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 18:1-10,13,30-32; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 19:13-15
1417Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Gr 38:4-6,8-10; Tv 40:2,3,4,18; Dt 12:1-4; Lc 12:49-53
1518Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm. Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lễ trọng)
Ed 24:15-24; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 19:16-22
1619Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 28:1-10; Đnl 32:26-27,27-28,30,35-36; Mt 19:23-30
1720Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 34:1-11; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 20:1-16
1821Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 36:23-28; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 22:1-14
1922Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 37:1-14; Tv 107:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 22:34-40
2023Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm. Thánh Bênađô, Gmtsht (Lễ nhớ)
Ed 43:1-7; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Mt 23:1-12
2124Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Is 66:18-21; Tv 117:1,2; Dt 12:5-7,11-13; Lc 13:22-30
2225Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm. Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương (Lễ nhớ)
St 1:1-5,11-12; Tv 96:1-2,2-3,4-5; Mt 23:13-22
2326Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
St 2:1-3,14-16; Tv 96:10,11-12,13; Mt 23:23-26
2427Đỏ
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm. Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ (Lễ kính)
St 3:6-10,16-18; Tv 128:1-24-5; Mt 23:27-32
2528Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
1 Cr 1:1-9; Tv 145:2-3,4-5,6-7; Mt 24:42-51
2629Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
1 Cr 1:17-25; Tv 33:1-2,4-5,10,11; Mt 25:1-13
271/8Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm. Thánh Monica (Lễ nhớ)
1 Cr 1:26-31; Tv 33:12-13,18-19,20-21; Mt 25:14-30
282Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Hc 3:17-18,20,28-29; Tv 68:4-5,6-7,10-11; Dt 12:18-19,22-24; Lc 14:1,7-14
29
3Đỏ
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm. Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu (Lễ nhớ)
1 Cr 2:1-5; Tv 119:97,98,99,100,101,102; Lc 4:16-30
30
4Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 2:10-16; Tv 145:8-9,10-11,12-13,13-14; Lc 4:31-37
31
5Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 3:1-9; Tv 33:12-13,14-15,20-21; Lc 4:38-44

 

Lịch Công Giáo Tháng 09/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
16/8Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 3:18-23; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 5:1-11
27Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 4:1-5; Tv 37:3-4,5-6,27-28,39-40; Lc 5:33-39
38Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm. Thánh Grêgôriô Cả, Ghts (Lễ nhớ)
1 Cr 4:9-15; Tv 145:17-18,19-20,21; Lc 6:1-5
49Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Kn 9:13-18; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14-17; Lc 14:25-33
510Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 5:1-8; Tv 5:5-6,7,12; Lc 6:6-11
611Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 6:1-11; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 6:12-19
712Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 7:25-31; Tv 45:11-12,14-15,16-17; Lc 6:20-26
813Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm. Sinh Nhật Đức Mẹ (Lễ kính)
1 Cr 8:1-7,11-13; Tv 139:1-3,13-14,23-24; Lc 6:27-38
914Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Phêrô Claver, Lm (Lễ nhớ)
1 Cr 9:16-19,22-27; Tv 84:3,4,5-6,8,12; Lc 6:39-42
1015Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Cr 10:14-22; Tv 116:12-13,17-18; Lc 6:43-49
1116Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Tư Mùa Quanh Năm
Xh 32:7-11,13-14; Tv 51:3-4,12-13,17-19; 1 Tm 1:12-17; Lc 15:1-32; Lc 15:1-10
1217Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Tư Mùa Quanh Năm
1 Cr 11:17-26,33; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Lc 7:1-10
1318Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Tư Mùa Quanh Năm. Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht (Lễ nhớ)
1 Cr 12:12-14,27-31; Tv 100:1-2,3,4,5; Lc 7:11-17
1419Đỏ
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Tư Mùa Quanh Năm. Tôn Vinh Thánh Giá (Lễ kính)
1 Cr 12:31; 1 Cr 13:13; Tv 33:2-3,4-5,12,22; Lc 7:31-35
1520Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Tư Mùa Quanh Năm. Đức Mẹ Sầu Bi (Lễ nhớ)
1 Cr 15:1-11; Tv 118:1-2,16-17,28; Lc 7:36-50
1621Đỏ
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Tư Mùa Quanh Năm. Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ (Lễ nhớ)
1 Cr 15:12-20; Tv 17:1,6-7,8,15; Lc 8:1-3
1722Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Tư Mùa Quanh Năm
1 Cr 15:35-37,42-49; Tv 56:10-12,13-14; Lc 8:4-15
1823Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Năm Mùa Quanh Năm
Am 8:4-7; Tv 113:1-2,4-6,7-8; 1 Tm 2:1-8; Lc 16:1-13; Lc 16:10-13
1924Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Năm Mùa Quanh Năm
Cn 3:27-34; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 8:16-18
2025Đỏ
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Năm Mùa Quanh Năm. Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo (Lễ nhớ)
Cn 21:1-6,10-13; Tv 119:12720343544; Lc 8:19-21
2126Đỏ
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Năm Mùa Quanh Năm. Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử (Lễ kính)
Cn 30:5-9; Tv 119:29,72,89,101,104,163; Lc 9:1-6
2227Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Năm Mùa Quanh Năm
Gv 1:2-11; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:7-9
2328Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Năm Mùa Quanh Năm
Gv 3:1-11; Tv 144:1-2,3-4; Lc 9:18-22
2429Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Năm Mùa Quanh Năm
Gv 11:9-12; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:43-45
2530Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm
Am 6:1,4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; 1 Tm 6:11-16; Lc 16:19-31
261/9Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm
G 1:6-22; Tv 17:1,2-3,6-7; Lc 9:46-50
272Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm. Thánh Vincentê de Phaolô, Lm (Lễ nhớ)
G 3:1-3,11-17,20-23; Tv 88:2-3,4-5,6,7-8; Lc 9:51-56
283Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm
G 9:1-12,14-16; Tv 88:10-11,12-13,14-15; Lc 9:57-62
29
4Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael (Lễ kính)
G 19:21-27; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Lc 10:1-12
30
5Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm. Thánh Giêrômiô, Lmts (Lễ nhớ)
G 38:1,12-21; Tv 139:1-3,78,9-10,13-14; Lc 10:13-16

 

Lịch Công Giáo Tháng 10/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
16/9Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts (Lễ nhớ)
G 42:1-3,5-6,12-16; Tv 119:66,71,75,91,125,130; Lc 10:17-24
27Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm
Kb 1:2-3,2; Tv 95:1-2,6-7,8-9; 2 Tm 1:6-8,13-14; Lc 17:5-10
38Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm
Gl 1:6-12; Tv 111:1-2,7-8,9,10; Lc 10:25-37
49Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm. Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ (Lễ nhớ)
Gl 1:13-24; Tv 139:1-3,13-14,14-15; Lc 10:38-42
510Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm
Gl 2:1-2,7-14; Tv 117:1,2; Lc 11:1-4
611Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm
Gl 3:1-5; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Lc 11:5-13
712Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm. Đức Mẹ Mân Côi (Lễ nhớ)
Gl 3:7-14; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 11:15-26
813Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm
Gl 3:22-29; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 11:27-28
914Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
2 V 5:14-17; Tv 98:1,2-3,3-4; 2 Tm 2:8-13; Lc 17:11-19
1015Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Gl 4:22-24,26-27,31; Gl 5:1; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 11:29-32
1116Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Gl 5:1-6; Tv 119:41,43,44,45,47,48; Lc 11:37-41
1217Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Gl 5:18-25; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:42-46
1318Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Ep 1:3-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Lc 11:47-54
1419Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Ep 1:11-14; Tv 33:1-2,4-5,12-13; Lc 12:1-7
1520Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm. Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts (Lễ nhớ)
Ep 1:15-23; Tv 8:2-3,4-5,6-7; Lc 12:8-12
1611Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Xh 17:8-13; Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8; 2 Tm 3:144; Lc 18:1-8
1722Đỏ
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm. Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ (Lễ nhớ)
Ep 2:1-10; Tv 100:2,3,4,5; Lc 12:13-21
1823Đỏ
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm. Thánh Luca, Thánh Sử (Lễ kính)
Ep 2:12-22; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 12:35-38
1924Đỏ
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm. Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo (Lễ nhớ)
Ep 3:2-12; Is 12:2-3,4,5-6; Lc 12:39-48
2025Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Ep 3:14-21; Tv 33:1-2,4-5,11-12,18-19; Lc 12:49-53
2126Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Ep 4:1-6; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 12:54-59
2227Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Ep 4:7-16; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 13:1-9
2328Xanh
Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Hc 35:12-14,16-18; Tv 34:2-3,17-18,19-23; 2 Tm 4:6-8,16-18; Lc 18:9-14
2429Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 4:32-5; Tv 1:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:10-17
251/10Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 5:21-33; Tv 128:1-2,3,4-5; Lc 13:18-21
262Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 6:1-9; Tv 145:10-11,12-13,13-14; Lc 13:22-30
273Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 6:10-20; Tv 144:1,2,9-10; Lc 13:31-35
284Đỏ
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm. Thánh Simon và Jude, Tông Đồ (Lễ kính)
Pl 1:1-11; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 14:1-6
29
5Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Pl 1:18-26; Tv 42:2,3,5; Lc 14:1,7-11
30
6Xanh
Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Kn 11:22-12; Tv 145:1-2,8-9,10-11,13-1421; Lc 19:1-10
31
7Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Pl 2:1-4; Tv 131:1,2,3; Lc 14:12-14

 

Lịch Công Giáo Tháng 11/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
18/10Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm. Lễ Các Thánh (Lễ trọng)
Pl 2:5-11; Tv 22:26-27,28-30,31-32; Lc 14:15-24
29Tím
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm. Lễ Các Đẳng Linh Hồn (Lễ trọng)
Pl 2:12-18; Tv 27:1,4,13-14; Lc 14:25-33
310Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Pl 3:3-8; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 15:1-10
411Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm. Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ (Lễ nhớ)
Pl 3:17; Pl 4:1; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 16:1-8
512Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Pl 4:10-19; Tv 112:1-2,5-6,8,9; Lc 16:9-15
613Xanh
Chúa Nhật thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm
2 Mcb 7:1-2,9-14; Tv 17:1,5-6,8-1522; Lc 20:27-38; Lc 20:27,34-38
714Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm
St 1:1-9; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 17:1-6
815Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm
St 2:1-8,11-14; Tv 37:3-4,18,23,27,29; Lc 17:7-10
916Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm. Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô (Lễ kính)
St 3:1-7; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Lc 17:11-19
1017Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm. Thánh Lêo Cả, Ghts (Lễ nhớ)
Tv 146:7,8-9,9-10; Lc 17:20-25
1118Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm. Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ (Lễ nhớ)
2 Ga 119:1,2,10,11,17,18; Lc 17:26-37
1219Đỏ
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm. Thánh Josaphat, Gmtđ (Lễ nhớ)
3 Ga 112:1-2,3-4,5-6; Lc 18:1-8
1320Xanh
Chúa Nhật thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
St 3:19-20; Tv 98:5-6,7-8,923; Lc 21:5-19
1421Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Kh 1:1-4; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 18:35-43
1522Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Kh 3:1-6,14-22; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 19:1-10
1623Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Kh 4:1-11; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 19:11-28
1724Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ (Lễ nhớ)
Kh 5:1-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 19:41-44
1825Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Kh 10:8-11; Tv 19:45-48
1926Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Kh 11:4-12; Tv 144:1,2,9-10; Lc 20:27-40
2027Trắng
Lễ Chúa Kitô Vua
2 Sm 5:1-3; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Cl 1:12-20; Lc 23:35-43
2128Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Tư Mùa Quanh Năm. Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh (Lễ nhớ)
Kh 14:1-3,4-5; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 21:1-4
2229Đỏ
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Tư Mùa Quanh Năm. Thánh Cêcilia, Đttđ (Lễ nhớ)
Kh 14:14-19; Tv 96:10,11-12,13; Lc 21:5-11
2330Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Tư Mùa Quanh Năm
Kh 15:1-4; Tv 98:1,2-3,7-8,9; Lc 21:12-19
241/11Đỏ
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Tư Mùa Quanh Năm. Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam (Lễ nhớ)
Kh 18:1-2,21-23; Tv 100:2,3,4,5; Lc 21:20-28
252Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 20:1-4,11-21; Tv 84:3,4,5-6,8; Lc 21:29-33
263Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 22:1-7; Tv 95:1-2,3-5,6-7; Lc 21:34-36
274Tím
Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng
Gr 33:14-16; Tv 25:4-5,8-9,10-1413; Lc 21:25-28,34-36
285Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18
29
6Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35
30
7Đỏ
Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng. Thánh Andrê, Tông Đồ
Rm 10:9-18; Mt 4:18-22 (Lễ kính)

 

Lịch Công Giáo Tháng 12/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
18/11Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27
29Tím
Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31
310Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng. Thánh Phanxicô Xaviê, Lm (Lễ nhớ)
Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8
411Tím
Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng
Br 5:1-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Pl 1:4-6,8-11; Lc 3:1-6
512Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26
613Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14
714Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Vọng. Thánh Ambrose, Gmtsht (Lễ nhớ)
Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30
815Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Vọng. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15
916Tím
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19
1017Tím
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13
1118Hồng
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng
Xp 3:14-18; Is 12:2-3,4,5-6; Pl 4:4-7; Lc 3:10-18
1219Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Vọng. Lễ Đức Mẹ Guadalupe (Lễ nhớ)
Ds 24:2-7,15-17; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 21:23-27
1320Đỏ
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Vọng. Thánh Lucia, Đttđ (Lễ nhớ)
Xp 3:1-2,9-13; Tv 34:2-3,6-8,17-18,19,23; Mt 21:28-32
1421Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Vọng. Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts (Lễ nhớ)
Is 45:6-8,18,21-25; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 7:18-23
1522Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Is 54:1-10; Tv 30:2,4,5-6,11-12,13; Lc 7:24-30
1623Tím
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Is 56:1-3,6-8; Tv 67:2-3,5,7-8; Ga 5:33-36
1724Tím
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
St 49:2,8-10; Tv 72:3-4,7-8,17; Mt 1:1-17
1825Tím
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng
St 5:1-4; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Dt 10:5-10; Lc 1:39-45
1926Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
Tl 13:2-7,24-25; Tv 71:3-4,5-6,16-17; Lc 1:5-25
2027Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 1:26-38
2128Tím
Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45
2229Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Lc 1:46-56
231/12Tím
Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
St 3:1-4,23-24; Tv 25:4-5,8-9,10,14; Lc 1:57-66
242Trắng
Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh (Lễ kính)
Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv 96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14
253Trắng
Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14
264Đỏ
Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Thánh Stêphanô, Tđ (Lễ kính)
Cv 6:8-10; Tv 31:3-4,6,7,8,17,21; Mt 10:17-22
275Trắng
Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử (Lễ kính)
1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8
286Đỏ
Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Các Thánh Anh Hài (Lễ kính)
1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18
29
7Trắng
Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35
30
8TrắngThứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Lễ Thánh Gia (Lễ kính)
31
9Trắng
Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:18-21; Tv 96:1-2,11-12,13; Ga 1:1-18
0 0 votes
Đánh giá bài viết

thiết kế website công giáo cho giáo xứ, hội đoàn, dòng tu
Nhận thông báo
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

Back to top button
Trở lại
Messenger
Telegram
Email
    error: © Joseph Tuan

    Adblock Detected

    Hãy ủng hộ mình bằng cách tắt trình chặn quảng cáo nhé!