Công giáoTài liệu Công giáo

Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2021

Lịch phụng vụ Công giáo 2021 trình bày đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, âm lịch và ngày kính các Thánh để tiện theo dõi suốt năm Tân Sửu 2021. Lịch Công Giáo 2021 năm B được soạn thảo dựa theo Lịch Phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Joseph Tuấn kính chúc mọi người một năm an vui và tràn đầy ân sủng Chúa. Hãy cùng nhau loan báo Tin Mừng và phục vụ bạn nhé!

Lịch Công Giáo Tháng 01/2021

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
 119/11 Trắng
Thứ Sáu. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (lễ trọng)
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21
 2 20 Trắng
Thứ Bảy. Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht (lễ nhớ)
1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28
 3 21 Trắng
Chúa nhật. Lễ Hiển Linh (lễ trọng)
Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12
 4 22 Trắng
Thứ Hai. Thánh Elizabeth Ann Seton (lễ nhớ)
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42
 5 23 Trắng
Thứ Ba. Thánh Gioan Neumann, Gm (lễ nhớ)
1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51
6
24
Trắng
Thứ Tư. Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12
7
25
Trắng
Thứ Năm. 1 Ga 3:224; Tv 2:7-8,10-11; Mt 4:12-17,23-25
8
26
Trắng
Thứ Sáu. 1 Ga 4:7-10; Tv 72:1-2,3-4,7-8; Mc 6:34-44
9
27
Trắng
Thứ Bảy. 1 Ga 4:11-18; Tv 72:1-2,10,12-13; Mc 6:45-52
10
28
Trắng
Chúa nhật. Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Is 42:1-4,6-7; Tv 29:1-2,3-4,3-9-10; Cv 10:34-38; Mt 3:13-17
11
29
Xanh
Thứ Hai. Dt 1:1-6; Tv 97:1-2,6-7,9; Mc 1:14-20
12
30
Xanh
Thứ Ba. Dt 2:5-12; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Mc 1:21-28
13
1/12
Xanh
Thứ Tư. Dt 2:14-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mc 1:29-39
14
2
Xanh
Thứ Năm. Dt 3:7-14; Tv 95:6-7,8-9,10-11; Mc 1:40-45
15
3
Xanh
Thứ Sáu. Dt 4:1-5,11; Tv 78:3,4,6-7,8; Mc 2:1-12
16
4
Xanh
Thứ Bảy. Dt 4:12-16; Tv 19:8,910,15; Mc 2:13-17
17
5
Xanh
Chúa Nhật II Thường Niên
1 Sm 3:3-10,19; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 6:13-15,17-20; Ga 1:35-42
18
6
Xanh
Thứ Hai. Dt 5:1-10; Tv 110:1,2,3,4; Mc 2:18-22
19
7
Xanh
Thứ Ba. Dt 6:10-20; Tv 111:1-2,4-5,9-10; Mc 2:23-28
20
8
Xanh
Thứ Tư. Dt 7:1-3,15-17; Tv 110:1,2,3,4; Mc 3:1-6
21
9
Đỏ
Thứ Năm. Thánh Agnes, Đttđ (lễ nhớ)
Dt 7:25; Dt 8:6; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Mc 3:7-12
22
10
Xanh
Thứ Sáu. Dt 8:6-13; Tv 85:8,10,11-12,13-14; Mc 3:13-19
23
11
Xanh
Thứ Bảy. Dt 9:2-3,11-14; Tv 47:2-3,6-7,8-9; Mc 3:20-21
24
12
Xanh
Chúa Nhật III Thường Niên
St 3:1-5,10; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Cr 7:29-31; Mc 1:14-20
25
13
Trắng
Thứ Hai. Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại (lễ kính)
Dt 9:15,24-28; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Mc 3:22-30
26
14
Trắng
Thứ Ba. Thánh Timôthêô và Titô, Gm (lễ nhớ)
Dt 10:1-10; Tv 40:2,4,7-8,10,11; Mc 3:31-35
27
15
Xanh
Thứ Tư. Dt 10:11-18; Tv 110:1,2,3,4; Mc 4:1-20
28
16
Trắng
Thứ Năm. Thánh Tôma Aquinas, Lmts (lễ nhớ)
Dt 10:19-25; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Mc 4:21-25
29
17
Xanh
Thứ Sáu. Dt 10:32-39; Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40; Mc 4:26-34
30
18
Xanh
Thứ Bảy. Dt 11:1-2,8-19; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Mc 4:35-41
31
19
Xanh
Chúa Nhật IV Thường Niên
Đnl 18:15-20; Tv 95:1-2,6-7,7-9; 1 Cr 7:32-35; Mc 1:21-28

 

Lịch Công Giáo Tháng 02/2021

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
120/12Xanh
Thứ Hai. Dt 11:32-40; Tv 31:20,21,22,23,24; Mc 5:1-20
221Trắng
Thứ Ba. Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh (lễ kính)
Dt 12:1-4; Tv 22:26-27,28,30,31-32; Mc 5:21-43
322Xanh
Thứ Tư. Dt 12:4-7,11-15; Tv 103:1-2,13-14,17-18; Mc 6:1-6
423Xanh
Thứ Năm. Dt 12:18-19,21-24; Tv 48:2-3,3-4,9,10-11; Mc 6:7-13
524Đỏ
Thứ Sáu. Thánh Agatha, Đttđ (lễ nhớ)
Dt 13:1-8; Tv 27:1,3,5,8-9; Mc 6:14-29
625Đỏ
Thứ Bảy. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo (lễ nhớ)
Dt 13:15-17,20-21; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mc 6:30-34
726Xanh
Chúa Nhật V Thường Niên
G 7:1-4,6-7; Tv 147:1-2,3-4,5-6; 1 Cr 9:16-19,22-23; Mc 1:29-39
827Xanh
Thứ Hai. St 1:1-19; Tv 104:1-2,5-6,10,12,24,35; Mc 6:53-56
928Xanh
Thứ Ba. St 1:20; St 2:4; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Mc 7:1-13
1029Trắng
Thứ Tư. Thánh Scholastica, Đt (lễ nhớ)
St 2:5-9,15-17; Tv 104:1-2,27-28,29-30; Mc 7:14-23
1130Xanh
Thứ Năm. St 2:18-25; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 7:24-30
121/1Xanh
Thứ Sáu. Mồng Một Tết Tân Sửu: Cầu Bình An Cho Năm Mới
St 3:1-8; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 7:31-37
132Xanh
Thứ Bảy. Mồng Hai Tết Tân Sửu: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ
St 3:9-24; Tv 90:2,3-4,5-6,12-13; Mc 8:1-10
143Xanh
Chúa Nhật VI Thường Niên. Mồng Ba Tết Tân Sửu: Thánh hóa Công Ăn Việc Làm
Lv 13:1-2,44-46; Tv 32:1-2,5,11; 1 Cr 10:3111; Mc 1:40-45
154Xanh
Thứ Hai. St 4:1-15,25; Tv 50:1,8,16-17,20-21; Mc 8:11-13
165Xanh
Thứ Ba. St 6:5-8; Tv 29:1-2,3-4,3,9-10; Mc 8:14-21
176Tím
Thứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18
187Tím
Thứ Năm. St 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25
198TímThứ Sáu. Is 58,1-9a; Mt 14-15
209Tím
Thứ Bảy. Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32
2110Tím
Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay
St 9:8-15; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Pr 3:18-22; Mc 1:12-15
2211Trắng
Thứ Hai. Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ (lễ kính)
Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46
2312Tím
Thứ Ba. Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15
2413Tím
Thứ Tư. St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32
2514Tím
Thứ Năm. Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12
2615Tím
Thứ Sáu. Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26
2716Tím
Thứ Bảy. St 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48
2817Tím
Chúa Nhật II Mùa Chay
St 22:1-2,9,10-13,15-18; Tv 116:10-15,16-17,18-19; Rm 8:31-34; Mc 9:2-10

 

Lịch Công Giáo Tháng 03/2021

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
118/1Tím
Thứ Hai. St 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38
219Tím
Thứ Ba. Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12
320Tím
Thứ Tư. Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28
421Tím
Thứ Năm. Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31
522Tím
Thứ Sáu. St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 21:33-43,45-46
623Tím
Thứ Bảy. St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-3,11-32
724Tím
Chúa Nhật III Mùa Chay
Xh 20:1-17; Xh 20:1-3,7-8,12-17; Tv 19:8,9,10,11; 1 Cr 1:22-25; Ga 2:13-25
825Tím
Thứ Hai. 2 V 5:1-15; Tv 42:2-3; Lc 4:24-30
926Tím
Thứ Ba. St 3:25,34-43; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 18:21-35
1027Tím
Thứ Tư. St 4:1,5-9; Tv 147:12-13,15-16,19-20; Mt 5:17-19
1128Tím
Thứ Năm. Gr 7:23-28; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Lc 11:14-23
1229Tím
Thứ Sáu. Hs 14:2-10; Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17; Mc 12:28-34
131/2Tím
Thứ Bảy. Hs 6:1-6; Tv 51:3-4,18-19,20-21; Lc 18:9-14
142Tím
Chúa Nhật IV Mùa Chay
St 36:14-16,19-23; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Ep 2:4-10; Ga 3:14-21
153Tím
Thứ Hai. Is 65:17-21; Tv 30:2,4,5-6,11-13; Ga 4:43-54
164Tím
Thứ Ba. Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16
175Tím
Thứ Tư. Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30
186Tím
Thứ Năm. Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47
197Trắng
Thứ Sáu. Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria (lễ trọng)
Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30
208Tím
Thứ Bảy. Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53
219Tím
Chúa Nhật V Mùa Chay
Gr 31:31-34; Tv 51:3-4,12-13,14-15; Dt 5:7-9; Ga 12:20-33
2210Tím
Thứ Hai. St 13:1-9,15-17,19-30,33-62; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ga 8:1-11; Ga 8:12-20; Ga 13:41-62
2311Tím
Thứ Ba. Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30
2412Tím
Thứ Tư. St 3:14-20,91-92,953; Ga 8:31-42
2513Trắng
Thứ Năm. Lễ Truyền Tin (lễ trọng)
St 17:3-9; Tv 105:4-5,6-7,8-9; Ga 8:51-59
2614Tím
Thứ Sáu. Gr 20:10-13; Tv 18:2-3,3-4,5-6,7; Ga 10:31-42
2715Tím
Thứ Bảy. Ed 37:21-28; Gr 31:10,11-12,13; Ga 11:45-57
2816Đỏ
Chúa Nhật Lễ Lá
Mc 11:1-10; Ga 12:12-16; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6-11; Mc 14:115; Mc 15:1-39
29
17Tím
Thứ Hai Tuần Thánh. Is 42:1-7; Tv 27:1,2,3,13-14; Ga 12:1-11
30
18Tím
Thứ Ba Tuần Thánh. Is 49:1-6; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Ga 13:21-33,36-38
31
19Tím
Thứ Tư Tuần Thánh. Is 50:4-9; Tv 69:8-10,21-22,31,33-34; Mt 26:14-25

 

Lịch Công Giáo Tháng 04/2021

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
120/2Trắng
Thứ Năm Tuần Thánh. Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15
221Đỏ
Thứ Sáu Tuần Thánh. Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42
322Trắng
Lễ Vọng Phục Sinh. Rm 6:3-11118; Mt 28:1-10; Rm 6:3-11118; Mc 16:1-7
423Trắng
Chúa Nhật Lễ Phục Sinh
St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9
524Trắng
Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15
625Trắng
Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18
726Trắng
Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35
827Trắng
Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48
928Trắng
Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14
1029Trắng
Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15
1130Trắng
Chúa Nhật II Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót Chúa
Cv 4:32-35; Tv 118:2-4,13-15,22-24; 1 Ga 5:1-6; Ga 20:19-31
121/3Trắng
Thứ Hai. Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8
132Trắng
Thứ Ba. Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15
143Trắng
Thứ Tư. Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21
154Trắng
Thứ Năm. Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36
165Trắng
Thứ Sáu. Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15
176Trắng
Thứ Bảy. Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21
187Trắng
Chúa Nhật III Phục Sinh
Cv 3:13-15,17-19; Tv 4:2,4,7-8,9; 1 Ga 2:1-5; Lc 24:35-48
198Trắng
Thứ Hai. Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29
209Trắng
Thứ Ba. Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35
2110Trắng
Thứ Tư. Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40
2211Trắng
Thứ Năm. Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51
2312Trắng
Thứ Sáu. Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59
2413Trắng
Thứ Bảy. Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69
2514Trắng
Chúa Nhật IV Phục Sinh
Cv 4:8-12; Tv 118:1-8-9,21-23,26-21-29; 1 Ga 3:1; 2 Ga 10:11-18
2615Trắng
Thứ Hai. Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18
2716Trắng
Thứ Ba. Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30
2817Trắng
Thứ Tư. Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50
29
18Trắng
Thứ Năm. Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts (lễ nhớ)
Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20
30
19Trắng
Thứ Sáu. Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6

 

Lịch Công Giáo Tháng 05/2021

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
120/3Trắng
Thứ Bảy. Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14
221Trắng
Chúa Nhật V Phục Sinh
Cv 9:26-31; Tv 22:26-27,28-30,31-32; 1 Ga 3:18-24; Ga 15:1-8
322Đỏ
Thứ Hai. Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ (lễ kính)
Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26
423Trắng
Thứ Ba. Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31
524Trắng
Thứ Tư. Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8
625Trắng
Thứ Năm. Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11
726Trắng
Thứ Sáu. Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17
827Trắng
Thứ Bảy. Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21
928Trắng
Chúa Nhật VI Phục Sinh
Cv 10:25-26,34-35,44-48; Tv 98:1,2-3,3-4; 1 Ga 4:7-10; Ga 15:9-17
1029Trắng
Thứ Hai. Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616
1130Trắng
Thứ Ba. Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11
121/4Trắng
Thứ Tư. Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15
132TrắngThứ Năm. Lễ Thăng Thiên (lễ trọng)
143Đỏ
Thứ Sáu. Thánh Matthia, Tông Đồ (lễ kính)
Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23
154Trắng
Thứ Bảy. Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28
165Trắng
Chúa Nhật VII Phục Sinh
Cv 1:15-17,20,20-26; Tv 103:1-2,11-12,19-20; 1 Ga 4:11-16; Ga 17:11-19
176Trắng
Thứ Hai. Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33
187Trắng
Thứ Ba. Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11
198Trắng
Thứ Tư. Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19
209Trắng
Thứ Năm. Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26
2110Trắng
Thứ Sáu. Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19
2211Trắng
Thứ Bảy. Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25
2312Đỏ
Chúa Nhật. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23; Cv 2:1-11; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Gl 5:16-25; Ga 15:26-27
2413Xanh
Thứ Hai. Hc 17:19-27; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 10:17-27
2514Xanh
Thứ Ba. Hc 35:1-12; Tv 50:5-6,7-8,14,23; Mc 10:28-31
2615Trắng
Thứ Tư. Thánh Philip Neri, Lm (lễ nhớ)
Hc 36:1,5-6,10-17; Tv 79:8,9,11,13; Mc 10:32-45
2716Xanh
Thứ Năm. Hc 42:15-25; Tv 33:2-3,4-5,6-7,8-9; Mc 10:46-52
2817Xanh
Thứ Sáu. Hc 44:1,9-13; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mc 11:11-26
29
18Xanh
Thứ Bảy. Hc 51:12-20; Tv 19:8,9,10,11; Mc 11:27-33
30
19Trắng
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
Đnl 4:32-34,39-40; Tv 33:4-5,6-9,18-19,20-22; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20
31
20Trắng
Thứ Hai. Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave (lễ kính)
Tb 1:1-2; Tv 112:1-2,34,5-6; Mc 12:1-12

 

Lịch Công Giáo Tháng 06/2021

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
121/4Đỏ
Thứ Ba. Thánh Justin, Tđ
Tb 2:9-14; Tv 112:1-2,7-8,9; Mc 12:13-17
222Xanh
Thứ Tư. Tb 3:1-11,16; Tv 25:2-4,4-5,6-7,8-9; Mc 12:18-27
323Đỏ
Thứ Năm. Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo (lễ nhớ)
Tb 6:11; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 12:28-34
424Xanh
Thứ Sáu. Tb 11:5-15; Tv 146:2,7,8-9,9-10; Mc 12:35-37
525Đỏ
Thứ Bảy. Thánh Boniface, Gmtđ (lễ nhớ)
Tb 12:1,5-15,20; Tb 13:2,6; Mc 12:38-44
626Trắng
Chúa Nhật. Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Xh 24:3-8; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Dt 9:11-15; Mc 14:12-16,22-26
727Xanh
Thứ Hai. 2 Cr 1:1-7; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 5:1-12
828Xanh
Thứ Ba. 2 Cr 1:18-22; Tv 119:129,130,131,132,133,135; Mt 5:13-16
929Xanh
Thứ Tư. 2 Cr 3:4-11; Tv 99:5,6,7,8,9; Mt 5:17-19
101/5Xanh
Thứ Năm. 2 Cr 3:15; 2 Cr 4:1,3-6; Tv 85:9-10,11-12,12-13; Mt 5:20-26
112Trắng
Thứ Sáu. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (lễ trọng)
2 Cr 4:7-15; Tv 116:10-11,15-16,17-18; Mt 5:27-32
123Trắng
Thứ Bảy. Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ (lễ nhớ)
2 Cr 5:14-21; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mt 5:33-37
134Xanh
Chúa Nhật XI Quanh Năm
Ed 17:22-24; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 2 Cr 5:6-10; Mc 4:26-34
145Xanh
Thứ Hai. 2 Cr 6:1-10; Tv 98:1,2-3,3-4; Mt 5:38-42
156Xanh
Thứ Ba. 2 Cr 8:1-9; Tv 146:2,5-6,7,8-9; Mt 5:43-48
167Xanh
Thứ Tư. 2 Cr 9:6-11; Tv 112:1-2,3-4,9; Mt 6:1-6,16-18
178Xanh
Thứ Năm. 2 Cr 11:1-11; Tv 111:1-2,3-4,7-8; Mt 6:7-15
189Xanh
Thứ Sáu. 2 Cr 11:18,21-30; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mt 6:19-23
1910Xanh
Thứ Bảy. 2 Cr 12:1-10; Tv 34:8-9,10-11,12-13; Mt 6:24-34
2011Xanh
Chúa Nhật XII Quanh Năm
G 38:1,8-11; Tv 107:23-24,25-26,28-29,30-31; 2 Cr 5:14-17; Mc 4:35-41
2112Trắng
Thứ Hai. Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ (lễ nhớ)
St 12:1-9; Tv 33:12-13,18-19,20,22; Mt 7:1-5
2213Xanh
Thứ Ba. St 13:2,5-18; Tv 15:2-3,3-4,5; Mt 7:6,12-14
2314Xanh
Thứ Tư. St 15:1-12,17-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mt 7:15-20
2415Trắng
Thứ Năm. Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (lễ trọng)
St 16:1-12,15-16; Tv 7:21-29
2516Xanh
Thứ Sáu. St 17:1,9-10,15-22; Tv 128:1-2,3,4-5; Mt 8:1-4
2617Xanh
Thứ Bảy. St 18:1-15; Lc 1:46-47,48-49,50,53,54-55; Mt 8:5-17
2718Xanh
Chúa Nhật XIII Quanh Năm
Kn 1:13-15,2; Tv 30:2-4,5-6,11-12-13; 2 Cr 8:7,9,13-15; Mc 5:21-43; Mc 5:21-24,35-43
2819Đỏ
Thứ Hai. Thánh Irenaeus, Gmtđ (lễ nhớ)
St 18:16-33; Tv 103:1-2,3-4,8-9,10-11; Mt 8:18-22
29
20Đỏ
Thứ Ba. Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ (lễ trọng)
St 19:15-29; Tv 26:2-3,9-10,11-12; Mt 8:23-27
30
21Xanh
Thứ Tư. St 21:5,8-20; Tv 34:7-8,10-11,12-13; Mt 8:28-34

 

Lịch Công Giáo Tháng 07/2021

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
122/5Xanh
Thứ Năm. St 22:1-19; Tv 115:1-2,3-4,5-6,8-9; Mt 9:1-8
223Xanh
Thứ Sáu. St 23:1-4,19; Tv 106:1-2,3-4,4-5; Mt 9:9-13
324Đỏ
Thứ Bảy . Thánh Tôma, Tông Đồ
St 27:1-5,15-29; Tv 135:1-2,3-4,5-6; Mt 9:14-17
425Xanh
Chúa Nhật XIV Quanh Năm
Ed 2:2-5; Tv 123:1-2,2,3-4; 2 Cr 12:7-10; Mc 6:1-6
526Xanh
Thứ Hai. St 28:10-22; Tv 91:1-2,3-4,14-15; Mt 9:18-26
627Xanh
Thứ Ba. St 32:23-33; Tv 17:1,2-3,6-7,8,15; Mt 9:32-38
728Xanh
Thứ Tư. St 41:55-57; Tv 33:2-3,10-11,18-19; Mt 10:1-7
829Xanh
Thứ Năm. St 44:18-21,23-29; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 10:7-15
930Xanh
Thứ Sáu. St 46:1-7,28-30; Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40; Mt 10:16-23
101/6Xanh
Thứ Bảy. St 49:29-33; Tv 105:1-2,3-4,6-7; Mt 10:24-33
112Xanh
Chúa Nhật XV Quanh Năm
Am 7:12-15; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Ep 1:3-14; Ep 1:3-10; Mc 6:7-13
123Xanh
Thứ Hai. Xh 1:8-14,22; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Mt 10:34; Mt 11:1
134Xanh
Thứ Ba. Xh 2:1-15; Tv 69:3,14,30-31,33-34; Mt 11:20-24
145Trắng
Thứ Tư. Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
Xh 3:1-6,9-12; Tv 11:25-27
156Trắng
Thứ Năm. Thánh Bonaventure, Gmtsht
Xh 3:11-20; Tv 105:1,5,8-9,24-25,26-27; Mt 11:28-30
167Xanh
Thứ Sáu. Xh 11:10; Xh 12:14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Mt 12:1-8
178Xanh
Thứ Bảy. Xh 12:37-42; Tv 136:1,23-24,10-12,13-15; Mt 12:14-21
189Xanh
Chúa Nhật XVI Quanh Năm
Gr 23:1-6; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 2:13-18; Mc 6:30-34
1910Xanh
Thứ Hai. Xh 14:5-18; Xh 15:1-2,3-4,5-6; Mt 12:38-42
2011Xanh
Thứ Ba. Xh 14:21; Xh 15:1; Xh 15:8-9,10,12,17; Mt 12:46-50
2112Xanh
Thứ Tư. Xh 16:1-5,9-15; Tv 78:18-19,23-24,25-26,27-28; Mt 13:1-9
2213Trắng
Thứ Năm. Thánh Maria Mađalêna
Xh 19:1-2,9-11,16-203; Mt 13:10-17
2314Xanh
Thứ Sáu. Xh 20:1-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 13:18-23
2415Xanh
Thứ Bảy. Xh 24:3-8; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Mt 13:24-30
2516Xanh
Chúa Nhật XVII Quanh Năm
2 V 4:42-44; Tv 145:10-11,15-16,17-18; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15
2617Trắng
Thứ hai. Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ
Xh 32:15-24,30-34; Tv 106:19-20,21-22,23; Mt 13:31-35
2718Xanh
Thứ Ba. Xh 33:7-11; Tv 103:6-7,8-9,10-11,12-13; Mt 13:35-43
2819Xanh
Thứ Tư. Xh 34:29-35; Tv 99:5,6,7,9; Mt 13:44-46
29
20Trắng
Thứ Năm. Thánh Mátta
Xh 40:16-21,34-38; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:47-53
30
21Xanh
Thứ Sáu. Lv 23:1,4-11,15-16,27,34-37; Tv 81:3-4,5-6,10-11; Mt 13:54-58
31
22Trắng
Thứ Bảy. Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
Lv 25:1,8-17; Tv 67:2-3,5,7-8; Mt 14:1-12

 

Lịch Công Giáo Tháng 08/2021

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
123/6Xanh
Chúa Nhật XVIII Quanh Năm
Xh 16:2-4,12-15; Tv 78:3-4,23-24,25-54; Ep 4:17,20-24; Ga 6:24-35
224Xanh
Thứ Hai. Ds 11:4-15; Tv 81:12-13,14-15,16-17; Mt 14:13-21
325Xanh
Thứ Ba. Ds 12:1-13; Tv 51:3-4,5-6,6-7,12-13; Mt 14:22-36
426Trắng
Thứ Tư. Thánh Gioan Vianney, Lm
Ds 13:1-2,25; Ds 14:1,26-29,34-35; Tv 106:6-7,13-14,21-22,23; Mt 15:21-28
527Xanh
Thứ Năm. Ds 20:1-13; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Mt 16:13-23
628Trắng
Thứ Sáu. Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
St 4:32-40; Tv 77:12-13,14-15,16,21; Mt 16:24-28
729Xanh
Thứ Bảy. St 6:4-13; Tv 18:2-3,3-4,47,51; Mt 17:14-20
81/7Xanh
Chúa Nhật XIX Quanh Năm
1 V 19:4-8; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ep 4:305; 2 Ga 6:41-51
92Xanh
Thứ Hai. St 10:12-22; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mt 17:22-27
103Đỏ
Thứ Ba. Thánh Lôrensô, Tstđ
St 31:1-832; Mt 18:1-5,10,12-14
114Trắng
Thứ Tư. Thánh Clare, Đt
St 34:1-12; Tv 18:15-20
125Xanh
Thứ Năm. Gs 3:7-11,13-17; Tv 114:1-2,3-4,5-6; Mt 18:21-19
136Xanh
Thứ Sáu. Gs 24:1-13; Tv 136:1-3,16-18,21-22,24; Mt 19:3-12
147Đỏ
Thứ Bảy. Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
Gs 24:14-29; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Mt 19:13-15
158Trắng
Chúa Nhật XX Quanh Năm . Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Kh 11:19; 1 Cr 15:20-27; Lc 1:39-56
169Xanh
Thứ Hai. Tl 2:11-19; Tv 106:34-35,36-37,39-40,43,44; Mt 19:16-22
1710Xanh
Thứ Ba. Tl 6:11-24; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 19:23-30
1811Xanh
Thứ Tư. Tl 9:6-15; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mt 20:1-16
1912Xanh
Thứ Năm. Tl 11:29-39; Tv 40:5,7-8,8-9,10; Mt 22:1-14
2013Trắng
Thứ Sáu. Thánh Bênađô, Gmtsht
R 1:1,3-6,14-16,22; Tv 146:5-6,7,8-9,9,10; Mt 22:34-40
2114Trắng
Thứ Bảy. Thánh Piô X, Giáo Hoàng
R 2:1-3,8-11; Tv 128:1-2,3,4,5; Mt 23:1-12
2215Xanh
Chúa Nhật XXI Quanh Năm
Gs 24:1-2,15-17,18; Tv 34:2-3,16-17,18-19,20-21; Ep 5:21-32; Ep 5:2,25-32; Ga 6:60-69
2316Xanh
Thứ Hai. St 1:2-5,8-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mt 23:13-22
2417Đỏ
Thứ Ba. Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
St 2:1-8; Tv 139:1-3,4-6; Mt 23:23-26
2518Xanh
Thứ Tư. St 2:9-13; Tv 139:7-8,9-10,11-12; Mt 23:27-32
2619Xanh
Thứ Năm. St 3:7-13; Tv 90:3-4,12-13,14,17; Mt 24:42-51
2720Trắng
Thứ Sáu. Thánh Monica
St 4:1-8; Tv 97:1,2,5-6,10,11-12; Mt 25:1-13
2821Trắng
Thứ Bảy. Thánh Augustinô, Gmtsht
St 4:9-12; Tv 98:1,7-8,9; Mt 25:14-30
29
22Xanh
Chúa Nhật XXII Quanh Năm
Đnl 4:1-2,6-8; Tv 15:2-3,3-4,4-5; Gc 1:17-18,21-22,27; Mc 7:1-8,14-15,21-23
30
23Xanh
Thứ Hai. St 4:13-18; Tv 96:1,3,4-5,11-12,13; Lc 4:16-30
31
24Xanh
Thứ Ba. St 5:1-6,9-11; Tv 27:1,4,13-14; Lc 4:31-37

 

Lịch Công Giáo Tháng 09/2021

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
125/7Xanh
Thứ Tư. Cl 1:1-8; Tv 52:10,11; Lc 4:38-44
226Xanh
Thứ Năm. Cl 1:9-14; Tv 98:2-3,3-4,5-6; Lc 5:1-11
327Trắng
Thứ Sáu. Thánh Grêgôriô Cả, Ghts
Cl 1:15-20; Tv 100:1,2,3,4,5; Lc 5:33-39
428Xanh
Thứ Bảy. Cl 1:21-23; Tv 54:3-4,6,8; Lc 6:1-5
529Xanh
Chúa Nhật XXIII Quanh Năm
Is 35:4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37
630Xanh
Thứ Hai. Cl 1:24; Cl 2:3; Tv 62:6-7,9; Lc 6:6-11
71/8Xanh
Thứ Ba. Cl 2:6-15; Tv 145:1-2,8-9,10-11; Lc 6:12-19
82Trắng
Thứ Tư. Sinh Nhật Đức Mẹ
Cl 3:1-11; Tv 145:2-3,10-11,12-13; Lc 6:20-26
93Trắng
Thứ Năm. Thánh Phêrô Claver, Lm
Cl 3:12-17; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 6:27-38
104Xanh
Thứ Sáu. 1 Tm 1:1-2,12-14; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Lc 6:39-42
115Xanh
Thứ Bảy. 1 Tm 1:15-17; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 6:43-49
126Xanh
Chúa Nhật XXIV Quanh Năm
Is 50:4-9; Tv 116:1-2,3-4,5-6,8-9; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35
137Trắng
Thứ Hai. Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
1 Tm 2:1-8; Tv 28:2,7,8-9; Lc 7:1-10
148Đỏ
Thứ Ba. Tôn Vinh Thánh Giá
1 Tm 3:1-13; Tv 101:1-2,2-3,5,6; Lc 7:11-17
159Trắng
Thứ Tư. Đức Mẹ Sầu Bi
1 Tm 3:14-16; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 7:31-35
1610Đỏ
Thứ Năm. Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Tm 4:12-16; Tv 111:7-8,9,10; Lc 7:36-50
1711Xanh
Thứ Sáu. 1 Tm 6:2-12; Tv 49:6-7,8-10,17-18,19-20; Lc 8:1-3
1812Xanh
Thứ Bảy. 1 Tm 6:13-16; Tv 100:2,3,4,5; Lc 8:4-15
1913Xanh
Chúa Nhật XXV Quanh Năm
Kn 2:12,17-20; Tv 54:3-4,5,6-8; Gc 3:164; Mc 9:30-37
2014Đỏ
Thứ Hai. Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
Er 1:1-6; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 8:16-18
2115Đỏ
Thứ Ba. Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
Er 6:7-8,12,14-20; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 8:19-21
2216Xanh
Thứ Tư. Er 9:5-9; Tb 13:2,3-4,6,7-8,6; Lc 9:1-6
2317Xanh
Thứ Năm. Kg 1:1-8; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 9:7-9
2418Xanh
Thứ Sáu. Kg 1:15; Kg 2:9; Tv 43:1,2,3,4; Lc 9:18-22
2519Xanh
Thứ Bảy. St 2:5-9,14-15; Gr 31:10,11-12,13; Lc 9:43-45
2620Xanh
Chúa Nhật XXVI Quanh Năm
Ds 11:25-29; Tv 19:8,10,12-13,14; Gc 5:1-6; Mc 9:38-43,45,47-48
2721Trắng
Thứ Hai. Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
St 8:1-8; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Lc 9:46-50
2822Xanh
Thứ Ba. St 8:20-23; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Lc 9:51-56
29
23Trắng
Thứ Tư. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
Nkm 2:1-8; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Lc 9:57-62
30
24Trắng
Thứ Năm. Thánh Giêrômiô, Lmts
Nkm 8:1-4,5-6,7-12; Tv 19:8,9,10,11; Lc 10:1-12

 

Lịch Công Giáo Tháng 10/2021

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
125/8Trắng
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts
Br 1:15-22; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Lc 10:13-16
226Trắng
Thiên Thần Hộ Thủ
Br 4:5-12,27-29; Tv 69:33-35,36-37; Lc 10:17-24
327Xanh
Chúa Nhật XXVII Quanh Năm
St 2:18-24; Tv 128:1-2,3,4-5,6; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16; Mc 10:2-12
428Trắng
Thứ Hai. Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ
St 1:1; St 2:1,112; Lc 10:25-37
529Xanh
Thứ Ba. St 3:1-10; Tv 130:1-2,3-4,7-8; Lc 10:38-42
61/9Xanh
Thứ Tư. St 4:1-11; Tv 86:3-4,5-6,9-10; Lc 11:1-4
72Trắng
Thứ Năm. Đức Mẹ Mân Côi
St 3:13-20; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:5-13
83Xanh
Thứ Sáu. Ge 1:13-15; Tv 9:2-3,6,16,8-9; Lc 11:15-26
94Xanh
Thứ Bảy. Ge 4:12-21; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Lc 11:27-28
105Xanh
Chúa Nhật XXVIII Quanh Năm
Kn 7:7-11; Tv 90:12-13,14-15,16-17; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30; Mc 10:17-27
116Xanh
Thứ Hai. Rm 1:1-7; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 11:29-32
127Xanh
Thứ Ba. Rm 1:16-25; Tv 19:2-3,4-5; Lc 11:37-41
138Xanh
Thứ Tư. Rm 2:1-11; Tv 62:2-3,6-7,9; Lc 11:42-46
149Xanh
Thứ Năm. Rm 3:21-29; Tv 130:1-2,3-4,5-6; Lc 11:47-54
1510Trắng
Thứ Sáu. Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts
Rm 4:1-8; Tv 32:1-2,5,11; Lc 12:1-7
1611Xanh
Thứ Bảy. Rm 4:13,16-18; Tv 105:6-7,8-9,42-43; Lc 12:8-12
1712Xanh
Chúa Nhật XXIX Quanh Năm
Is 53:10-11; Tv 33:4-5,18-19,20-22; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45; Mc 10:42-45
1813Đỏ
Thứ Hai. Thánh Luca, Thánh Sử
Rm 4:20-25; Lc 1:69-70,71-72,73,75; Lc 12:13-21
1914Đỏ
Thứ Ba. Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo
Rm 5:12,15,17-19,20-21; Tv 40:7-8,89,10,17; Lc 12:35-38
2015Xanh
Thứ Tư. Rm 6:12-18; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Lc 12:39-48
2116Xanh
Thứ Năm. Rm 6:19-23; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 12:49-53
2217Xanh
Thứ Sáu. Rm 7:18-25; Tv 119:66,68,76,77,93,94; Lc 12:54-59
2318Xanh
Thứ Bảy. Rm 8:1-11; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 13:1-9
2419Xanh
Chúa Nhật XXX Quanh Năm
Gr 31:7-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Dt 5:1-6; Mc 10:46-52
2520Xanh
Thứ Hai. Rm 8:12-17; Tv 68:2,4,6-7,20-21; Lc 13:10-17
2621Xanh
Thứ Ba. Rm 8:18-25; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:18-21
2722Xanh
Thứ Tư. Rm 8:26-30; Tv 13:4-5,6; Lc 13:22-30
2823Đỏ
Thứ Năm. Thánh Simon và Jude, Tông Đồ
Rm 8:31-39; Tv 109:21-22,26-27,30-31; Lc 13:31-35
29
24Xanh
Thứ Sáu. Rm 9:1-5; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc 14:1-6
30
25Xanh
Thứ Bảy. Rm 11:1-2,11-12,25-29; Tv 94:12-13,14-15,17-18; Lc 14:1,7-11
31
26Xanh
Chúa Nhật XXXI Quanh Năm
Đnl 6:2-6; Tv 18:2-3,3-4,47-51; Dt 7:23-28; Mc 12:28-34

 

Lịch Công Giáo Tháng 11/2021

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
127/9Trắng
Thứ Hai. Lễ Các Thánh
Rm 11:29-36; Tv 69:30-31,33-34,36-37; Lc 14:12-14
228Tím
Thứ Ba. Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Rm 12:5-16; Tv 14:15-24
329Xanh
Thứ Tư. Rm 13:8-10; Tv 112:1-2,4-5,9; Lc 14:25-33
430Trắng
Thứ Năm. Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ
Rm 14:7-12; Tv 27:1,4,13-14; Lc 15:1-10
51/10Xanh
Thứ Sáu. Rm 15:14-21; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 16:1-8
62Xanh
Thứ Bảy. Rm 16:3-9,16,22-27; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Lc 16:9-15
73Xanh
Chúa Nhật XXXII Quanh Năm
1 V 17:10-16; Tv 146:7,8-9,9-10; Dt 9:24-28; Mc 12:38-44; Mc 12:41-44
84Xanh
Thứ Hai. Kn 1:1-7; Tv 139:1-3,4-6,7-8,9-10; Lc 17:1-6
95Trắng
Thứ Ba. Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
Kn 2:23-3; Tv 34:2-3,16-17,18-19; Lc 17:7-10
106Trắng
Thứ Tư. Thánh Lêo Cả, Ghts
Kn 6:2-11; Tv 82:3-4,6-7; Lc 17:11-19
117Trắng
Thứ Năm. Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ
Kn 7:22; Kn 8:1; Tv 119:89,90,91,130,135,175; Lc 17:20-25
128Đỏ
Thứ Sáu. Thánh Josaphat, Gmtđ
Kn 13:1-9; Tv 19:2-3,4-5; Lc 17:26-37
139Trắng
Thứ Bảy. Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
Kn 18:14-16; Tv 105:2-3,36-37,42-43; Lc 18:1-8
1410Xanh
Chúa Nhật XXXIII Quanh Năm
Đn 12:1-3; Tv 16:5-8,9-10,11; Dt 10:11-14,18; Mc 13:24-32
1511Xanh
Thứ Hai. 1 Mcb 1:10-15,41-43,54-57,62-63; Tv 119:53,61,134,150,155,158; Lc 18:35-43
1612Xanh
Thứ Ba. 2 Mcb 6:18-31; Tv 3:2-3,4-5,6-8; Lc 19:1-10
1713Trắng
Thứ Tư. Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
2 Mcb 7:1,20-31; Tv 17:1,5-6,8,15; Lc 19:11-28
1814Xanh
Thứ Năm. 1 Mcb 2:15-29; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Lc 19:41-44
1915Xanh
Thứ Sáu. 1 Mcb 4:36-37,52-59; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Lc 19:45-48
2016Xanh
Thứ Bảy. 1 Mcb 6:1-13; Tv 9:2-3,4,6,16,19; Lc 20:27-40
2117Trắng
Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua
Đn 7:13-14; Tv 93:1,1-2,5; Kh 1:5-8; Ga 18:33-37
2218Đỏ
Thứ Hai. Thánh Cêcilia, Đttđ
St 1:1-6,8-203; Lc 21:1-4
2319Xanh
Thứ Ba. St 2:31-453; Lc 21:5-11
2420Đỏ
Thứ Tư. Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
St 5:1-6,13-14,16-17,23-283; Lc 21:12-19
2521Xanh
Thứ Năm. St 6:12-283; Lc 21:20-28
2622Xanh
Thứ Sáu. St 7:2-143; Lc 21:29-33
2723Xanh
Thứ Bảy. St 7:15-273; Lc 21:34-36
2824Tím
Chúa Nhật I Mùa Vọng
Is 63:16-17,19; Tv 80:2-3,15-16,18-19; 1 Cr 1:3-9; Mc 13:33-37
29
25Tím
Thứ Hai. 1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35
30
26Đỏ
Thứ Ba. Thánh Andrê, Tông Đồ
Rm 10:9-18; Mt 4:18-22

 

Lịch Công Giáo Tháng 12/2021

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCHÁO LỄTHÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
127/10Tím
Thứ Tư. Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 15:29-37
228Tím
Thứ Năm. Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27
329Trắng
Thứ Sáu. Thánh Phanxicô Xaviê, Lm
Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31
41/11Tím
Thứ Bảy. Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8
52Tím
Chúa Nhật II Mùa Vọng
Is 40:1-5,9-11; Tv 85:9-10,11-12,13-14; 2 Pr 3:8-14; Mc 1:1-8
63Tím
Thứ Hai. Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26
74Trắng
Thứ Ba. Thánh Ambrose, Gmtsht
Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14
85Trắng
Thứ Tư. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30
96Tím
Thứ Năm. Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15
107Tím
Thứ Sáu. Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19
118Tím
Thứ Bảy. Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13
129Hồng
Chúa Nhật III Mùa Vọng
Is 61:1-2,10-11; Lc 1:46-48,49-50,53-5415; Ga 1:6-8,19-28
1310Đỏ
Thứ Hai. Thánh Lucia, Đttđ
Ds 24:2-7,15-17; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 21:23-27
1411Trắng
Thứ Ba. Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts
Xp 3:1-2,9-13; Tv 34:2-3,6-8,17-18,19,23; Mt 21:28-32
1512Tím
Thứ Tư. Is 45:6-8,18,21-25; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 7:18-23
1613Tím
Thứ Năm. Is 54:1-10; Tv 30:2,4,5-6,11-12,13; Lc 7:24-30
1714Tím
Thứ Sáu. St 49:2,8-10; Tv 72:3-4,7-8,17; Mt 1:1-17
1815Tím
Thứ Bảy. Gr 23:5-8; Tv 72:1,12-13,18-19; Mt 1:18-24
1916Tím
Chúa Nhật IV Mùa Vọng
2 Sm 7:1-5,8-12,14,16; Tv 89:2-3,4-5,27-29; Rm 16:25-27; Lc 1:26-38
2017Tím
Thứ Hai. Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 1:26-38
2118Tím
Thứ Ba. St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45
2219Tím
Thứ Tư. 1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Lc 1:46-56
2320Tím
Thứ Năm. St 3:1-4,23-24; Tv 25:4-5,8-9,10,14; Lc 1:57-66
2421Trắng
Thứ Sáu. Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh
Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv 96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14
2522Trắng
Thứ Bảy. Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14
2623Trắng
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia
St 15:1-6; Tv 105:1-2,3-4,5-6,8-9; Dt 11:8,11-12,17-19; Lc 2:22-40; Lc 2:22,39-40
2724Trắng
Thứ Hai. Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8
2825Đỏ
Thứ Ba. Các Thánh Anh Hài
1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18
29
26Trắng
Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35
30
27Trắng
Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:12-17; Tv 96:7-8,8-9,10; Lc 2:36-40
31
28Trắng
Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:18-21; Tv 96:1-2,11-12,13; Ga 1:1-18
0 0 votes
Đánh giá bài viết

thiết kế website công giáo cho giáo xứ, hội đoàn, dòng tu
Nhận thông báo
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

Back to top button
Trở lại
Messenger
Telegram
Email
    error: © Joseph Tuan

    Adblock Detected

    Hãy ủng hộ mình bằng cách tắt trình chặn quảng cáo nhé!