Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2021

 Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2021

Lịch phụng vụ Công giáo 2021 trình bày đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, âm lịch và ngày kính các Thánh để tiện theo dõi suốt năm Tân Sửu 2021. Lịch Công Giáo 2021 năm B được soạn thảo dựa theo Lịch Phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Joseph Tuấn kính chúc mọi người một năm an vui và tràn đầy ân sủng Chúa. Hãy cùng nhau loan báo Tin Mừng và phục vụ bạn nhé!

Lịch Công Giáo Tháng 01/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
 1 19/11 Trắng
Thứ Sáu. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (lễ trọng)
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21
 2  20 Trắng
Thứ Bảy. Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht (lễ nhớ)
1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28
 3  21 Trắng
Chúa nhật. Lễ Hiển Linh (lễ trọng)
Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12
 4  22 Trắng
Thứ Hai. Thánh Elizabeth Ann Seton (lễ nhớ)
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42
 5  23 Trắng
Thứ Ba. Thánh Gioan Neumann, Gm (lễ nhớ)
1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51
6
24
Trắng
Thứ Tư. Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12
7
25
Trắng
Thứ Năm. 1 Ga 3:224; Tv 2:7-8,10-11; Mt 4:12-17,23-25
8
26
Trắng
Thứ Sáu. 1 Ga 4:7-10; Tv 72:1-2,3-4,7-8; Mc 6:34-44
9
27
Trắng
Thứ Bảy. 1 Ga 4:11-18; Tv 72:1-2,10,12-13; Mc 6:45-52
10
28
Trắng
Chúa nhật. Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Is 42:1-4,6-7; Tv 29:1-2,3-4,3-9-10; Cv 10:34-38; Mt 3:13-17
11
29
Xanh
Thứ Hai. Dt 1:1-6; Tv 97:1-2,6-7,9; Mc 1:14-20
12
30
Xanh
Thứ Ba. Dt 2:5-12; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Mc 1:21-28
13
1/12
Xanh
Thứ Tư. Dt 2:14-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mc 1:29-39
14
2
Xanh
Thứ Năm. Dt 3:7-14; Tv 95:6-7,8-9,10-11; Mc 1:40-45
15
3
Xanh
Thứ Sáu. Dt 4:1-5,11; Tv 78:3,4,6-7,8; Mc 2:1-12
16
4
Xanh
Thứ Bảy. Dt 4:12-16; Tv 19:8,910,15; Mc 2:13-17
17
5
Xanh
Chúa Nhật II Thường Niên
1 Sm 3:3-10,19; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 6:13-15,17-20; Ga 1:35-42
18
6
Xanh
Thứ Hai. Dt 5:1-10; Tv 110:1,2,3,4; Mc 2:18-22
19
7
Xanh
Thứ Ba. Dt 6:10-20; Tv 111:1-2,4-5,9-10; Mc 2:23-28
20
8
Xanh
Thứ Tư. Dt 7:1-3,15-17; Tv 110:1,2,3,4; Mc 3:1-6
21
9
Đỏ
Thứ Năm. Thánh Agnes, Đttđ (lễ nhớ)
Dt 7:25; Dt 8:6; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Mc 3:7-12
22
10
Xanh
Thứ Sáu. Dt 8:6-13; Tv 85:8,10,11-12,13-14; Mc 3:13-19
23
11
Xanh
Thứ Bảy. Dt 9:2-3,11-14; Tv 47:2-3,6-7,8-9; Mc 3:20-21
24
12
Xanh
Chúa Nhật III Thường Niên
St 3:1-5,10; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Cr 7:29-31; Mc 1:14-20
25
13
Trắng
Thứ Hai. Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại (lễ kính)
Dt 9:15,24-28; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Mc 3:22-30
26
14
Trắng
Thứ Ba. Thánh Timôthêô và Titô, Gm (lễ nhớ)
Dt 10:1-10; Tv 40:2,4,7-8,10,11; Mc 3:31-35
27
15
Xanh
Thứ Tư. Dt 10:11-18; Tv 110:1,2,3,4; Mc 4:1-20
28
16
Trắng
Thứ Năm. Thánh Tôma Aquinas, Lmts (lễ nhớ)
Dt 10:19-25; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Mc 4:21-25
29
17
Xanh
Thứ Sáu. Dt 10:32-39; Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40; Mc 4:26-34
30
18
Xanh
Thứ Bảy. Dt 11:1-2,8-19; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Mc 4:35-41
31
19
Xanh
Chúa Nhật IV Thường Niên
Đnl 18:15-20; Tv 95:1-2,6-7,7-9; 1 Cr 7:32-35; Mc 1:21-28

Lịch Công Giáo Tháng 02/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 20/12 Xanh
Thứ Hai. Dt 11:32-40; Tv 31:20,21,22,23,24; Mc 5:1-20
2 21 Trắng
Thứ Ba. Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh (lễ kính)
Dt 12:1-4; Tv 22:26-27,28,30,31-32; Mc 5:21-43
3 22 Xanh
Thứ Tư. Dt 12:4-7,11-15; Tv 103:1-2,13-14,17-18; Mc 6:1-6
4 23 Xanh
Thứ Năm. Dt 12:18-19,21-24; Tv 48:2-3,3-4,9,10-11; Mc 6:7-13
5 24 Đỏ
Thứ Sáu. Thánh Agatha, Đttđ (lễ nhớ)
Dt 13:1-8; Tv 27:1,3,5,8-9; Mc 6:14-29
6 25 Đỏ
Thứ Bảy. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo (lễ nhớ)
Dt 13:15-17,20-21; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mc 6:30-34
7 26 Xanh
Chúa Nhật V Thường Niên
G 7:1-4,6-7; Tv 147:1-2,3-4,5-6; 1 Cr 9:16-19,22-23; Mc 1:29-39
8 27 Xanh
Thứ Hai. St 1:1-19; Tv 104:1-2,5-6,10,12,24,35; Mc 6:53-56
9 28 Xanh
Thứ Ba. St 1:20; St 2:4; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Mc 7:1-13
10 29 Trắng
Thứ Tư. Thánh Scholastica, Đt (lễ nhớ)
St 2:5-9,15-17; Tv 104:1-2,27-28,29-30; Mc 7:14-23
11 30 Xanh
Thứ Năm. St 2:18-25; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 7:24-30
12 1/1 Xanh
Thứ Sáu. Mồng Một Tết Tân Sửu: Cầu Bình An Cho Năm Mới
St 3:1-8; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 7:31-37
13 2 Xanh
Thứ Bảy. Mồng Hai Tết Tân Sửu: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ
St 3:9-24; Tv 90:2,3-4,5-6,12-13; Mc 8:1-10
14 3 Xanh
Chúa Nhật VI Thường Niên. Mồng Ba Tết Tân Sửu: Thánh hóa Công Ăn Việc Làm
Lv 13:1-2,44-46; Tv 32:1-2,5,11; 1 Cr 10:3111; Mc 1:40-45
15 4 Xanh
Thứ Hai. St 4:1-15,25; Tv 50:1,8,16-17,20-21; Mc 8:11-13
16 5 Xanh
Thứ Ba. St 6:5-8; Tv 29:1-2,3-4,3,9-10; Mc 8:14-21
17 6 Tím
Thứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18
18 7 Tím
Thứ Năm. St 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25
19 8 Tím Thứ Sáu. Is 58,1-9a; Mt 14-15
20 9 Tím
Thứ Bảy. Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32
21 10 Tím
Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay
St 9:8-15; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Pr 3:18-22; Mc 1:12-15
22 11 Trắng
Thứ Hai. Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ (lễ kính)
Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46
23 12 Tím
Thứ Ba. Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15
24 13 Tím
Thứ Tư. St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32
25 14 Tím
Thứ Năm. Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12
26 15 Tím
Thứ Sáu. Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26
27 16 Tím
Thứ Bảy. St 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48
28 17 Tím
Chúa Nhật II Mùa Chay
St 22:1-2,9,10-13,15-18; Tv 116:10-15,16-17,18-19; Rm 8:31-34; Mc 9:2-10

Lịch Công Giáo Tháng 03/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 18/1 Tím
Thứ Hai. St 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38
2 19 Tím
Thứ Ba. Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12
3 20 Tím
Thứ Tư. Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28
4 21 Tím
Thứ Năm. Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31
5 22 Tím
Thứ Sáu. St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 21:33-43,45-46
6 23 Tím
Thứ Bảy. St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-3,11-32
7 24 Tím
Chúa Nhật III Mùa Chay
Xh 20:1-17; Xh 20:1-3,7-8,12-17; Tv 19:8,9,10,11; 1 Cr 1:22-25; Ga 2:13-25
8 25 Tím
Thứ Hai. 2 V 5:1-15; Tv 42:2-3; Lc 4:24-30
9 26 Tím
Thứ Ba. St 3:25,34-43; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 18:21-35
10 27 Tím
Thứ Tư. St 4:1,5-9; Tv 147:12-13,15-16,19-20; Mt 5:17-19
11 28 Tím
Thứ Năm. Gr 7:23-28; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Lc 11:14-23
12 29 Tím
Thứ Sáu. Hs 14:2-10; Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17; Mc 12:28-34
13 1/2 Tím
Thứ Bảy. Hs 6:1-6; Tv 51:3-4,18-19,20-21; Lc 18:9-14
14 2 Tím
Chúa Nhật IV Mùa Chay
St 36:14-16,19-23; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Ep 2:4-10; Ga 3:14-21
15 3 Tím
Thứ Hai. Is 65:17-21; Tv 30:2,4,5-6,11-13; Ga 4:43-54
16 4 Tím
Thứ Ba. Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16
17 5 Tím
Thứ Tư. Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30
18 6 Tím
Thứ Năm. Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47
19 7 Trắng
Thứ Sáu. Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria (lễ trọng)
Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30
20 8 Tím
Thứ Bảy. Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53
21 9 Tím
Chúa Nhật V Mùa Chay
Gr 31:31-34; Tv 51:3-4,12-13,14-15; Dt 5:7-9; Ga 12:20-33
22 10 Tím
Thứ Hai. St 13:1-9,15-17,19-30,33-62; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ga 8:1-11; Ga 8:12-20; Ga 13:41-62
23 11 Tím
Thứ Ba. Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30
24 12 Tím
Thứ Tư. St 3:14-20,91-92,953; Ga 8:31-42
25 13 Trắng
Thứ Năm. Lễ Truyền Tin (lễ trọng)
St 17:3-9; Tv 105:4-5,6-7,8-9; Ga 8:51-59
26 14 Tím
Thứ Sáu. Gr 20:10-13; Tv 18:2-3,3-4,5-6,7; Ga 10:31-42
27 15 Tím
Thứ Bảy. Ed 37:21-28; Gr 31:10,11-12,13; Ga 11:45-57
28 16 Đỏ
Chúa Nhật Lễ Lá
Mc 11:1-10; Ga 12:12-16; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6-11; Mc 14:115; Mc 15:1-39
29
17 Tím
Thứ Hai Tuần Thánh. Is 42:1-7; Tv 27:1,2,3,13-14; Ga 12:1-11
30
18 Tím
Thứ Ba Tuần Thánh. Is 49:1-6; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Ga 13:21-33,36-38
31
19 Tím
Thứ Tư Tuần Thánh. Is 50:4-9; Tv 69:8-10,21-22,31,33-34; Mt 26:14-25

Lịch Công Giáo Tháng 04/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 20/2 Trắng
Thứ Năm Tuần Thánh. Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15
2 21 Đỏ
Thứ Sáu Tuần Thánh. Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42
3 22 Trắng
Lễ Vọng Phục Sinh. Rm 6:3-11118; Mt 28:1-10; Rm 6:3-11118; Mc 16:1-7
4 23 Trắng
Chúa Nhật Lễ Phục Sinh
St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9
5 24 Trắng
Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15
6 25 Trắng
Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18
7 26 Trắng
Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35
8 27 Trắng
Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48
9 28 Trắng
Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14
10 29 Trắng
Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15
11 30 Trắng
Chúa Nhật II Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót Chúa
Cv 4:32-35; Tv 118:2-4,13-15,22-24; 1 Ga 5:1-6; Ga 20:19-31
12 1/3 Trắng
Thứ Hai. Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8
13 2 Trắng
Thứ Ba. Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15
14 3 Trắng
Thứ Tư. Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21
15 4 Trắng
Thứ Năm. Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36
16 5 Trắng
Thứ Sáu. Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15
17 6 Trắng
Thứ Bảy. Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21
18 7 Trắng
Chúa Nhật III Phục Sinh
Cv 3:13-15,17-19; Tv 4:2,4,7-8,9; 1 Ga 2:1-5; Lc 24:35-48
19 8 Trắng
Thứ Hai. Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29
20 9 Trắng
Thứ Ba. Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35
21 10 Trắng
Thứ Tư. Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40
22 11 Trắng
Thứ Năm. Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51
23 12 Trắng
Thứ Sáu. Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59
24 13 Trắng
Thứ Bảy. Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69
25 14 Trắng
Chúa Nhật IV Phục Sinh
Cv 4:8-12; Tv 118:1-8-9,21-23,26-21-29; 1 Ga 3:1; 2 Ga 10:11-18
26 15 Trắng
Thứ Hai. Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18
27 16 Trắng
Thứ Ba. Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30
28 17 Trắng
Thứ Tư. Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50
29
18 Trắng
Thứ Năm. Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts (lễ nhớ)
Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20
30
19 Trắng
Thứ Sáu. Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6

Lịch Công Giáo Tháng 05/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 20/3 Trắng
Thứ Bảy. Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14
2 21 Trắng
Chúa Nhật V Phục Sinh
Cv 9:26-31; Tv 22:26-27,28-30,31-32; 1 Ga 3:18-24; Ga 15:1-8
3 22 Đỏ
Thứ Hai. Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ (lễ kính)
Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26
4 23 Trắng
Thứ Ba. Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31
5 24 Trắng
Thứ Tư. Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8
6 25 Trắng
Thứ Năm. Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11
7 26 Trắng
Thứ Sáu. Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17
8 27 Trắng
Thứ Bảy. Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21
9 28 Trắng
Chúa Nhật VI Phục Sinh
Cv 10:25-26,34-35,44-48; Tv 98:1,2-3,3-4; 1 Ga 4:7-10; Ga 15:9-17
10 29 Trắng
Thứ Hai. Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616
11 30 Trắng
Thứ Ba. Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11
12 1/4 Trắng
Thứ Tư. Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15
13 2 Trắng Thứ Năm. Lễ Thăng Thiên (lễ trọng)
14 3 Đỏ
Thứ Sáu. Thánh Matthia, Tông Đồ (lễ kính)
Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23
15 4 Trắng
Thứ Bảy. Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28
16 5 Trắng
Chúa Nhật VII Phục Sinh
Cv 1:15-17,20,20-26; Tv 103:1-2,11-12,19-20; 1 Ga 4:11-16; Ga 17:11-19
17 6 Trắng
Thứ Hai. Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33
18 7 Trắng
Thứ Ba. Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11
19 8 Trắng
Thứ Tư. Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19
20 9 Trắng
Thứ Năm. Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26
21 10 Trắng
Thứ Sáu. Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19
22 11 Trắng
Thứ Bảy. Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25
23 12 Đỏ
Chúa Nhật. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23; Cv 2:1-11; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Gl 5:16-25; Ga 15:26-27
24 13 Xanh
Thứ Hai. Hc 17:19-27; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 10:17-27
25 14 Xanh
Thứ Ba. Hc 35:1-12; Tv 50:5-6,7-8,14,23; Mc 10:28-31
26 15 Trắng
Thứ Tư. Thánh Philip Neri, Lm (lễ nhớ)
Hc 36:1,5-6,10-17; Tv 79:8,9,11,13; Mc 10:32-45
27 16 Xanh
Thứ Năm. Hc 42:15-25; Tv 33:2-3,4-5,6-7,8-9; Mc 10:46-52
28 17 Xanh
Thứ Sáu. Hc 44:1,9-13; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mc 11:11-26
29
18 Xanh
Thứ Bảy. Hc 51:12-20; Tv 19:8,9,10,11; Mc 11:27-33
30
19 Trắng
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
Đnl 4:32-34,39-40; Tv 33:4-5,6-9,18-19,20-22; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20
31
20 Trắng
Thứ Hai. Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave (lễ kính)
Tb 1:1-2; Tv 112:1-2,34,5-6; Mc 12:1-12

Lịch Công Giáo Tháng 06/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 21/4 Đỏ
Thứ Ba. Thánh Justin, Tđ
Tb 2:9-14; Tv 112:1-2,7-8,9; Mc 12:13-17
2 22 Xanh
Thứ Tư. Tb 3:1-11,16; Tv 25:2-4,4-5,6-7,8-9; Mc 12:18-27
3 23 Đỏ
Thứ Năm. Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo (lễ nhớ)
Tb 6:11; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 12:28-34
4 24 Xanh
Thứ Sáu. Tb 11:5-15; Tv 146:2,7,8-9,9-10; Mc 12:35-37
5 25 Đỏ
Thứ Bảy. Thánh Boniface, Gmtđ (lễ nhớ)
Tb 12:1,5-15,20; Tb 13:2,6; Mc 12:38-44
6 26 Trắng
Chúa Nhật. Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Xh 24:3-8; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Dt 9:11-15; Mc 14:12-16,22-26
7 27 Xanh
Thứ Hai. 2 Cr 1:1-7; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 5:1-12
8 28 Xanh
Thứ Ba. 2 Cr 1:18-22; Tv 119:129,130,131,132,133,135; Mt 5:13-16
9 29 Xanh
Thứ Tư. 2 Cr 3:4-11; Tv 99:5,6,7,8,9; Mt 5:17-19
10 1/5 Xanh
Thứ Năm. 2 Cr 3:15; 2 Cr 4:1,3-6; Tv 85:9-10,11-12,12-13; Mt 5:20-26
11 2 Trắng
Thứ Sáu. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (lễ trọng)
2 Cr 4:7-15; Tv 116:10-11,15-16,17-18; Mt 5:27-32
12 3 Trắng
Thứ Bảy. Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ (lễ nhớ)
2 Cr 5:14-21; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mt 5:33-37
13 4 Xanh
Chúa Nhật XI Quanh Năm
Ed 17:22-24; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 2 Cr 5:6-10; Mc 4:26-34
14 5 Xanh
Thứ Hai. 2 Cr 6:1-10; Tv 98:1,2-3,3-4; Mt 5:38-42
15 6 Xanh
Thứ Ba. 2 Cr 8:1-9; Tv 146:2,5-6,7,8-9; Mt 5:43-48
16 7 Xanh
Thứ Tư. 2 Cr 9:6-11; Tv 112:1-2,3-4,9; Mt 6:1-6,16-18
17 8 Xanh
Thứ Năm. 2 Cr 11:1-11; Tv 111:1-2,3-4,7-8; Mt 6:7-15
18 9 Xanh
Thứ Sáu. 2 Cr 11:18,21-30; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mt 6:19-23
19 10 Xanh
Thứ Bảy. 2 Cr 12:1-10; Tv 34:8-9,10-11,12-13; Mt 6:24-34
20 11 Xanh
Chúa Nhật XII Quanh Năm
G 38:1,8-11; Tv 107:23-24,25-26,28-29,30-31; 2 Cr 5:14-17; Mc 4:35-41
21 12 Trắng
Thứ Hai. Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ (lễ nhớ)
St 12:1-9; Tv 33:12-13,18-19,20,22; Mt 7:1-5
22 13 Xanh
Thứ Ba. St 13:2,5-18; Tv 15:2-3,3-4,5; Mt 7:6,12-14
23 14 Xanh
Thứ Tư. St 15:1-12,17-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mt 7:15-20
24 15 Trắng
Thứ Năm. Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (lễ trọng)
St 16:1-12,15-16; Tv 7:21-29
25 16 Xanh
Thứ Sáu. St 17:1,9-10,15-22; Tv 128:1-2,3,4-5; Mt 8:1-4
26 17 Xanh
Thứ Bảy. St 18:1-15; Lc 1:46-47,48-49,50,53,54-55; Mt 8:5-17
27 18 Xanh
Chúa Nhật XIII Quanh Năm
Kn 1:13-15,2; Tv 30:2-4,5-6,11-12-13; 2 Cr 8:7,9,13-15; Mc 5:21-43; Mc 5:21-24,35-43
28 19 Đỏ
Thứ Hai. Thánh Irenaeus, Gmtđ (lễ nhớ)
St 18:16-33; Tv 103:1-2,3-4,8-9,10-11; Mt 8:18-22
29
20 Đỏ
Thứ Ba. Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ (lễ trọng)
St 19:15-29; Tv 26:2-3,9-10,11-12; Mt 8:23-27
30
21 Xanh
Thứ Tư. St 21:5,8-20; Tv 34:7-8,10-11,12-13; Mt 8:28-34

Lịch Công Giáo Tháng 07/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 22/5    
2 23    
3 24    
4 25    
5 26    
6 27    
7 28    
8 29    
9 30    
10 1/6    
11 2    
12 3    
13 4    
14 5    
15 6    
16 7    
17 8    
18 9    
19 10    
20 11    
21 12    
22 13    
23 14    
24 15    
25 16    
26 17    
27 18    
28 19    
29
20    
30
21    
31
22    

Lịch Công Giáo Tháng 08/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 23/6    
2 24    
3 25    
4 26    
5 27    
6 28    
7 29    
8 1/7    
9 2    
10 3    
11 4    
12 5    
13 6    
14 7    
15 8    
16 9    
17 10    
18 11    
19 12    
20 13    
21 14    
22 15    
23 16    
24 17    
25 18    
26 19    
27 20    
28 21    
29
22    
30
23    
31
24    

Lịch Công Giáo Tháng 09/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 25/7    
2 26    
3 27    
4 28    
5 29    
6 30    
7 1/8    
8 2    
9 3    
10 4    
11 5    
12 6    
13 7    
14 8    
15 9    
16 10    
17 11    
18 12    
19 13    
20 14    
21 15    
22 16    
23 17    
24 18    
25 19    
26 20    
27 21    
28 22    
29
23    
30
24    

Lịch Công Giáo Tháng 10/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 25/8    
2 26    
3 27    
4 28    
5 29    
6 1/9    
7 2    
8 3    
9 4    
10 5    
11 6    
12 7    
13 8    
14 9    
15 10    
16 11    
17 12    
18 13    
19 14    
20 15    
21 16    
22 17    
23 18    
24 19    
25 20    
26 21    
27 22    
28 23    
29
24    
30
25    
31
26    

Lịch Công Giáo Tháng 11/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 27/9    
2 28    
3 29    
4 30    
5 1/10    
6 2    
7 3    
8 4    
9 5    
10 6    
11 7    
12 8    
13 9    
14 10    
15 11    
16 12    
17 13    
18 14    
19 15    
20 16    
21 17    
22 18    
23 19    
24 20    
25 21    
26 22    
27 23    
28 24    
29
25    
30
26    

Lịch Công Giáo Tháng 12/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 27/10    
2 28    
3 29    
4 1/11    
5 2    
6 3    
7 4    
8 5    
9 6    
10 7    
11 8    
12 9    
13 10    
14 11    
15 12    
16 13    
17 14    
18 15    
19 16    
20 17    
21 18    
22 19    
23 20    
24 21    
25 22    
26 23    
27 24    
28 25    
29
26    
30
27    

Bài viết liên quan

error: © JosephTuan.com