Công giáoTài liệu Công giáo

Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2021

Lịch phụng vụ Công giáo 2021 trình bày đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, âm lịch và ngày kính các Thánh để tiện theo dõi suốt năm Tân Sửu 2021. Lịch Công Giáo 2021 năm B được soạn thảo dựa theo Lịch Phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Joseph Tuấn kính chúc mọi người một năm an vui và tràn đầy ân sủng Chúa. Hãy cùng nhau loan báo Tin Mừng và phục vụ bạn nhé!

Lịch Công Giáo Tháng 01/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
 1 19/11 Trắng
Thứ Sáu. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (lễ trọng)
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21
 2  20 Trắng
Thứ Bảy. Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht (lễ nhớ)
1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28
 3  21 Trắng
Chúa nhật. Lễ Hiển Linh (lễ trọng)
Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12
 4  22 Trắng
Thứ Hai. Thánh Elizabeth Ann Seton (lễ nhớ)
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42
 5  23 Trắng
Thứ Ba. Thánh Gioan Neumann, Gm (lễ nhớ)
1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51
6
24
Trắng
Thứ Tư. Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12
7
25
Trắng
Thứ Năm. 1 Ga 3:224; Tv 2:7-8,10-11; Mt 4:12-17,23-25
8
26
Trắng
Thứ Sáu. 1 Ga 4:7-10; Tv 72:1-2,3-4,7-8; Mc 6:34-44
9
27
Trắng
Thứ Bảy. 1 Ga 4:11-18; Tv 72:1-2,10,12-13; Mc 6:45-52
10
28
Trắng
Chúa nhật. Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Is 42:1-4,6-7; Tv 29:1-2,3-4,3-9-10; Cv 10:34-38; Mt 3:13-17
11
29
Xanh
Thứ Hai. Dt 1:1-6; Tv 97:1-2,6-7,9; Mc 1:14-20
12
30
Xanh
Thứ Ba. Dt 2:5-12; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Mc 1:21-28
13
1/12
Xanh
Thứ Tư. Dt 2:14-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mc 1:29-39
14
2
Xanh
Thứ Năm. Dt 3:7-14; Tv 95:6-7,8-9,10-11; Mc 1:40-45
15
3
Xanh
Thứ Sáu. Dt 4:1-5,11; Tv 78:3,4,6-7,8; Mc 2:1-12
16
4
Xanh
Thứ Bảy. Dt 4:12-16; Tv 19:8,910,15; Mc 2:13-17
17
5
Xanh
Chúa Nhật II Thường Niên
1 Sm 3:3-10,19; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 6:13-15,17-20; Ga 1:35-42
18
6
Xanh
Thứ Hai. Dt 5:1-10; Tv 110:1,2,3,4; Mc 2:18-22
19
7
Xanh
Thứ Ba. Dt 6:10-20; Tv 111:1-2,4-5,9-10; Mc 2:23-28
20
8
Xanh
Thứ Tư. Dt 7:1-3,15-17; Tv 110:1,2,3,4; Mc 3:1-6
21
9
Đỏ
Thứ Năm. Thánh Agnes, Đttđ (lễ nhớ)
Dt 7:25; Dt 8:6; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Mc 3:7-12
22
10
Xanh
Thứ Sáu. Dt 8:6-13; Tv 85:8,10,11-12,13-14; Mc 3:13-19
23
11
Xanh
Thứ Bảy. Dt 9:2-3,11-14; Tv 47:2-3,6-7,8-9; Mc 3:20-21
24
12
Xanh
Chúa Nhật III Thường Niên
St 3:1-5,10; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Cr 7:29-31; Mc 1:14-20
25
13
Trắng
Thứ Hai. Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại (lễ kính)
Dt 9:15,24-28; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Mc 3:22-30
26
14
Trắng
Thứ Ba. Thánh Timôthêô và Titô, Gm (lễ nhớ)
Dt 10:1-10; Tv 40:2,4,7-8,10,11; Mc 3:31-35
27
15
Xanh
Thứ Tư. Dt 10:11-18; Tv 110:1,2,3,4; Mc 4:1-20
28
16
Trắng
Thứ Năm. Thánh Tôma Aquinas, Lmts (lễ nhớ)
Dt 10:19-25; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Mc 4:21-25
29
17
Xanh
Thứ Sáu. Dt 10:32-39; Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40; Mc 4:26-34
30
18
Xanh
Thứ Bảy. Dt 11:1-2,8-19; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Mc 4:35-41
31
19
Xanh
Chúa Nhật IV Thường Niên
Đnl 18:15-20; Tv 95:1-2,6-7,7-9; 1 Cr 7:32-35; Mc 1:21-28

 

Lịch Công Giáo Tháng 02/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 20/12 Xanh
Thứ Hai. Dt 11:32-40; Tv 31:20,21,22,23,24; Mc 5:1-20
2 21 Trắng
Thứ Ba. Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh (lễ kính)
Dt 12:1-4; Tv 22:26-27,28,30,31-32; Mc 5:21-43
3 22 Xanh
Thứ Tư. Dt 12:4-7,11-15; Tv 103:1-2,13-14,17-18; Mc 6:1-6
4 23 Xanh
Thứ Năm. Dt 12:18-19,21-24; Tv 48:2-3,3-4,9,10-11; Mc 6:7-13
5 24 Đỏ
Thứ Sáu. Thánh Agatha, Đttđ (lễ nhớ)
Dt 13:1-8; Tv 27:1,3,5,8-9; Mc 6:14-29
6 25 Đỏ
Thứ Bảy. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo (lễ nhớ)
Dt 13:15-17,20-21; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mc 6:30-34
7 26 Xanh
Chúa Nhật V Thường Niên
G 7:1-4,6-7; Tv 147:1-2,3-4,5-6; 1 Cr 9:16-19,22-23; Mc 1:29-39
8 27 Xanh
Thứ Hai. St 1:1-19; Tv 104:1-2,5-6,10,12,24,35; Mc 6:53-56
9 28 Xanh
Thứ Ba. St 1:20; St 2:4; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Mc 7:1-13
10 29 Trắng
Thứ Tư. Thánh Scholastica, Đt (lễ nhớ)
St 2:5-9,15-17; Tv 104:1-2,27-28,29-30; Mc 7:14-23
11 30 Xanh
Thứ Năm. St 2:18-25; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 7:24-30
12 1/1 Xanh
Thứ Sáu. Mồng Một Tết Tân Sửu: Cầu Bình An Cho Năm Mới
St 3:1-8; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 7:31-37
13 2 Xanh
Thứ Bảy. Mồng Hai Tết Tân Sửu: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ
St 3:9-24; Tv 90:2,3-4,5-6,12-13; Mc 8:1-10
14 3 Xanh
Chúa Nhật VI Thường Niên. Mồng Ba Tết Tân Sửu: Thánh hóa Công Ăn Việc Làm
Lv 13:1-2,44-46; Tv 32:1-2,5,11; 1 Cr 10:3111; Mc 1:40-45
15 4 Xanh
Thứ Hai. St 4:1-15,25; Tv 50:1,8,16-17,20-21; Mc 8:11-13
16 5 Xanh
Thứ Ba. St 6:5-8; Tv 29:1-2,3-4,3,9-10; Mc 8:14-21
17 6 Tím
Thứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18
18 7 Tím
Thứ Năm. St 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25
19 8 Tím Thứ Sáu. Is 58,1-9a; Mt 14-15
20 9 Tím
Thứ Bảy. Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32
21 10 Tím
Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay
St 9:8-15; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Pr 3:18-22; Mc 1:12-15
22 11 Trắng
Thứ Hai. Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ (lễ kính)
Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46
23 12 Tím
Thứ Ba. Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15
24 13 Tím
Thứ Tư. St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32
25 14 Tím
Thứ Năm. Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12
26 15 Tím
Thứ Sáu. Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26
27 16 Tím
Thứ Bảy. St 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48
28 17 Tím
Chúa Nhật II Mùa Chay
St 22:1-2,9,10-13,15-18; Tv 116:10-15,16-17,18-19; Rm 8:31-34; Mc 9:2-10

 

Lịch Công Giáo Tháng 03/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 18/1 Tím
Thứ Hai. St 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38
2 19 Tím
Thứ Ba. Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12
3 20 Tím
Thứ Tư. Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28
4 21 Tím
Thứ Năm. Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31
5 22 Tím
Thứ Sáu. St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 21:33-43,45-46
6 23 Tím
Thứ Bảy. St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-3,11-32
7 24 Tím
Chúa Nhật III Mùa Chay
Xh 20:1-17; Xh 20:1-3,7-8,12-17; Tv 19:8,9,10,11; 1 Cr 1:22-25; Ga 2:13-25
8 25 Tím
Thứ Hai. 2 V 5:1-15; Tv 42:2-3; Lc 4:24-30
9 26 Tím
Thứ Ba. St 3:25,34-43; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 18:21-35
10 27 Tím
Thứ Tư. St 4:1,5-9; Tv 147:12-13,15-16,19-20; Mt 5:17-19
11 28 Tím
Thứ Năm. Gr 7:23-28; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Lc 11:14-23
12 29 Tím
Thứ Sáu. Hs 14:2-10; Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17; Mc 12:28-34
13 1/2 Tím
Thứ Bảy. Hs 6:1-6; Tv 51:3-4,18-19,20-21; Lc 18:9-14
14 2 Tím
Chúa Nhật IV Mùa Chay
St 36:14-16,19-23; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Ep 2:4-10; Ga 3:14-21
15 3 Tím
Thứ Hai. Is 65:17-21; Tv 30:2,4,5-6,11-13; Ga 4:43-54
16 4 Tím
Thứ Ba. Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16
17 5 Tím
Thứ Tư. Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30
18 6 Tím
Thứ Năm. Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47
19 7 Trắng
Thứ Sáu. Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria (lễ trọng)
Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30
20 8 Tím
Thứ Bảy. Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53
21 9 Tím
Chúa Nhật V Mùa Chay
Gr 31:31-34; Tv 51:3-4,12-13,14-15; Dt 5:7-9; Ga 12:20-33
22 10 Tím
Thứ Hai. St 13:1-9,15-17,19-30,33-62; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ga 8:1-11; Ga 8:12-20; Ga 13:41-62
23 11 Tím
Thứ Ba. Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30
24 12 Tím
Thứ Tư. St 3:14-20,91-92,953; Ga 8:31-42
25 13 Trắng
Thứ Năm. Lễ Truyền Tin (lễ trọng)
St 17:3-9; Tv 105:4-5,6-7,8-9; Ga 8:51-59
26 14 Tím
Thứ Sáu. Gr 20:10-13; Tv 18:2-3,3-4,5-6,7; Ga 10:31-42
27 15 Tím
Thứ Bảy. Ed 37:21-28; Gr 31:10,11-12,13; Ga 11:45-57
28 16 Đỏ
Chúa Nhật Lễ Lá
Mc 11:1-10; Ga 12:12-16; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6-11; Mc 14:115; Mc 15:1-39
29
17 Tím
Thứ Hai Tuần Thánh. Is 42:1-7; Tv 27:1,2,3,13-14; Ga 12:1-11
30
18 Tím
Thứ Ba Tuần Thánh. Is 49:1-6; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Ga 13:21-33,36-38
31
19 Tím
Thứ Tư Tuần Thánh. Is 50:4-9; Tv 69:8-10,21-22,31,33-34; Mt 26:14-25

 

Lịch Công Giáo Tháng 04/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 20/2 Trắng
Thứ Năm Tuần Thánh. Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15
2 21 Đỏ
Thứ Sáu Tuần Thánh. Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42
3 22 Trắng
Lễ Vọng Phục Sinh. Rm 6:3-11118; Mt 28:1-10; Rm 6:3-11118; Mc 16:1-7
4 23 Trắng
Chúa Nhật Lễ Phục Sinh
St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9
5 24 Trắng
Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15
6 25 Trắng
Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18
7 26 Trắng
Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35
8 27 Trắng
Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48
9 28 Trắng
Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14
10 29 Trắng
Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15
11 30 Trắng
Chúa Nhật II Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót Chúa
Cv 4:32-35; Tv 118:2-4,13-15,22-24; 1 Ga 5:1-6; Ga 20:19-31
12 1/3 Trắng
Thứ Hai. Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8
13 2 Trắng
Thứ Ba. Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15
14 3 Trắng
Thứ Tư. Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21
15 4 Trắng
Thứ Năm. Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36
16 5 Trắng
Thứ Sáu. Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15
17 6 Trắng
Thứ Bảy. Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21
18 7 Trắng
Chúa Nhật III Phục Sinh
Cv 3:13-15,17-19; Tv 4:2,4,7-8,9; 1 Ga 2:1-5; Lc 24:35-48
19 8 Trắng
Thứ Hai. Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29
20 9 Trắng
Thứ Ba. Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35
21 10 Trắng
Thứ Tư. Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40
22 11 Trắng
Thứ Năm. Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51
23 12 Trắng
Thứ Sáu. Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59
24 13 Trắng
Thứ Bảy. Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69
25 14 Trắng
Chúa Nhật IV Phục Sinh
Cv 4:8-12; Tv 118:1-8-9,21-23,26-21-29; 1 Ga 3:1; 2 Ga 10:11-18
26 15 Trắng
Thứ Hai. Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18
27 16 Trắng
Thứ Ba. Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30
28 17 Trắng
Thứ Tư. Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50
29
18 Trắng
Thứ Năm. Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts (lễ nhớ)
Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20
30
19 Trắng
Thứ Sáu. Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6

 

Lịch Công Giáo Tháng 05/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 20/3 Trắng
Thứ Bảy. Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14
2 21 Trắng
Chúa Nhật V Phục Sinh
Cv 9:26-31; Tv 22:26-27,28-30,31-32; 1 Ga 3:18-24; Ga 15:1-8
3 22 Đỏ
Thứ Hai. Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ (lễ kính)
Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26
4 23 Trắng
Thứ Ba. Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31
5 24 Trắng
Thứ Tư. Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8
6 25 Trắng
Thứ Năm. Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11
7 26 Trắng
Thứ Sáu. Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17
8 27 Trắng
Thứ Bảy. Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21
9 28 Trắng
Chúa Nhật VI Phục Sinh
Cv 10:25-26,34-35,44-48; Tv 98:1,2-3,3-4; 1 Ga 4:7-10; Ga 15:9-17
10 29 Trắng
Thứ Hai. Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616
11 30 Trắng
Thứ Ba. Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11
12 1/4 Trắng
Thứ Tư. Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15
13 2 Trắng Thứ Năm. Lễ Thăng Thiên (lễ trọng)
14 3 Đỏ
Thứ Sáu. Thánh Matthia, Tông Đồ (lễ kính)
Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23
15 4 Trắng
Thứ Bảy. Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28
16 5 Trắng
Chúa Nhật VII Phục Sinh
Cv 1:15-17,20,20-26; Tv 103:1-2,11-12,19-20; 1 Ga 4:11-16; Ga 17:11-19
17 6 Trắng
Thứ Hai. Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33
18 7 Trắng
Thứ Ba. Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11
19 8 Trắng
Thứ Tư. Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19
20 9 Trắng
Thứ Năm. Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26
21 10 Trắng
Thứ Sáu. Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19
22 11 Trắng
Thứ Bảy. Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25
23 12 Đỏ
Chúa Nhật. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23; Cv 2:1-11; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Gl 5:16-25; Ga 15:26-27
24 13 Xanh
Thứ Hai. Hc 17:19-27; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 10:17-27
25 14 Xanh
Thứ Ba. Hc 35:1-12; Tv 50:5-6,7-8,14,23; Mc 10:28-31
26 15 Trắng
Thứ Tư. Thánh Philip Neri, Lm (lễ nhớ)
Hc 36:1,5-6,10-17; Tv 79:8,9,11,13; Mc 10:32-45
27 16 Xanh
Thứ Năm. Hc 42:15-25; Tv 33:2-3,4-5,6-7,8-9; Mc 10:46-52
28 17 Xanh
Thứ Sáu. Hc 44:1,9-13; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mc 11:11-26
29
18 Xanh
Thứ Bảy. Hc 51:12-20; Tv 19:8,9,10,11; Mc 11:27-33
30
19 Trắng
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
Đnl 4:32-34,39-40; Tv 33:4-5,6-9,18-19,20-22; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20
31
20 Trắng
Thứ Hai. Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave (lễ kính)
Tb 1:1-2; Tv 112:1-2,34,5-6; Mc 12:1-12

 

Lịch Công Giáo Tháng 06/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 21/4 Đỏ
Thứ Ba. Thánh Justin, Tđ
Tb 2:9-14; Tv 112:1-2,7-8,9; Mc 12:13-17
2 22 Xanh
Thứ Tư. Tb 3:1-11,16; Tv 25:2-4,4-5,6-7,8-9; Mc 12:18-27
3 23 Đỏ
Thứ Năm. Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo (lễ nhớ)
Tb 6:11; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 12:28-34
4 24 Xanh
Thứ Sáu. Tb 11:5-15; Tv 146:2,7,8-9,9-10; Mc 12:35-37
5 25 Đỏ
Thứ Bảy. Thánh Boniface, Gmtđ (lễ nhớ)
Tb 12:1,5-15,20; Tb 13:2,6; Mc 12:38-44
6 26 Trắng
Chúa Nhật. Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Xh 24:3-8; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Dt 9:11-15; Mc 14:12-16,22-26
7 27 Xanh
Thứ Hai. 2 Cr 1:1-7; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 5:1-12
8 28 Xanh
Thứ Ba. 2 Cr 1:18-22; Tv 119:129,130,131,132,133,135; Mt 5:13-16
9 29 Xanh
Thứ Tư. 2 Cr 3:4-11; Tv 99:5,6,7,8,9; Mt 5:17-19
10 1/5 Xanh
Thứ Năm. 2 Cr 3:15; 2 Cr 4:1,3-6; Tv 85:9-10,11-12,12-13; Mt 5:20-26
11 2 Trắng
Thứ Sáu. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (lễ trọng)
2 Cr 4:7-15; Tv 116:10-11,15-16,17-18; Mt 5:27-32
12 3 Trắng
Thứ Bảy. Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ (lễ nhớ)
2 Cr 5:14-21; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mt 5:33-37
13 4 Xanh
Chúa Nhật XI Quanh Năm
Ed 17:22-24; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 2 Cr 5:6-10; Mc 4:26-34
14 5 Xanh
Thứ Hai. 2 Cr 6:1-10; Tv 98:1,2-3,3-4; Mt 5:38-42
15 6 Xanh
Thứ Ba. 2 Cr 8:1-9; Tv 146:2,5-6,7,8-9; Mt 5:43-48
16 7 Xanh
Thứ Tư. 2 Cr 9:6-11; Tv 112:1-2,3-4,9; Mt 6:1-6,16-18
17 8 Xanh
Thứ Năm. 2 Cr 11:1-11; Tv 111:1-2,3-4,7-8; Mt 6:7-15
18 9 Xanh
Thứ Sáu. 2 Cr 11:18,21-30; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mt 6:19-23
19 10 Xanh
Thứ Bảy. 2 Cr 12:1-10; Tv 34:8-9,10-11,12-13; Mt 6:24-34
20 11 Xanh
Chúa Nhật XII Quanh Năm
G 38:1,8-11; Tv 107:23-24,25-26,28-29,30-31; 2 Cr 5:14-17; Mc 4:35-41
21 12 Trắng
Thứ Hai. Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ (lễ nhớ)
St 12:1-9; Tv 33:12-13,18-19,20,22; Mt 7:1-5
22 13 Xanh
Thứ Ba. St 13:2,5-18; Tv 15:2-3,3-4,5; Mt 7:6,12-14
23 14 Xanh
Thứ Tư. St 15:1-12,17-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mt 7:15-20
24 15 Trắng
Thứ Năm. Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (lễ trọng)
St 16:1-12,15-16; Tv 7:21-29
25 16 Xanh
Thứ Sáu. St 17:1,9-10,15-22; Tv 128:1-2,3,4-5; Mt 8:1-4
26 17 Xanh
Thứ Bảy. St 18:1-15; Lc 1:46-47,48-49,50,53,54-55; Mt 8:5-17
27 18 Xanh
Chúa Nhật XIII Quanh Năm
Kn 1:13-15,2; Tv 30:2-4,5-6,11-12-13; 2 Cr 8:7,9,13-15; Mc 5:21-43; Mc 5:21-24,35-43
28 19 Đỏ
Thứ Hai. Thánh Irenaeus, Gmtđ (lễ nhớ)
St 18:16-33; Tv 103:1-2,3-4,8-9,10-11; Mt 8:18-22
29
20 Đỏ
Thứ Ba. Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ (lễ trọng)
St 19:15-29; Tv 26:2-3,9-10,11-12; Mt 8:23-27
30
21 Xanh
Thứ Tư. St 21:5,8-20; Tv 34:7-8,10-11,12-13; Mt 8:28-34

 

Lịch Công Giáo Tháng 07/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 22/5 Xanh
Thứ Năm. St 22:1-19; Tv 115:1-2,3-4,5-6,8-9; Mt 9:1-8
2 23 Xanh
Thứ Sáu. St 23:1-4,19; Tv 106:1-2,3-4,4-5; Mt 9:9-13
3 24 Đỏ
Thứ Bảy . Thánh Tôma, Tông Đồ
St 27:1-5,15-29; Tv 135:1-2,3-4,5-6; Mt 9:14-17
4 25 Xanh
Chúa Nhật XIV Quanh Năm
Ed 2:2-5; Tv 123:1-2,2,3-4; 2 Cr 12:7-10; Mc 6:1-6
5 26 Xanh
Thứ Hai. St 28:10-22; Tv 91:1-2,3-4,14-15; Mt 9:18-26
6 27 Xanh
Thứ Ba. St 32:23-33; Tv 17:1,2-3,6-7,8,15; Mt 9:32-38
7 28 Xanh
Thứ Tư. St 41:55-57; Tv 33:2-3,10-11,18-19; Mt 10:1-7
8 29 Xanh
Thứ Năm. St 44:18-21,23-29; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 10:7-15
9 30 Xanh
Thứ Sáu. St 46:1-7,28-30; Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40; Mt 10:16-23
10 1/6 Xanh
Thứ Bảy. St 49:29-33; Tv 105:1-2,3-4,6-7; Mt 10:24-33
11 2 Xanh
Chúa Nhật XV Quanh Năm
Am 7:12-15; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Ep 1:3-14; Ep 1:3-10; Mc 6:7-13
12 3 Xanh
Thứ Hai. Xh 1:8-14,22; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Mt 10:34; Mt 11:1
13 4 Xanh
Thứ Ba. Xh 2:1-15; Tv 69:3,14,30-31,33-34; Mt 11:20-24
14 5 Trắng
Thứ Tư. Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
Xh 3:1-6,9-12; Tv 11:25-27
15 6 Trắng
Thứ Năm. Thánh Bonaventure, Gmtsht
Xh 3:11-20; Tv 105:1,5,8-9,24-25,26-27; Mt 11:28-30
16 7 Xanh
Thứ Sáu. Xh 11:10; Xh 12:14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Mt 12:1-8
17 8 Xanh
Thứ Bảy. Xh 12:37-42; Tv 136:1,23-24,10-12,13-15; Mt 12:14-21
18 9 Xanh
Chúa Nhật XVI Quanh Năm
Gr 23:1-6; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 2:13-18; Mc 6:30-34
19 10 Xanh
Thứ Hai. Xh 14:5-18; Xh 15:1-2,3-4,5-6; Mt 12:38-42
20 11 Xanh
Thứ Ba. Xh 14:21; Xh 15:1; Xh 15:8-9,10,12,17; Mt 12:46-50
21 12 Xanh
Thứ Tư. Xh 16:1-5,9-15; Tv 78:18-19,23-24,25-26,27-28; Mt 13:1-9
22 13 Trắng
Thứ Năm. Thánh Maria Mađalêna
Xh 19:1-2,9-11,16-203; Mt 13:10-17
23 14 Xanh
Thứ Sáu. Xh 20:1-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 13:18-23
24 15 Xanh
Thứ Bảy. Xh 24:3-8; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Mt 13:24-30
25 16 Xanh
Chúa Nhật XVII Quanh Năm
2 V 4:42-44; Tv 145:10-11,15-16,17-18; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15
26 17 Trắng
Thứ hai. Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ
Xh 32:15-24,30-34; Tv 106:19-20,21-22,23; Mt 13:31-35
27 18 Xanh
Thứ Ba. Xh 33:7-11; Tv 103:6-7,8-9,10-11,12-13; Mt 13:35-43
28 19 Xanh
Thứ Tư. Xh 34:29-35; Tv 99:5,6,7,9; Mt 13:44-46
29
20 Trắng
Thứ Năm. Thánh Mátta
Xh 40:16-21,34-38; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:47-53
30
21 Xanh
Thứ Sáu. Lv 23:1,4-11,15-16,27,34-37; Tv 81:3-4,5-6,10-11; Mt 13:54-58
31
22 Trắng
Thứ Bảy. Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
Lv 25:1,8-17; Tv 67:2-3,5,7-8; Mt 14:1-12

 

Lịch Công Giáo Tháng 08/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 23/6 Xanh
Chúa Nhật XVIII Quanh Năm
Xh 16:2-4,12-15; Tv 78:3-4,23-24,25-54; Ep 4:17,20-24; Ga 6:24-35
2 24 Xanh
Thứ Hai. Ds 11:4-15; Tv 81:12-13,14-15,16-17; Mt 14:13-21
3 25 Xanh
Thứ Ba. Ds 12:1-13; Tv 51:3-4,5-6,6-7,12-13; Mt 14:22-36
4 26 Trắng
Thứ Tư. Thánh Gioan Vianney, Lm
Ds 13:1-2,25; Ds 14:1,26-29,34-35; Tv 106:6-7,13-14,21-22,23; Mt 15:21-28
5 27 Xanh
Thứ Năm. Ds 20:1-13; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Mt 16:13-23
6 28 Trắng
Thứ Sáu. Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
St 4:32-40; Tv 77:12-13,14-15,16,21; Mt 16:24-28
7 29 Xanh
Thứ Bảy. St 6:4-13; Tv 18:2-3,3-4,47,51; Mt 17:14-20
8 1/7 Xanh
Chúa Nhật XIX Quanh Năm
1 V 19:4-8; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ep 4:305; 2 Ga 6:41-51
9 2 Xanh
Thứ Hai. St 10:12-22; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mt 17:22-27
10 3 Đỏ
Thứ Ba. Thánh Lôrensô, Tstđ
St 31:1-832; Mt 18:1-5,10,12-14
11 4 Trắng
Thứ Tư. Thánh Clare, Đt
St 34:1-12; Tv 18:15-20
12 5 Xanh
Thứ Năm. Gs 3:7-11,13-17; Tv 114:1-2,3-4,5-6; Mt 18:21-19
13 6 Xanh
Thứ Sáu. Gs 24:1-13; Tv 136:1-3,16-18,21-22,24; Mt 19:3-12
14 7 Đỏ
Thứ Bảy. Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
Gs 24:14-29; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Mt 19:13-15
15 8 Trắng
Chúa Nhật XX Quanh Năm . Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Kh 11:19; 1 Cr 15:20-27; Lc 1:39-56
16 9 Xanh
Thứ Hai. Tl 2:11-19; Tv 106:34-35,36-37,39-40,43,44; Mt 19:16-22
17 10 Xanh
Thứ Ba. Tl 6:11-24; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 19:23-30
18 11 Xanh
Thứ Tư. Tl 9:6-15; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mt 20:1-16
19 12 Xanh
Thứ Năm. Tl 11:29-39; Tv 40:5,7-8,8-9,10; Mt 22:1-14
20 13 Trắng
Thứ Sáu. Thánh Bênađô, Gmtsht
R 1:1,3-6,14-16,22; Tv 146:5-6,7,8-9,9,10; Mt 22:34-40
21 14 Trắng
Thứ Bảy. Thánh Piô X, Giáo Hoàng
R 2:1-3,8-11; Tv 128:1-2,3,4,5; Mt 23:1-12
22 15 Xanh
Chúa Nhật XXI Quanh Năm
Gs 24:1-2,15-17,18; Tv 34:2-3,16-17,18-19,20-21; Ep 5:21-32; Ep 5:2,25-32; Ga 6:60-69
23 16 Xanh
Thứ Hai. St 1:2-5,8-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mt 23:13-22
24 17 Đỏ
Thứ Ba. Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
St 2:1-8; Tv 139:1-3,4-6; Mt 23:23-26
25 18 Xanh
Thứ Tư. St 2:9-13; Tv 139:7-8,9-10,11-12; Mt 23:27-32
26 19 Xanh
Thứ Năm. St 3:7-13; Tv 90:3-4,12-13,14,17; Mt 24:42-51
27 20 Trắng
Thứ Sáu. Thánh Monica
St 4:1-8; Tv 97:1,2,5-6,10,11-12; Mt 25:1-13
28 21 Trắng
Thứ Bảy. Thánh Augustinô, Gmtsht
St 4:9-12; Tv 98:1,7-8,9; Mt 25:14-30
29
22 Xanh
Chúa Nhật XXII Quanh Năm
Đnl 4:1-2,6-8; Tv 15:2-3,3-4,4-5; Gc 1:17-18,21-22,27; Mc 7:1-8,14-15,21-23
30
23 Xanh
Thứ Hai. St 4:13-18; Tv 96:1,3,4-5,11-12,13; Lc 4:16-30
31
24 Xanh
Thứ Ba. St 5:1-6,9-11; Tv 27:1,4,13-14; Lc 4:31-37

 

Lịch Công Giáo Tháng 09/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 25/7 Xanh
Thứ Tư. Cl 1:1-8; Tv 52:10,11; Lc 4:38-44
2 26 Xanh
Thứ Năm. Cl 1:9-14; Tv 98:2-3,3-4,5-6; Lc 5:1-11
3 27 Trắng
Thứ Sáu. Thánh Grêgôriô Cả, Ghts
Cl 1:15-20; Tv 100:1,2,3,4,5; Lc 5:33-39
4 28 Xanh
Thứ Bảy. Cl 1:21-23; Tv 54:3-4,6,8; Lc 6:1-5
5 29 Xanh
Chúa Nhật XXIII Quanh Năm
Is 35:4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37
6 30 Xanh
Thứ Hai. Cl 1:24; Cl 2:3; Tv 62:6-7,9; Lc 6:6-11
7 1/8 Xanh
Thứ Ba. Cl 2:6-15; Tv 145:1-2,8-9,10-11; Lc 6:12-19
8 2 Trắng
Thứ Tư. Sinh Nhật Đức Mẹ
Cl 3:1-11; Tv 145:2-3,10-11,12-13; Lc 6:20-26
9 3 Trắng
Thứ Năm. Thánh Phêrô Claver, Lm
Cl 3:12-17; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 6:27-38
10 4 Xanh
Thứ Sáu. 1 Tm 1:1-2,12-14; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Lc 6:39-42
11 5 Xanh
Thứ Bảy. 1 Tm 1:15-17; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 6:43-49
12 6 Xanh
Chúa Nhật XXIV Quanh Năm
Is 50:4-9; Tv 116:1-2,3-4,5-6,8-9; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35
13 7 Trắng
Thứ Hai. Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
1 Tm 2:1-8; Tv 28:2,7,8-9; Lc 7:1-10
14 8 Đỏ
Thứ Ba. Tôn Vinh Thánh Giá
1 Tm 3:1-13; Tv 101:1-2,2-3,5,6; Lc 7:11-17
15 9 Trắng
Thứ Tư. Đức Mẹ Sầu Bi
1 Tm 3:14-16; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 7:31-35
16 10 Đỏ
Thứ Năm. Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Tm 4:12-16; Tv 111:7-8,9,10; Lc 7:36-50
17 11 Xanh
Thứ Sáu. 1 Tm 6:2-12; Tv 49:6-7,8-10,17-18,19-20; Lc 8:1-3
18 12 Xanh
Thứ Bảy. 1 Tm 6:13-16; Tv 100:2,3,4,5; Lc 8:4-15
19 13 Xanh
Chúa Nhật XXV Quanh Năm
Kn 2:12,17-20; Tv 54:3-4,5,6-8; Gc 3:164; Mc 9:30-37
20 14 Đỏ
Thứ Hai. Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
Er 1:1-6; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 8:16-18
21 15 Đỏ
Thứ Ba. Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
Er 6:7-8,12,14-20; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 8:19-21
22 16 Xanh
Thứ Tư. Er 9:5-9; Tb 13:2,3-4,6,7-8,6; Lc 9:1-6
23 17 Xanh
Thứ Năm. Kg 1:1-8; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 9:7-9
24 18 Xanh
Thứ Sáu. Kg 1:15; Kg 2:9; Tv 43:1,2,3,4; Lc 9:18-22
25 19 Xanh
Thứ Bảy. St 2:5-9,14-15; Gr 31:10,11-12,13; Lc 9:43-45
26 20 Xanh
Chúa Nhật XXVI Quanh Năm
Ds 11:25-29; Tv 19:8,10,12-13,14; Gc 5:1-6; Mc 9:38-43,45,47-48
27 21 Trắng
Thứ Hai. Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
St 8:1-8; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Lc 9:46-50
28 22 Xanh
Thứ Ba. St 8:20-23; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Lc 9:51-56
29
23 Trắng
Thứ Tư. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
Nkm 2:1-8; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Lc 9:57-62
30
24 Trắng
Thứ Năm. Thánh Giêrômiô, Lmts
Nkm 8:1-4,5-6,7-12; Tv 19:8,9,10,11; Lc 10:1-12

 

Lịch Công Giáo Tháng 10/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 25/8 Trắng
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts
Br 1:15-22; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Lc 10:13-16
2 26 Trắng
Thiên Thần Hộ Thủ
Br 4:5-12,27-29; Tv 69:33-35,36-37; Lc 10:17-24
3 27 Xanh
Chúa Nhật XXVII Quanh Năm
St 2:18-24; Tv 128:1-2,3,4-5,6; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16; Mc 10:2-12
4 28 Trắng
Thứ Hai. Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ
St 1:1; St 2:1,112; Lc 10:25-37
5 29 Xanh
Thứ Ba. St 3:1-10; Tv 130:1-2,3-4,7-8; Lc 10:38-42
6 1/9 Xanh
Thứ Tư. St 4:1-11; Tv 86:3-4,5-6,9-10; Lc 11:1-4
7 2 Trắng
Thứ Năm. Đức Mẹ Mân Côi
St 3:13-20; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:5-13
8 3 Xanh
Thứ Sáu. Ge 1:13-15; Tv 9:2-3,6,16,8-9; Lc 11:15-26
9 4 Xanh
Thứ Bảy. Ge 4:12-21; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Lc 11:27-28
10 5 Xanh
Chúa Nhật XXVIII Quanh Năm
Kn 7:7-11; Tv 90:12-13,14-15,16-17; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30; Mc 10:17-27
11 6 Xanh
Thứ Hai. Rm 1:1-7; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 11:29-32
12 7 Xanh
Thứ Ba. Rm 1:16-25; Tv 19:2-3,4-5; Lc 11:37-41
13 8 Xanh
Thứ Tư. Rm 2:1-11; Tv 62:2-3,6-7,9; Lc 11:42-46
14 9 Xanh
Thứ Năm. Rm 3:21-29; Tv 130:1-2,3-4,5-6; Lc 11:47-54
15 10 Trắng
Thứ Sáu. Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts
Rm 4:1-8; Tv 32:1-2,5,11; Lc 12:1-7
16 11 Xanh
Thứ Bảy. Rm 4:13,16-18; Tv 105:6-7,8-9,42-43; Lc 12:8-12
17 12 Xanh
Chúa Nhật XXIX Quanh Năm
Is 53:10-11; Tv 33:4-5,18-19,20-22; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45; Mc 10:42-45
18 13 Đỏ
Thứ Hai. Thánh Luca, Thánh Sử
Rm 4:20-25; Lc 1:69-70,71-72,73,75; Lc 12:13-21
19 14 Đỏ
Thứ Ba. Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo
Rm 5:12,15,17-19,20-21; Tv 40:7-8,89,10,17; Lc 12:35-38
20 15 Xanh
Thứ Tư. Rm 6:12-18; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Lc 12:39-48
21 16 Xanh
Thứ Năm. Rm 6:19-23; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 12:49-53
22 17 Xanh
Thứ Sáu. Rm 7:18-25; Tv 119:66,68,76,77,93,94; Lc 12:54-59
23 18 Xanh
Thứ Bảy. Rm 8:1-11; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 13:1-9
24 19 Xanh
Chúa Nhật XXX Quanh Năm
Gr 31:7-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Dt 5:1-6; Mc 10:46-52
25 20 Xanh
Thứ Hai. Rm 8:12-17; Tv 68:2,4,6-7,20-21; Lc 13:10-17
26 21 Xanh
Thứ Ba. Rm 8:18-25; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:18-21
27 22 Xanh
Thứ Tư. Rm 8:26-30; Tv 13:4-5,6; Lc 13:22-30
28 23 Đỏ
Thứ Năm. Thánh Simon và Jude, Tông Đồ
Rm 8:31-39; Tv 109:21-22,26-27,30-31; Lc 13:31-35
29
24 Xanh
Thứ Sáu. Rm 9:1-5; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc 14:1-6
30
25 Xanh
Thứ Bảy. Rm 11:1-2,11-12,25-29; Tv 94:12-13,14-15,17-18; Lc 14:1,7-11
31
26 Xanh
Chúa Nhật XXXI Quanh Năm
Đnl 6:2-6; Tv 18:2-3,3-4,47-51; Dt 7:23-28; Mc 12:28-34

 

Lịch Công Giáo Tháng 11/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 27/9 Trắng
Thứ Hai. Lễ Các Thánh
Rm 11:29-36; Tv 69:30-31,33-34,36-37; Lc 14:12-14
2 28 Tím
Thứ Ba. Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Rm 12:5-16; Tv 14:15-24
3 29 Xanh
Thứ Tư. Rm 13:8-10; Tv 112:1-2,4-5,9; Lc 14:25-33
4 30 Trắng
Thứ Năm. Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ
Rm 14:7-12; Tv 27:1,4,13-14; Lc 15:1-10
5 1/10 Xanh
Thứ Sáu. Rm 15:14-21; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 16:1-8
6 2 Xanh
Thứ Bảy. Rm 16:3-9,16,22-27; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Lc 16:9-15
7 3 Xanh
Chúa Nhật XXXII Quanh Năm
1 V 17:10-16; Tv 146:7,8-9,9-10; Dt 9:24-28; Mc 12:38-44; Mc 12:41-44
8 4 Xanh
Thứ Hai. Kn 1:1-7; Tv 139:1-3,4-6,7-8,9-10; Lc 17:1-6
9 5 Trắng
Thứ Ba. Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
Kn 2:23-3; Tv 34:2-3,16-17,18-19; Lc 17:7-10
10 6 Trắng
Thứ Tư. Thánh Lêo Cả, Ghts
Kn 6:2-11; Tv 82:3-4,6-7; Lc 17:11-19
11 7 Trắng
Thứ Năm. Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ
Kn 7:22; Kn 8:1; Tv 119:89,90,91,130,135,175; Lc 17:20-25
12 8 Đỏ
Thứ Sáu. Thánh Josaphat, Gmtđ
Kn 13:1-9; Tv 19:2-3,4-5; Lc 17:26-37
13 9 Trắng
Thứ Bảy. Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
Kn 18:14-16; Tv 105:2-3,36-37,42-43; Lc 18:1-8
14 10 Xanh
Chúa Nhật XXXIII Quanh Năm
Đn 12:1-3; Tv 16:5-8,9-10,11; Dt 10:11-14,18; Mc 13:24-32
15 11 Xanh
Thứ Hai. 1 Mcb 1:10-15,41-43,54-57,62-63; Tv 119:53,61,134,150,155,158; Lc 18:35-43
16 12 Xanh
Thứ Ba. 2 Mcb 6:18-31; Tv 3:2-3,4-5,6-8; Lc 19:1-10
17 13 Trắng
Thứ Tư. Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
2 Mcb 7:1,20-31; Tv 17:1,5-6,8,15; Lc 19:11-28
18 14 Xanh
Thứ Năm. 1 Mcb 2:15-29; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Lc 19:41-44
19 15 Xanh
Thứ Sáu. 1 Mcb 4:36-37,52-59; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Lc 19:45-48
20 16 Xanh
Thứ Bảy. 1 Mcb 6:1-13; Tv 9:2-3,4,6,16,19; Lc 20:27-40
21 17 Trắng
Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua
Đn 7:13-14; Tv 93:1,1-2,5; Kh 1:5-8; Ga 18:33-37
22 18 Đỏ
Thứ Hai. Thánh Cêcilia, Đttđ
St 1:1-6,8-203; Lc 21:1-4
23 19 Xanh
Thứ Ba. St 2:31-453; Lc 21:5-11
24 20 Đỏ
Thứ Tư. Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
St 5:1-6,13-14,16-17,23-283; Lc 21:12-19
25 21 Xanh
Thứ Năm. St 6:12-283; Lc 21:20-28
26 22 Xanh
Thứ Sáu. St 7:2-143; Lc 21:29-33
27 23 Xanh
Thứ Bảy. St 7:15-273; Lc 21:34-36
28 24 Tím
Chúa Nhật I Mùa Vọng
Is 63:16-17,19; Tv 80:2-3,15-16,18-19; 1 Cr 1:3-9; Mc 13:33-37
29
25 Tím
Thứ Hai. 1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35
30
26 Đỏ
Thứ Ba. Thánh Andrê, Tông Đồ
Rm 10:9-18; Mt 4:18-22

 

Lịch Công Giáo Tháng 12/2021

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH ÁO LỄ THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1 27/10 Tím
Thứ Tư. Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 15:29-37
2 28 Tím
Thứ Năm. Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27
3 29 Trắng
Thứ Sáu. Thánh Phanxicô Xaviê, Lm
Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31
4 1/11 Tím
Thứ Bảy. Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8
5 2 Tím
Chúa Nhật II Mùa Vọng
Is 40:1-5,9-11; Tv 85:9-10,11-12,13-14; 2 Pr 3:8-14; Mc 1:1-8
6 3 Tím
Thứ Hai. Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26
7 4 Trắng
Thứ Ba. Thánh Ambrose, Gmtsht
Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14
8 5 Trắng
Thứ Tư. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30
9 6 Tím
Thứ Năm. Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15
10 7 Tím
Thứ Sáu. Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19
11 8 Tím
Thứ Bảy. Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13
12 9 Hồng
Chúa Nhật III Mùa Vọng
Is 61:1-2,10-11; Lc 1:46-48,49-50,53-5415; Ga 1:6-8,19-28
13 10 Đỏ
Thứ Hai. Thánh Lucia, Đttđ
Ds 24:2-7,15-17; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 21:23-27
14 11 Trắng
Thứ Ba. Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts
Xp 3:1-2,9-13; Tv 34:2-3,6-8,17-18,19,23; Mt 21:28-32
15 12 Tím
Thứ Tư. Is 45:6-8,18,21-25; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 7:18-23
16 13 Tím
Thứ Năm. Is 54:1-10; Tv 30:2,4,5-6,11-12,13; Lc 7:24-30
17 14 Tím
Thứ Sáu. St 49:2,8-10; Tv 72:3-4,7-8,17; Mt 1:1-17
18 15 Tím
Thứ Bảy. Gr 23:5-8; Tv 72:1,12-13,18-19; Mt 1:18-24
19 16 Tím
Chúa Nhật IV Mùa Vọng
2 Sm 7:1-5,8-12,14,16; Tv 89:2-3,4-5,27-29; Rm 16:25-27; Lc 1:26-38
20 17 Tím
Thứ Hai. Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 1:26-38
21 18 Tím
Thứ Ba. St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45
22 19 Tím
Thứ Tư. 1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Lc 1:46-56
23 20 Tím
Thứ Năm. St 3:1-4,23-24; Tv 25:4-5,8-9,10,14; Lc 1:57-66
24 21 Trắng
Thứ Sáu. Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh
Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv 96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14
25 22 Trắng
Thứ Bảy. Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14
26 23 Trắng
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia
St 15:1-6; Tv 105:1-2,3-4,5-6,8-9; Dt 11:8,11-12,17-19; Lc 2:22-40; Lc 2:22,39-40
27 24 Trắng
Thứ Hai. Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8
28 25 Đỏ
Thứ Ba. Các Thánh Anh Hài
1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18
29
26 Trắng
Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35
30
27 Trắng
Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:12-17; Tv 96:7-8,8-9,10; Lc 2:36-40
31
28 Trắng
Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:18-21; Tv 96:1-2,11-12,13; Ga 1:1-18
Bình luận Facebook

Bài viết liên quan

Back to top button
error: © Joseph Tuan