Công giáoTài liệu Công giáo

Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2022

Lịch phụng vụ Công giáo 2022 trình bày đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, âm lịch và ngày kính các Thánh để tiện theo dõi suốt năm Nhâm Dần 2022. Lịch Công Giáo 2022 năm C được soạn thảo dựa theo Lịch Phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Joseph Tuấn kính chúc mọi người một năm an vui và tràn đầy ân sủng Chúa. Hãy cùng nhau loan báo Tin Mừng và phục vụ bạn nhé!

bàn thờ gỗ công giáo banner

Lịch Công Giáo Tháng 01/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
129/11 Trắng
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21
2 30 Trắng
Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12
3 1/12 Trắng
Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34
42 Trắng
Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh. Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42
5 3 Trắng
Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh. Thánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51
6
4
Trắng
Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12
7
5
Trắng
Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 3:224; Tv 2:7-8,10-11; Mt 4:12-17,23-25
8
6
Trắng
Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:7-10; Tv 72:1-2,3-4,7-8; Mc 6:34-44
9
7
Trắng
Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Is 55:1-11; Is 12:2-3,4,5-6; 1 Ga 5:1-9; Mc 1:7-11
10
8
Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 1:1-8; Tv 116:12-13,14-17,18-19; Mc 1:14-20
11
9
Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 1:9-20; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Mc 1:21-28
12
10
Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 3:1-10,19-20; Tv 40:2-5,7-8,8-9,10; Mc 1:29-39
13
11
Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 4:1-11; Tv 44:10-11,14-15,25-26; Mc 1:40-45
14
12
Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 8:4-7,10-22; Tv 89:16-17,18-19; Mc 2:1-12
15
13
Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 9:1-4,17-19; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mc 2:13-17
16
14
Xanh
Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm
Is 62:1-5; Tv 96:1-2,2-3,7-8,9-10; 1 Cr 12:4-11; Ga 2:1-11
17
15
Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm. Thánh Antôn, Ab
1 Sm 15:16-23; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mc 2:18-22
18
16
Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 16:1-13; Tv 89:20,21-22,27-28; Mc 2:23-28
19
17
Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 17:32-33,37,40-51; Tv 144:1,2,9-10; Mc 3:1-6
20
18
Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 18:6-9; Tv 56:2-3,9-10,10-12,13-14; Mc 3:7-12
21
19
Đỏ
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm. Thánh Agnes, Đttđ
1 Sm 24:3-21; Tv 57:2,3-4,6,11; Mc 3:13-19
22
20
Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
2 Sm 1:1-4,11-12,19,23-27; Tv 80:2-3,5-7; Mc 3:20-21
23
21
Xanh
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm
Nkm 8:2-4,5-6,8-10; Tv 19:8,9,10,15; 1 Cr 12:12-30; 1 Cr 12:12-14,27; Lc 1:1-4
24
22
Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
2 Sm 5:1-7,10; Tv 89:20,21-22,25-26; Mc 3:22-30
25
23
Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại
2 Sm 6:12-15,17-19; Tv 24:7,8,9,10; Mc 3:31-35
26
24
Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Timôthêô và Titô, Gm
2 Sm 7:4-17; Tv 89:4-5,27-28,29-30; Mc 4:1-20
27
25
Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 7:18-19,24-29; Tv 132:1-2,3-5,11,12,13-14; Mc 4:21-25
28
26
Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm. Thánh Tôma Aquinas, Lmts
2 Sm 11:1-4,5-10,13-17; Tv 51:3-4,5-6,6-7,10-11; Mc 4:26-34
29
27
Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 12:1-7,10-17; Tv 51:12-13,14-15,16-17; Mc 4:35-41
30
28
Xanh
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm
Gr 1:4-5,17-19; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15-17; 1 Cr 12:3113; 1 Cr 13:4-13; Lc 4:21-30
31
29
Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm. Thánh Gioan Bosco, Lm
2 Sm 15:13-14,30; Tv 3:2-3,4-5,6-7; Mc 5:1-20

 

Lịch Công Giáo Tháng 02/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
11/1Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm. Mồng Một Tết Tân Sửu: Cầu Bình An Cho Năm Mới
St 1,14-18 hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9; Pl 4,4-8 hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17; Mt 6,25-34 hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27
22Trắng
Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm. Dâng Chúa Trong Đền Thờ (Lễ Nến). Lễ kính. Thánh vịnh riêng.
Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 hay Lc 2,22-32.
Mồng Hai Tết Tân Sửu: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ
Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6
33Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm. Mồng Ba Tết Tân Sửu: Thánh hóa Công Ăn Việc Làm
St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30
44Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
Hc 47:2-11; Tv 18:31,47,50,51; Mc 6:14-29
55Đỏ
Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm. Thánh Agatha, Đttđ
1 V 3:4-13; Tv 119:9,10,11,12,13,14; Mc 6:30-34
66Xanh
Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm
Is 6:1-2,3-8; Tv 138:1-2,2-3,4-5,7-8; 1 Cr 15:1-11; 1 Cr 15:3-8,11; Lc 5:1-11
77Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 8:1-7,9-13; Tv 132:6-7,8-10; Mc 6:53-56
88Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 8:22-23,27-30; Tv 84:3-4,5,10,11; Mc 7:1-13
99Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 10:1-10; Tv 37:5-6,30-31,39-40; Mc 7:14-23
1010Trắng
Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm. Thánh Scholastica, Đt
1 V 11:4-13; Tv 106:3-4,35-3,37,40; Mc 7:24-30
1111Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 11:29-32; Tv 81:10-11,12-13,14-15; Mc 7:31-37
1212Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
1 V 12:26-32; Tv 106:6-7,19-20,21-22; Mc 8:1-10
1313Xanh
Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 17:5-8; Tv 1:1-2,3,4-6; 1 Cr 15:12,16-20; Lc 6:17,20-26
1414Trắng
Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm. Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
Gc 1:1-11; Tv 119:67,68,71,72,75,76; Mc 8:11-13
1515Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 1:12-18; Tv 94:12-13,14-15,18-19; Mc 8:14-21
1616Xanh
Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 1:19-27; Tv 15:2-3,3-4,5; Mc 8:22-26
1717Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 2:1-9; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mc 8:27-33
1818Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 2:14-24,26; Tv 112:1-2,3-4,5-6; Mc 8:34; Mc 9:1
1919Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gc 3:1-10; Tv 12:2-3,4-5,7-8; Mc 9:2-13
2020Xanh
Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Quanh Năm
1 Sm 26:2,7-9,12-13,22-23; Tv 103:1-2,3-4,8-10,12-13; 1 Cr 15:45-49; Lc 6:27-38
2121Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Gc 3:13-18; Tv 19:8,9,10,15; Mc 9:14-29
2222Trắng
Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm. Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
Gc 4:1-10; Tv 55:7-8,9-10,10-11,23; Mc 9:30-37
2323Đỏ
Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm. Thánh Polycarp, Gmtđ
Gc 4:13-17; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:38-40
2424Xanh
Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Gc 5:1-6; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:41-50
2525Xanh
Thứ Sáu trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Gc 5:9-12; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mc 10:1-12
2626Xanh
Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Gc 5:13-20; Tv 141:1-2,3,8; Mc 10:13-16
2727Xanh
Chúa Nhật thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 27:5-8; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 1 Cr 15:54-58; Lc 6:39-45
2828Xanh
Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
1 Pr 1:3-9; Tv 111:1-2,5-6,9,10; Mc 10:17-27

 

Lịch Công Giáo Tháng 03/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
129/1Xanh
Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
1 Pr 1:10-16; Tv 98:1,2-3,3-4; Mc 10:28-31
230Tím
Thứ Tư Lễ Tro (Lễ trọng)
Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18
31/2Tím
Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro
Đnl 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25
42Tím
Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:1-9; Tv 51:3-4,5-6,18-19; Mt 9:14-15
53Tím
Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32
64Tím
Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay
Đnl 26:4-10; Tv 91:1-2,10-11,12-13,14-15; Rm 10:8-13; Lc 4:1-13
75Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46
86Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15
97Tím
Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32
108Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12
119Tím
Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26
1210Tím
Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
Đnl 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48
1311Tím
Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay
St 15:5-12,17-18; Tv 27:1,7-8,8-9,13-14; Pl 3:174; Pl 3:204; Lc 9:28-36
1412Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Đn 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38
1513Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12
1614Tím
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28
1715Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Chay
Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31
1816Tím
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Chay
St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 21:33-43,45-46
1917Trắng
Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Chay. Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria (Lễ trọng)
St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-3,11-32
2018Tím
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay
Xh 3:1-8,13-15; Tv 103:1-2,3-4,6-7,8-11; 1 Cr 10:1-6,10-12; Lc 13:1-9
2119Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Chay
2 V 5:1-15; Tv 42:2-3; Lc 4:24-30
2220Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Đn 3:25,34-43; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 18:21-35
2321Tím
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Đnl 4:1,5-9; Tv 147:12-13,15-16,19-20; Mt 5:17-19
2422Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Gr 7:23-28; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Lc 11:14-23
2523Trắng
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Chay. Lễ Truyền Tin (Lễ trọng)
Hs 14:2-10; Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17; Mc 12:28-34
2624Tím
Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Hs 6:1-6; Tv 51:3-4,18-19,20-21; Lc 18:9-14
2725Tím
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay
Gs 5:9,10-12; Tv 34:2-3,4-5,6-7; 2 Cr 5:17-21; Lc 15:1-3,11-32
2826Tím
Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Is 65:17-21; Tv 30:2,4,5-6,11-13; Ga 4:43-54
29
27Tím
Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16
30
28Tím
Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30
31
29Tím
Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47

 

Lịch Công Giáo Tháng 04/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
120/2Trắng
 
221Đỏ
 
322Trắng
 
423Trắng
524Trắng
625Trắng
726Trắng
827Trắng
928Trắng
1029Trắng
1130Trắng
121/3Trắng
 
132Trắng
 
143Trắng
 
154Trắng
 
165Trắng
 
176Trắng
 
187Trắng
198Trắng
 
209Trắng
 
2110Trắng
 
2211Trắng
 
2312Trắng
 
2413Trắng
 
2514Trắng
 
 
2615Trắng
 
2716Trắng
 
2817Trắng
 
29
18Trắng
 
 
30
19Trắng
 

 

Lịch Công Giáo Tháng 05/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
120/3Trắng
 
221Trắng
 
 
322Đỏ
 
 
423Trắng
 
524Trắng
 
625Trắng
 
726Trắng
 
827Trắng
 
928Trắng
 
 
1029Trắng
 
1130Trắng
 
121/4Trắng
 
132Trắng
143Đỏ
 
 
154Trắng
 
165Trắng
 
 
176Trắng
 
187Trắng
 
198Trắng
 
209Trắng
 
2110Trắng
 
2211Trắng
 
2312Đỏ
 
 
2413Xanh
 
2514Xanh
 
2615Trắng
 
 
2716Xanh
 
2817Xanh
 
29
18Xanh
 
30
19Trắng
 
 
31
20Trắng
 
 

 

Lịch Công Giáo Tháng 06/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
121/4Đỏ
Thứ Ba. Thánh Justin, Tđ
Tb 2:9-14; Tv 112:1-2,7-8,9; Mc 12:13-17
222Xanh
Thứ Tư. Tb 3:1-11,16; Tv 25:2-4,4-5,6-7,8-9; Mc 12:18-27
323Đỏ
Thứ Năm. Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo (lễ nhớ)
Tb 6:11; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 12:28-34
424Xanh
Thứ Sáu. Tb 11:5-15; Tv 146:2,7,8-9,9-10; Mc 12:35-37
525Đỏ
Thứ Bảy. Thánh Boniface, Gmtđ (lễ nhớ)
Tb 12:1,5-15,20; Tb 13:2,6; Mc 12:38-44
626Trắng
Chúa Nhật. Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Xh 24:3-8; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Dt 9:11-15; Mc 14:12-16,22-26
727Xanh
Thứ Hai. 2 Cr 1:1-7; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 5:1-12
828Xanh
Thứ Ba. 2 Cr 1:18-22; Tv 119:129,130,131,132,133,135; Mt 5:13-16
929Xanh
Thứ Tư. 2 Cr 3:4-11; Tv 99:5,6,7,8,9; Mt 5:17-19
101/5Xanh
Thứ Năm. 2 Cr 3:15; 2 Cr 4:1,3-6; Tv 85:9-10,11-12,12-13; Mt 5:20-26
112Trắng
Thứ Sáu. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (lễ trọng)
2 Cr 4:7-15; Tv 116:10-11,15-16,17-18; Mt 5:27-32
123Trắng
Thứ Bảy. Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ (lễ nhớ)
2 Cr 5:14-21; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mt 5:33-37
134Xanh
Chúa Nhật XI Quanh Năm
Ed 17:22-24; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 2 Cr 5:6-10; Mc 4:26-34
145Xanh
Thứ Hai. 2 Cr 6:1-10; Tv 98:1,2-3,3-4; Mt 5:38-42
156Xanh
Thứ Ba. 2 Cr 8:1-9; Tv 146:2,5-6,7,8-9; Mt 5:43-48
167Xanh
Thứ Tư. 2 Cr 9:6-11; Tv 112:1-2,3-4,9; Mt 6:1-6,16-18
178Xanh
Thứ Năm. 2 Cr 11:1-11; Tv 111:1-2,3-4,7-8; Mt 6:7-15
189Xanh
Thứ Sáu. 2 Cr 11:18,21-30; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mt 6:19-23
1910Xanh
Thứ Bảy. 2 Cr 12:1-10; Tv 34:8-9,10-11,12-13; Mt 6:24-34
2011Xanh
Chúa Nhật XII Quanh Năm
G 38:1,8-11; Tv 107:23-24,25-26,28-29,30-31; 2 Cr 5:14-17; Mc 4:35-41
2112Trắng
Thứ Hai. Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ (lễ nhớ)
St 12:1-9; Tv 33:12-13,18-19,20,22; Mt 7:1-5
2213Xanh
Thứ Ba. St 13:2,5-18; Tv 15:2-3,3-4,5; Mt 7:6,12-14
2314Xanh
Thứ Tư. St 15:1-12,17-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mt 7:15-20
2415Trắng
Thứ Năm. Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (lễ trọng)
St 16:1-12,15-16; Tv 7:21-29
2516Xanh
Thứ Sáu. St 17:1,9-10,15-22; Tv 128:1-2,3,4-5; Mt 8:1-4
2617Xanh
Thứ Bảy. St 18:1-15; Lc 1:46-47,48-49,50,53,54-55; Mt 8:5-17
2718Xanh
Chúa Nhật XIII Quanh Năm
Kn 1:13-15,2; Tv 30:2-4,5-6,11-12-13; 2 Cr 8:7,9,13-15; Mc 5:21-43; Mc 5:21-24,35-43
2819Đỏ
Thứ Hai. Thánh Irenaeus, Gmtđ (lễ nhớ)
St 18:16-33; Tv 103:1-2,3-4,8-9,10-11; Mt 8:18-22
29
20Đỏ
Thứ Ba. Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ (lễ trọng)
St 19:15-29; Tv 26:2-3,9-10,11-12; Mt 8:23-27
30
21Xanh
Thứ Tư. St 21:5,8-20; Tv 34:7-8,10-11,12-13; Mt 8:28-34

bàn thờ gỗ công giáo banner

Lịch Công Giáo Tháng 07/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
122/5Xanh
Thứ Năm. St 22:1-19; Tv 115:1-2,3-4,5-6,8-9; Mt 9:1-8
223Xanh
Thứ Sáu. St 23:1-4,19; Tv 106:1-2,3-4,4-5; Mt 9:9-13
324Đỏ
Thứ Bảy . Thánh Tôma, Tông Đồ
St 27:1-5,15-29; Tv 135:1-2,3-4,5-6; Mt 9:14-17
425Xanh
Chúa Nhật XIV Quanh Năm
Ed 2:2-5; Tv 123:1-2,2,3-4; 2 Cr 12:7-10; Mc 6:1-6
526Xanh
Thứ Hai. St 28:10-22; Tv 91:1-2,3-4,14-15; Mt 9:18-26
627Xanh
Thứ Ba. St 32:23-33; Tv 17:1,2-3,6-7,8,15; Mt 9:32-38
728Xanh
Thứ Tư. St 41:55-57; Tv 33:2-3,10-11,18-19; Mt 10:1-7
829Xanh
Thứ Năm. St 44:18-21,23-29; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 10:7-15
930Xanh
Thứ Sáu. St 46:1-7,28-30; Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40; Mt 10:16-23
101/6Xanh
Thứ Bảy. St 49:29-33; Tv 105:1-2,3-4,6-7; Mt 10:24-33
112Xanh
Chúa Nhật XV Quanh Năm
Am 7:12-15; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Ep 1:3-14; Ep 1:3-10; Mc 6:7-13
123Xanh
Thứ Hai. Xh 1:8-14,22; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Mt 10:34; Mt 11:1
134Xanh
Thứ Ba. Xh 2:1-15; Tv 69:3,14,30-31,33-34; Mt 11:20-24
145Trắng
Thứ Tư. Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
Xh 3:1-6,9-12; Tv 11:25-27
156Trắng
Thứ Năm. Thánh Bonaventure, Gmtsht
Xh 3:11-20; Tv 105:1,5,8-9,24-25,26-27; Mt 11:28-30
167Xanh
Thứ Sáu. Xh 11:10; Xh 12:14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Mt 12:1-8
178Xanh
Thứ Bảy. Xh 12:37-42; Tv 136:1,23-24,10-12,13-15; Mt 12:14-21
189Xanh
Chúa Nhật XVI Quanh Năm
Gr 23:1-6; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 2:13-18; Mc 6:30-34
1910Xanh
Thứ Hai. Xh 14:5-18; Xh 15:1-2,3-4,5-6; Mt 12:38-42
2011Xanh
Thứ Ba. Xh 14:21; Xh 15:1; Xh 15:8-9,10,12,17; Mt 12:46-50
2112Xanh
Thứ Tư. Xh 16:1-5,9-15; Tv 78:18-19,23-24,25-26,27-28; Mt 13:1-9
2213Trắng
Thứ Năm. Thánh Maria Mađalêna
Xh 19:1-2,9-11,16-203; Mt 13:10-17
2314Xanh
Thứ Sáu. Xh 20:1-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 13:18-23
2415Xanh
Thứ Bảy. Xh 24:3-8; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Mt 13:24-30
2516Xanh
Chúa Nhật XVII Quanh Năm
2 V 4:42-44; Tv 145:10-11,15-16,17-18; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15
2617Trắng
Thứ hai. Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ
Xh 32:15-24,30-34; Tv 106:19-20,21-22,23; Mt 13:31-35
2718Xanh
Thứ Ba. Xh 33:7-11; Tv 103:6-7,8-9,10-11,12-13; Mt 13:35-43
2819Xanh
Thứ Tư. Xh 34:29-35; Tv 99:5,6,7,9; Mt 13:44-46
29
20Trắng
Thứ Năm. Thánh Mátta
Xh 40:16-21,34-38; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:47-53
30
21Xanh
Thứ Sáu. Lv 23:1,4-11,15-16,27,34-37; Tv 81:3-4,5-6,10-11; Mt 13:54-58
31
22Trắng
Thứ Bảy. Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
Lv 25:1,8-17; Tv 67:2-3,5,7-8; Mt 14:1-12

 

Lịch Công Giáo Tháng 08/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
123/6Xanh
Chúa Nhật XVIII Quanh Năm
Xh 16:2-4,12-15; Tv 78:3-4,23-24,25-54; Ep 4:17,20-24; Ga 6:24-35
224Xanh
Thứ Hai. Ds 11:4-15; Tv 81:12-13,14-15,16-17; Mt 14:13-21
325Xanh
Thứ Ba. Ds 12:1-13; Tv 51:3-4,5-6,6-7,12-13; Mt 14:22-36
426Trắng
Thứ Tư. Thánh Gioan Vianney, Lm
Ds 13:1-2,25; Ds 14:1,26-29,34-35; Tv 106:6-7,13-14,21-22,23; Mt 15:21-28
527Xanh
Thứ Năm. Ds 20:1-13; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Mt 16:13-23
628Trắng
Thứ Sáu. Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
St 4:32-40; Tv 77:12-13,14-15,16,21; Mt 16:24-28
729Xanh
Thứ Bảy. St 6:4-13; Tv 18:2-3,3-4,47,51; Mt 17:14-20
81/7Xanh
Chúa Nhật XIX Quanh Năm
1 V 19:4-8; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ep 4:305; 2 Ga 6:41-51
92Xanh
Thứ Hai. St 10:12-22; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mt 17:22-27
103Đỏ
Thứ Ba. Thánh Lôrensô, Tstđ
St 31:1-832; Mt 18:1-5,10,12-14
114Trắng
Thứ Tư. Thánh Clare, Đt
St 34:1-12; Tv 18:15-20
125Xanh
Thứ Năm. Gs 3:7-11,13-17; Tv 114:1-2,3-4,5-6; Mt 18:21-19
136Xanh
Thứ Sáu. Gs 24:1-13; Tv 136:1-3,16-18,21-22,24; Mt 19:3-12
147Đỏ
Thứ Bảy. Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
Gs 24:14-29; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Mt 19:13-15
158Trắng
Chúa Nhật XX Quanh Năm . Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Kh 11:19; 1 Cr 15:20-27; Lc 1:39-56
169Xanh
Thứ Hai. Tl 2:11-19; Tv 106:34-35,36-37,39-40,43,44; Mt 19:16-22
1710Xanh
Thứ Ba. Tl 6:11-24; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 19:23-30
1811Xanh
Thứ Tư. Tl 9:6-15; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mt 20:1-16
1912Xanh
Thứ Năm. Tl 11:29-39; Tv 40:5,7-8,8-9,10; Mt 22:1-14
2013Trắng
Thứ Sáu. Thánh Bênađô, Gmtsht
R 1:1,3-6,14-16,22; Tv 146:5-6,7,8-9,9,10; Mt 22:34-40
2114Trắng
Thứ Bảy. Thánh Piô X, Giáo Hoàng
R 2:1-3,8-11; Tv 128:1-2,3,4,5; Mt 23:1-12
2215Xanh
Chúa Nhật XXI Quanh Năm
Gs 24:1-2,15-17,18; Tv 34:2-3,16-17,18-19,20-21; Ep 5:21-32; Ep 5:2,25-32; Ga 6:60-69
2316Xanh
Thứ Hai. St 1:2-5,8-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mt 23:13-22
2417Đỏ
Thứ Ba. Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
St 2:1-8; Tv 139:1-3,4-6; Mt 23:23-26
2518Xanh
Thứ Tư. St 2:9-13; Tv 139:7-8,9-10,11-12; Mt 23:27-32
2619Xanh
Thứ Năm. St 3:7-13; Tv 90:3-4,12-13,14,17; Mt 24:42-51
2720Trắng
Thứ Sáu. Thánh Monica
St 4:1-8; Tv 97:1,2,5-6,10,11-12; Mt 25:1-13
2821Trắng
Thứ Bảy. Thánh Augustinô, Gmtsht
St 4:9-12; Tv 98:1,7-8,9; Mt 25:14-30
29
22Xanh
Chúa Nhật XXII Quanh Năm
Đnl 4:1-2,6-8; Tv 15:2-3,3-4,4-5; Gc 1:17-18,21-22,27; Mc 7:1-8,14-15,21-23
30
23Xanh
Thứ Hai. St 4:13-18; Tv 96:1,3,4-5,11-12,13; Lc 4:16-30
31
24Xanh
Thứ Ba. St 5:1-6,9-11; Tv 27:1,4,13-14; Lc 4:31-37

 

Lịch Công Giáo Tháng 09/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
125/7Xanh
Thứ Tư. Cl 1:1-8; Tv 52:10,11; Lc 4:38-44
226Xanh
Thứ Năm. Cl 1:9-14; Tv 98:2-3,3-4,5-6; Lc 5:1-11
327Trắng
Thứ Sáu. Thánh Grêgôriô Cả, Ghts
Cl 1:15-20; Tv 100:1,2,3,4,5; Lc 5:33-39
428Xanh
Thứ Bảy. Cl 1:21-23; Tv 54:3-4,6,8; Lc 6:1-5
529Xanh
Chúa Nhật XXIII Quanh Năm
Is 35:4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37
630Xanh
Thứ Hai. Cl 1:24; Cl 2:3; Tv 62:6-7,9; Lc 6:6-11
71/8Xanh
Thứ Ba. Cl 2:6-15; Tv 145:1-2,8-9,10-11; Lc 6:12-19
82Trắng
Thứ Tư. Sinh Nhật Đức Mẹ
Cl 3:1-11; Tv 145:2-3,10-11,12-13; Lc 6:20-26
93Trắng
Thứ Năm. Thánh Phêrô Claver, Lm
Cl 3:12-17; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 6:27-38
104Xanh
Thứ Sáu. 1 Tm 1:1-2,12-14; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Lc 6:39-42
115Xanh
Thứ Bảy. 1 Tm 1:15-17; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 6:43-49
126Xanh
Chúa Nhật XXIV Quanh Năm
Is 50:4-9; Tv 116:1-2,3-4,5-6,8-9; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35
137Trắng
Thứ Hai. Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
1 Tm 2:1-8; Tv 28:2,7,8-9; Lc 7:1-10
148Đỏ
Thứ Ba. Tôn Vinh Thánh Giá
1 Tm 3:1-13; Tv 101:1-2,2-3,5,6; Lc 7:11-17
159Trắng
Thứ Tư. Đức Mẹ Sầu Bi
1 Tm 3:14-16; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 7:31-35
1610Đỏ
Thứ Năm. Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Tm 4:12-16; Tv 111:7-8,9,10; Lc 7:36-50
1711Xanh
Thứ Sáu. 1 Tm 6:2-12; Tv 49:6-7,8-10,17-18,19-20; Lc 8:1-3
1812Xanh
Thứ Bảy. 1 Tm 6:13-16; Tv 100:2,3,4,5; Lc 8:4-15
1913Xanh
Chúa Nhật XXV Quanh Năm
Kn 2:12,17-20; Tv 54:3-4,5,6-8; Gc 3:164; Mc 9:30-37
2014Đỏ
Thứ Hai. Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
Er 1:1-6; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 8:16-18
2115Đỏ
Thứ Ba. Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
Er 6:7-8,12,14-20; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 8:19-21
2216Xanh
Thứ Tư. Er 9:5-9; Tb 13:2,3-4,6,7-8,6; Lc 9:1-6
2317Xanh
Thứ Năm. Kg 1:1-8; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 9:7-9
2418Xanh
Thứ Sáu. Kg 1:15; Kg 2:9; Tv 43:1,2,3,4; Lc 9:18-22
2519Xanh
Thứ Bảy. St 2:5-9,14-15; Gr 31:10,11-12,13; Lc 9:43-45
2620Xanh
Chúa Nhật XXVI Quanh Năm
Ds 11:25-29; Tv 19:8,10,12-13,14; Gc 5:1-6; Mc 9:38-43,45,47-48
2721Trắng
Thứ Hai. Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
St 8:1-8; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Lc 9:46-50
2822Xanh
Thứ Ba. St 8:20-23; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Lc 9:51-56
29
23Trắng
Thứ Tư. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
Nkm 2:1-8; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Lc 9:57-62
30
24Trắng
Thứ Năm. Thánh Giêrômiô, Lmts
Nkm 8:1-4,5-6,7-12; Tv 19:8,9,10,11; Lc 10:1-12

 

Lịch Công Giáo Tháng 10/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
125/8Trắng
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts
Br 1:15-22; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Lc 10:13-16
226Trắng
Thiên Thần Hộ Thủ
Br 4:5-12,27-29; Tv 69:33-35,36-37; Lc 10:17-24
327Xanh
Chúa Nhật XXVII Quanh Năm
St 2:18-24; Tv 128:1-2,3,4-5,6; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16; Mc 10:2-12
428Trắng
Thứ Hai. Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ
St 1:1; St 2:1,112; Lc 10:25-37
529Xanh
Thứ Ba. St 3:1-10; Tv 130:1-2,3-4,7-8; Lc 10:38-42
61/9Xanh
Thứ Tư. St 4:1-11; Tv 86:3-4,5-6,9-10; Lc 11:1-4
72Trắng
Thứ Năm. Đức Mẹ Mân Côi
St 3:13-20; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:5-13
83Xanh
Thứ Sáu. Ge 1:13-15; Tv 9:2-3,6,16,8-9; Lc 11:15-26
94Xanh
Thứ Bảy. Ge 4:12-21; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Lc 11:27-28
105Xanh
Chúa Nhật XXVIII Quanh Năm
Kn 7:7-11; Tv 90:12-13,14-15,16-17; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30; Mc 10:17-27
116Xanh
Thứ Hai. Rm 1:1-7; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 11:29-32
127Xanh
Thứ Ba. Rm 1:16-25; Tv 19:2-3,4-5; Lc 11:37-41
138Xanh
Thứ Tư. Rm 2:1-11; Tv 62:2-3,6-7,9; Lc 11:42-46
149Xanh
Thứ Năm. Rm 3:21-29; Tv 130:1-2,3-4,5-6; Lc 11:47-54
1510Trắng
Thứ Sáu. Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts
Rm 4:1-8; Tv 32:1-2,5,11; Lc 12:1-7
1611Xanh
Thứ Bảy. Rm 4:13,16-18; Tv 105:6-7,8-9,42-43; Lc 12:8-12
1712Xanh
Chúa Nhật XXIX Quanh Năm
Is 53:10-11; Tv 33:4-5,18-19,20-22; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45; Mc 10:42-45
1813Đỏ
Thứ Hai. Thánh Luca, Thánh Sử
Rm 4:20-25; Lc 1:69-70,71-72,73,75; Lc 12:13-21
1914Đỏ
Thứ Ba. Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo
Rm 5:12,15,17-19,20-21; Tv 40:7-8,89,10,17; Lc 12:35-38
2015Xanh
Thứ Tư. Rm 6:12-18; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Lc 12:39-48
2116Xanh
Thứ Năm. Rm 6:19-23; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 12:49-53
2217Xanh
Thứ Sáu. Rm 7:18-25; Tv 119:66,68,76,77,93,94; Lc 12:54-59
2318Xanh
Thứ Bảy. Rm 8:1-11; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 13:1-9
2419Xanh
Chúa Nhật XXX Quanh Năm
Gr 31:7-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Dt 5:1-6; Mc 10:46-52
2520Xanh
Thứ Hai. Rm 8:12-17; Tv 68:2,4,6-7,20-21; Lc 13:10-17
2621Xanh
Thứ Ba. Rm 8:18-25; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:18-21
2722Xanh
Thứ Tư. Rm 8:26-30; Tv 13:4-5,6; Lc 13:22-30
2823Đỏ
Thứ Năm. Thánh Simon và Jude, Tông Đồ
Rm 8:31-39; Tv 109:21-22,26-27,30-31; Lc 13:31-35
29
24Xanh
Thứ Sáu. Rm 9:1-5; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc 14:1-6
30
25Xanh
Thứ Bảy. Rm 11:1-2,11-12,25-29; Tv 94:12-13,14-15,17-18; Lc 14:1,7-11
31
26Xanh
Chúa Nhật XXXI Quanh Năm
Đnl 6:2-6; Tv 18:2-3,3-4,47-51; Dt 7:23-28; Mc 12:28-34

 

Lịch Công Giáo Tháng 11/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
127/9Trắng
Thứ Hai. Lễ Các Thánh
Rm 11:29-36; Tv 69:30-31,33-34,36-37; Lc 14:12-14
228Tím
Thứ Ba. Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Rm 12:5-16; Tv 14:15-24
329Xanh
Thứ Tư. Rm 13:8-10; Tv 112:1-2,4-5,9; Lc 14:25-33
430Trắng
Thứ Năm. Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ
Rm 14:7-12; Tv 27:1,4,13-14; Lc 15:1-10
51/10Xanh
Thứ Sáu. Rm 15:14-21; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 16:1-8
62Xanh
Thứ Bảy. Rm 16:3-9,16,22-27; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Lc 16:9-15
73Xanh
Chúa Nhật XXXII Quanh Năm
1 V 17:10-16; Tv 146:7,8-9,9-10; Dt 9:24-28; Mc 12:38-44; Mc 12:41-44
84Xanh
Thứ Hai. Kn 1:1-7; Tv 139:1-3,4-6,7-8,9-10; Lc 17:1-6
95Trắng
Thứ Ba. Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
Kn 2:23-3; Tv 34:2-3,16-17,18-19; Lc 17:7-10
106Trắng
Thứ Tư. Thánh Lêo Cả, Ghts
Kn 6:2-11; Tv 82:3-4,6-7; Lc 17:11-19
117Trắng
Thứ Năm. Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ
Kn 7:22; Kn 8:1; Tv 119:89,90,91,130,135,175; Lc 17:20-25
128Đỏ
Thứ Sáu. Thánh Josaphat, Gmtđ
Kn 13:1-9; Tv 19:2-3,4-5; Lc 17:26-37
139Trắng
Thứ Bảy. Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
Kn 18:14-16; Tv 105:2-3,36-37,42-43; Lc 18:1-8
1410Xanh
Chúa Nhật XXXIII Quanh Năm
Đn 12:1-3; Tv 16:5-8,9-10,11; Dt 10:11-14,18; Mc 13:24-32
1511Xanh
Thứ Hai. 1 Mcb 1:10-15,41-43,54-57,62-63; Tv 119:53,61,134,150,155,158; Lc 18:35-43
1612Xanh
Thứ Ba. 2 Mcb 6:18-31; Tv 3:2-3,4-5,6-8; Lc 19:1-10
1713Trắng
Thứ Tư. Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
2 Mcb 7:1,20-31; Tv 17:1,5-6,8,15; Lc 19:11-28
1814Xanh
Thứ Năm. 1 Mcb 2:15-29; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Lc 19:41-44
1915Xanh
Thứ Sáu. 1 Mcb 4:36-37,52-59; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Lc 19:45-48
2016Xanh
Thứ Bảy. 1 Mcb 6:1-13; Tv 9:2-3,4,6,16,19; Lc 20:27-40
2117Trắng
Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua
Đn 7:13-14; Tv 93:1,1-2,5; Kh 1:5-8; Ga 18:33-37
2218Đỏ
Thứ Hai. Thánh Cêcilia, Đttđ
St 1:1-6,8-203; Lc 21:1-4
2319Xanh
Thứ Ba. St 2:31-453; Lc 21:5-11
2420Đỏ
Thứ Tư. Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
St 5:1-6,13-14,16-17,23-283; Lc 21:12-19
2521Xanh
Thứ Năm. St 6:12-283; Lc 21:20-28
2622Xanh
Thứ Sáu. St 7:2-143; Lc 21:29-33
2723Xanh
Thứ Bảy. St 7:15-273; Lc 21:34-36
2824Tím
Chúa Nhật I Mùa Vọng
Is 63:16-17,19; Tv 80:2-3,15-16,18-19; 1 Cr 1:3-9; Mc 13:33-37
29
25Tím
Thứ Hai. 1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35
30
26Đỏ
Thứ Ba. Thánh Andrê, Tông Đồ
Rm 10:9-18; Mt 4:18-22

 

Lịch Công Giáo Tháng 12/2022

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
127/10Tím
Thứ Tư. Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 15:29-37
228Tím
Thứ Năm. Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27
329Trắng
Thứ Sáu. Thánh Phanxicô Xaviê, Lm
Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31
41/11Tím
Thứ Bảy. Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8
52Tím
Chúa Nhật II Mùa Vọng
Is 40:1-5,9-11; Tv 85:9-10,11-12,13-14; 2 Pr 3:8-14; Mc 1:1-8
63Tím
Thứ Hai. Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26
74Trắng
Thứ Ba. Thánh Ambrose, Gmtsht
Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14
85Trắng
Thứ Tư. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30
96Tím
Thứ Năm. Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15
107Tím
Thứ Sáu. Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19
118Tím
Thứ Bảy. Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13
129Hồng
Chúa Nhật III Mùa Vọng
Is 61:1-2,10-11; Lc 1:46-48,49-50,53-5415; Ga 1:6-8,19-28
1310Đỏ
Thứ Hai. Thánh Lucia, Đttđ
Ds 24:2-7,15-17; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 21:23-27
1411Trắng
Thứ Ba. Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts
Xp 3:1-2,9-13; Tv 34:2-3,6-8,17-18,19,23; Mt 21:28-32
1512Tím
Thứ Tư. Is 45:6-8,18,21-25; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 7:18-23
1613Tím
Thứ Năm. Is 54:1-10; Tv 30:2,4,5-6,11-12,13; Lc 7:24-30
1714Tím
Thứ Sáu. St 49:2,8-10; Tv 72:3-4,7-8,17; Mt 1:1-17
1815Tím
Thứ Bảy. Gr 23:5-8; Tv 72:1,12-13,18-19; Mt 1:18-24
1916Tím
Chúa Nhật IV Mùa Vọng
2 Sm 7:1-5,8-12,14,16; Tv 89:2-3,4-5,27-29; Rm 16:25-27; Lc 1:26-38
2017Tím
Thứ Hai. Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 1:26-38
2118Tím
Thứ Ba. St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45
2219Tím
Thứ Tư. 1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Lc 1:46-56
2320Tím
Thứ Năm. St 3:1-4,23-24; Tv 25:4-5,8-9,10,14; Lc 1:57-66
2421Trắng
Thứ Sáu. Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh
Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv 96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14
2522Trắng
Thứ Bảy. Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14
2623Trắng
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia
St 15:1-6; Tv 105:1-2,3-4,5-6,8-9; Dt 11:8,11-12,17-19; Lc 2:22-40; Lc 2:22,39-40
2724Trắng
Thứ Hai. Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8
2825Đỏ
Thứ Ba. Các Thánh Anh Hài
1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18
29
26Trắng
Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35
30
27Trắng
Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:12-17; Tv 96:7-8,8-9,10; Lc 2:36-40
31
28Trắng
Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:18-21; Tv 96:1-2,11-12,13; Ga 1:1-18

Bài viết liên quan

Back to top button
error: © Joseph Tuan